Language of document : ECLI:EU:F:2009:153

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 17 d.(*)

„Viešoji tarnyba – Atviras konkursas – Kovos su sukčiavimu sritis – Pranešimas apie konkursus EPSO/AD/116/08 ir EPSO/AD/117/08 – Kandidatų negalėjimas tuo pačiu metu užsiregistruoti į kelis konkursus – Ieškovės paraiškos dalyvauti konkurse EPSO/AD/117/08 atmetimas“

Byloje F‑99/08

dėl pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikšto ieškinio,

Rita Di Prospero, Europos Bendrijų Komisijos laikinoji tarnautoja, gyvenanti Iklyje (Belgija), atstovaujama advokatų S. Rodrigues ir C. Bernard-Glanz,

ieškovė,

prieš

Europos Bendrijų Komisiją, atstovaujamą C. Berardis-Kayser ir B. Eggers,

atsakovę,

TARNAUTOJŲ TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro S. Gervasoni (pirmininkas), teisėjai H. Kreppel ir H. Tagaras (pranešėjas),

posėdžio sekretorius R. Schiano, administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2009 m. gegužės 18 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

1        Ieškiniu, kurio faksimilę Tarnautojų Teismo kanceliarija gavo 2008 m. gruodžio 12 d. (originalas gautas 2008 m. gruodžio 15 d.), R. Di Prospero prašo panaikinti Europos Bendrijų personalo atrankos tarnybos (EPSO) sprendimą, kuriuo jai neleista pateikti paraiškos dalyvauti konkurse EPSO/AD/117/08, remiantis kartu 2008 m. sausio 23 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtu pranešimu apie konkursą (OL C 16 A, p. 1), numatančiu atvirų konkursų EPSO/AD/116/08 (AD 8 lygio administratorių įdarbinimas kovos su sukčiavimu srityje) ir EPSO/AD/117/08 (AD 11 lygio vyriausiųjų administratorių įdarbinimas toje pačioje srityje) organizavimą (toliau – pranešimas apie konkursą), ir EPSO 2008 m. vasario 26 d. ir 27 d. ieškovei adresuotais elektroniniais laiškais.

 Teisinis pagrindas

2        Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – PTN) 4 straipsnyje nurodyta:

„Pareigūnai nepaskiriami į tarnybą ir nepaaukštinami darbe jokiais tikslais, išskyrus laisvos darbo vietos užėmimą, kaip numatyta šiuose Tarnybos nuostatuose.

Apie laisvas darbo vietas institucijoje pranešama tos institucijos personalui, jei paskyrimų tarnyba nusprendžia, kad tą laisvą darbo vietą reikia užimti.

Jeigu laisvos darbo vietos negalima užpildyti perkeliant pareigūną, paskiriant pareigūną į pareigybę pagal 45a straipsnį ar paaukštinant pareigūno pareigas, apie tai pranešama kitų institucijų darbuotojams ir (arba) organizuojamas vidaus konkursas.“

3        PTN 27 straipsnyje įtvirtinta:

„Priimant į darbą siekiama užtikrinti, kad institucijai dirbtų aukščiausio lygio sugebėjimų, darbingumo ir patikimumo pareigūnai, parinkti iš Bendrijų valstybių narių piliečių iš kuo platesnės geografinės teritorijos.

Jokios konkrečios valstybės narės piliečiams tarnybos neskiriamos.“

4        Pareigūnų nuostatų 29 straipsnio 1 dalyje numatyta:

„Prieš užpildydama laisvą darbo vietą institucijoje, Paskyrimų tarnyba visų pirma atsižvelgia į šiuos dalykus:

a)      ar postas gali būti užimtas:

i) perkeliant pareigūną ar

ii) paskiriant pareigūną 45a straipsnyje nustatyta tvarka arba

iii) paaukštinant darbe

institucijos viduje;

b) ar buvo gauta prašymų perkelti iš to paties lygio pareigūnų kitose institucijose, ir (arba) rengti konkursą institucijos viduje, kuriame galėtų dalyvauti tik pareigūnai ir laikini darbuotojai, kaip apibrėžta kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnyje;

ir tada laikosi konkursų tvarkos, pagal kurią įvertinama kvalifikacija arba rengiami testai, arba ir įvertinama kvalifikacija, ir rengiami testai. III priede nustatoma konkurso tvarka.

Tos tvarkos taip pat galima laikytis siekiant sudaryti rezervą priimant į darbą ateityje.“

5        Pagal PTN III priedo 1 straipsnio 1 dalį:

„1. Konkurso skelbimą parengia paskyrimų tarnyba, pasitarusi su Jungtiniu komitetu.

Jame turi būti nurodyti šie dalykai:

a) konkurso pobūdis (institucijos vidaus konkursas, institucijų vidaus konkursas, atviras konkursas, tam tikrais atvejais, dviem ar daugiau institucijų bendri konkursai);

b) konkurso tipas (kai taikomos arba užduotys [kai atsižvelgiama į kvalifikaciją], arba testai [rengiami testai], arba ir užduotys [atsižvelgiama į kvalifikaciją], ir testai [rengiami testai]);

c) pareigos ir užduotys, kurias toje tarnyboje reikia atlikti ir siūloma pareigų grupė bei lygis;

d) tarnybos nuostatų 5 straipsnio 3 dalyje nustatyti reikalavimai dėl diplomų ir kitų oficialias kvalifikacijas įrodančių dokumentų arba toms pareigoms užimti reikalingos patirties;

e) jeigu konkurse taikomi testai, nurodoma, kokio jie bus pobūdžio ir kaip jie bus vertinami;

f) atitinkamais atvejais – kalbų mokėjimas, būtinas dėl tam tikro pareigų pobūdžio;

g) tam tikrais atvejais – amžiaus riba ir bet koks amžiaus ribos pratęsimas, jeigu taikoma Bendrijų tarnautojams, dirbusiems ne mažiau kaip vienerius metus;

h) galutinė paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo data;

i) visos išimtys pagal Tarnybos nuostatų 28 straipsnio a punktą.

<...>“

6        Pranešime apie konkursą numatytas atvirų konkursų EPSO/AD/116/08 ir EPSO/AD/117/08 įdarbinti atitinkamai AD 8 lygio administratoriams ir AD 11 lygio vyriausiuosius administratoriams kovos su sukčiavimu srityje organizavimas. Kartu EPSO toje pačioje kovos su sukčiavimu srityje organizavo konkursą EPSO/AST/45/08 įdarbinti AST 4 lygio padėjėjams, pranešimas apie kurį taip pat buvo paskelbtas 2008 m. sausio 23 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL C 16 A, p. 16).

7        Pranešimo apie konkurso I dalies „Darbo pobūdis ir dalyvavimo konkurse sąlygos“ penkta pastraipa (toliau – ginčijama nuostata) suformuluota taip:

„Kandidatų dėmesys atkreipiamas į tai, kad konkursų (EPSO/AD116/08, EPSO/AD/117/08 ir EPSO/AST/45/08) egzaminai gali būti organizuojami kartu, todėl kandidatai gali užsiregistruoti tik į vieną iš trijų konkursų. Pasirinkti reikia registruojantis elektroniniu būdu ir šio pasirinkimo negalima pakeisti pasibaigus registracijos terminui.“

8        Pranešimo apie konkurso I dalies B skyriaus b punkte, skirtame specialioms dalyvavimo konkurse sąlygoms, numatyta:

„<...>

2. Profesinė patirtis

EPSO/AD/116/08

Administratoriai (AD 8)

Kandidatai privalo:

–        įgiję reikalaujamą kvalifikaciją ar gavę diplomą <...>,

(arba)

–        gavę reikalaujamą diplomą ar įgiję kvalifikaciją ir profesinę patirtį <...>

turėti mažiausia 9 metų profesinę patirtį, bent pusę jų dirbus kovos su sukčiavimu srityje.

EPSO/AD/117/08

Vyriausieji administratoriai (AD 11)

Kandidatai privalo:

–        įgiję reikalaujamą kvalifikaciją ar gavę diplomą <...>,

(arba)

–        gavę reikalaujamą diplomą ar įgiję kvalifikaciją ir profesinę patirtį <...>

turėti mažiausia 16 metų profesinę patirtį, bent pusę jų dirbus kovos su sukčiavimu srityje.

<...>“

9        Nustatytas terminas elektroniniu būdu užsiregistruoti į konkursus EPSO/AD/l16/08 ir EPSO/AD/117/08 pasibaigė 2008 m. vasario 26 dieną.

 Faktinės bylos aplinkybės

10      Ieškovė, Kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) laikinoji tarnautoja, 2008 m. vasario 26 d. pateikė elektroninę paraišką dalyvauti konkurse EPSO/AD/116/08. Vėliau ji tuo pačiu elektroniniu būdu norėjo užsiregistruoti į konkursą EPSO/AD/117/08, tačiau negalėjo to padaryti, nes to neleido EPSO tinklalapis. Tos pačios dienos laišku ji paprašė EPSO priimti jos paraišką dalyvauti šiame konkurse. Tą pačią dieną, t. y. vasario 26 d., EPSO pateikė jai atsakymą, jog pranešime apie konkursą nurodyta, kad kandidatai gali pateikti paraišką dalyvauti tik viename iš trijų konkursų. Kitą dieną, 2008 m. vasario 27 d., šią informaciją EPSO patvirtino.

11      2008 m. gegužės 26 d. ieškovė padavė skundą dėl EPSO sprendimo neleisti pateikti paraiškos dalyvauti konkurse EPSO/AD/117/08. 2008 m. rugsėjo 2 d. raštu, praneštu 2008 m. rugsėjo 4 d., EPSO atmetė šį skundą.

 Šalių reikalavimai ir procesas

12      Ieškovė Teismo prašo:

–        pripažinti ieškinį priimtinu,

–        panaikinti EPSO sprendimą neleisti jai pateikti paraiškos dalyvauti konkurse EPSO/AD/117/08,

–        priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

13      Komisija Teismo prašo:

–        atmesti ieškinį,

–        priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

14      Taikydamas proceso organizavimo priemones, kurių buvo imtasi pagal Procedūros reglamento 56 straipsnį ir apie kurias šalims buvo pranešta 2009 m. balandžio 6 d. laišku, Teismas paprašė Komisijos pateikti tam tikrų patikslinimų. Komisija įvykdė šį prašymą per nustatytą terminą.

 Šalių argumentai

15      Grįsdama savo reikalavimus dėl panaikinimo ieškovė nurodo du ieškinio pagrindus. Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su PTN 4 ir 29 straipsnių ir III priedo 1 straipsnio pažeidimu, nes ginčijamoje nuostatoje „netiesiogiai, bet akivaizdžiai“ įtvirtinta papildoma dalyvavimo konkurse sąlyga, kurios nėra numatyta PTN ir kurios pagal šiuos nuostatus neleidžiama taikyti. Antrasis pagrindas susijęs su PTN 27 straipsnio pirmos pastraipos ir iš jos kylančių jai įgyvendinti skirtų principų pažeidimu, nes, ieškovės nuomone, dėl ginčijamos nuostatos, pirma, neleidžiama įdarbinti „aukščiausio lygio sugebėjimų, darbingumo ir patikimumo“ darbuotojus ir, antra, sudaroma kliūtis įdarbinti „iš kuo platesnės <...> teritorijos“.

16      Komisija pirmiausia nurodžiusi, kad iš tikrųjų ieškovė pareiškė prieštaravimą dėl ginčijamos nuostatos teisėtumo, o po to, būtent per posėdį, užginčijusi ieškovės suinteresuotumą pareikšti ieškinį, reikalauja atmesti ieškinio pagrindus kaip nepagrįstus. Ji teigia, kad ginčijama nuostata neprieštarauja PTN 27 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytam tikslui ir buvo priimta laikantis tarnybos interesų bei proporcingumo ir gero administravimo principų.

 Tarnautojų teismo vertinimas

 Dėl suinteresuotumo pareikšti ieškinį

17      Komisija netiesiogiai rašytiniuose pareiškimuose ir tiesiogiai per posėdį iškėlė ieškovės suinteresuotumo pareikšti ieškinį klausimą. Ji iš esmės teigė, kad ieškovė bet kuriuo atveju neatitiko specialių dalyvavimo konkurse EPSO/AD/117/08 reikalavimų, susijusių su profesine patirtimi, neturėdama 16 metų profesinės patirties, nes jos disertacijos parengimo laikotarpis negali būti įskaičiuotas į šią patirtį.

18      Šiuo klausimu ieškovės paraiškoje dalyvauti konkurse EPSO/AD/116/08 nurodyta, kad ji turi 13 metų ir 6 mėnesių profesinę patirtį, iš kurių 9 metų ir 2 mėnesių – kovos su sukčiavimu srityje, neįskaitant 3 doktorantūros metų, iš kurių 2 metus ji dirbo asistente universitete. Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad 2008 m. vasario 1 d. (t. y. prieš užsiregistruodama į konkursą) ieškovė EPSO paklausė, ar į šį doktorantūros laikotarpį gali būti atsižvelgta kaip į profesinę patirtį, ir kad EPSO atsakė jai, jog šį klausimą nagrinės atrankos komisija.

19      Pagal teismo praktiką reikalaujamos profesinės patirties sąvoka turi būti aiškinama išimtinai atsižvelgiant į atitinkamo konkurso tikslus, kurie kyla iš bendrojo darbo užduočių aprašo (žr. 2008 m. gegužės 22 d. Sprendimo Pascual‑García prieš Komisiją, F‑145/06, Rink. VT, I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 64 punktą).

20      Iš tikrųjų atsakydama į proceso organizavimo priemones, Komisija nurodė, jog vertindama, ar leisti kandidatams dalyvauti konkursuose EPSO/AD/116/08 ir EPSO/AD/117/08, atrankos komisija nusprendė, kad reikalaujama profesine patirtimi laikytina „faktiškai įgyta profesinė patirtis, paprastai pagrįsta darbo sutartimi“, ir kad į disertacijos rengimo laikotarpį neatsižvelgiama, išskyrus „laiko dalį, dirbtą pagal darbo sutartį, pavyzdžiui asistentu universitete“. Vis dėlto, kadangi neleidimas ieškovei dalyvauti konkurse EPSO/AD/117/08 pagrįstas ne atrankos komisijos sprendimu, kuriuo pripažįstama, kad ieškovės patirtis neatitinka 16 metų profesinės patirties reikalavimo, o paprastu negalėjimu užsiregistruoti į šį konkursą dėl EPSO įdiegtos kompiuterinės registracijos į nagrinėjamus konkursus (nurodytus šio sprendimo 6 punkte) sistemos, kuris buvo patvirtintas ir paaiškintas EPSO 2008 m. vasario 26 d. ir 27 d. laiškuose, vien Komisijos aukščiau nurodyto argumento nepakanka tam, kad Teismas atmestų ieškinį kaip nepriimtiną dėl to, kad nėra suinteresuotumo jį pareikšti.

21      Pirma, Komisija nepateikė nei raštiško atrankos komisijos patvirtinimo, kuris pagrįstų jos argumentą dėl disertacijos rengimo laikotarpio neįskaitymo į profesinę patirtį, nei kitų įrodymų, pavyzdžiui, konkrečių į ieškovės atvejį panašių ar identiškų atvejų pavyzdžių, t. y. atvejų, kai kandidatai buvo užsiregistravę į konkursą EPSO/AD/117/08, bet paraiškos buvo atmestos dėl to, kad jie neatitiko profesinės patirties reikalavimo, nes į šią profesinę patirtį nebuvo įtrauktas disertacijos rengimo laikotarpis, kuriuo nebuvo dirbta asistentu universitete pagal darbo sutartį. Atvirkščiai, per posėdį ieškovė teigė, kad tarp konkursą EPSO/AD/117/08 laimėjusių asmenų buvo vienas kandidatas, kaip profesinę patirtį nurodęs vienerius studijų „law school“ Anglijoje metus. Komisija to nepatvirtino, bet ir nepaneigė, o tik nurodė, kad gali šią informaciją patikrinti.

22      Antra, tiesa, kad konkurso atrankos komisija iš principo turi diskreciją vertindama kandidatų profesinę patirtį kaip dalyvavimo konkurse sąlygą tiek šios patirties pobūdžio ir trukmės, tiek jos reikšmingumo užimamoms pareigoms požiūriu, o Bendrijos teismas, vykdydamas teisėtumo kontrolę, turi apsiriboti patikrinimu, ar naudojantis šia diskrecija nebuvo padaryta akivaizdi klaida (žr. minėto Sprendimo Pascual-García prieš Komisiją 55 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką). Vis dėlto, net darant prielaidą, kad nagrinėjamu atveju atrankos komisija nusprendė, jog daktaro disertacijos rengimui skirtas laikas neįskaitomas į profesinę patirtį, šis sprendimas buvo priimtas, ir jo buvo laikomasi tų kandidatų, kurių paraiškos buvo priimtos, atžvilgiu (kurių profesinės patirties reikalavimų atitikmenį komisija išnagrinėjo) ir bet kuriuo atveju neatsižvelgiant į konkretų ieškovės atvejį (ar, prireikus, į kitų asmenų, kuriems taip pat nebuvo leista užsiregistruoti į konkursą EPSO/AD/117/08). Tikėtina, kad šių asmenų, įskaitant ieškovę, profesinė patirtis buvo ypatinga, dėl to atrankos komisija būtų galėjusi kitaip įvertinti profesinės patirties reikalavimą. Taigi negalima atmesti galimybės, kad jei atrankos komisija būtų išnagrinėjusi ieškovės (ar kitų asmenų, kuriems nebuvo leista užsiregistruoti) profesinę patirtį, ji arba būtų priėmusi kitą sprendimą, pripažindama galimybę atsižvelgti į tam tikrą disertacijos rengimo neturint atlyginamo darbo sutarties laikotarpį, kad ir su sąlyga (pavyzdžiui, kad laikas, skirtas vien disertacijos rengimui, neturi viršyti tam tikros dalies laiko, kurį, rengdamas disertaciją, suinteresuotasis asmuo dirbo atlyginamą darbą kaip asistentas universitete ar kitas darbuotojas), arba būtų taikiusi išimtis konkrečiais atvejais (pavyzdžiui, jei disertacijos tema buvo labai glaudžiai susijusi su pranešime apie konkursą nurodyta sritimi).

23      Trečia, nors atsakydamas į panašų klausimą Teismas, prieš nuspręsdamas, ar doktorantūros studijų laikotarpis buvo teisingai įskaičiuotas į profesinį patirtį, aiškiai atsižvelgė į tai, kad nagrinėjama mokslo tiriamoji veikla buvo ne tik faktiškai atliekama, bet ir atlyginama, nei Teismo motyvai, nei sprendimo, priimto atsižvelgiant į konkrečias faktines aplinkybes, formuluotė neleidžia pateikti aiškinimo, jog tam, kad darbas, susijęs su disertacijos rengimu, būtų pripažintas profesine patirtimi, jo dalis visuomet turi būti atlyginama veikla, ir kad priešingas atrankos komisijos sprendimas būtų akivaizdi klaida (žr. minėto Sprendimo Pascual-García prieš Komisiją 57, 65 ir 66 punktus).

24      Ketvirta, atmetus ieškinį kaip nepagrįstą dėl suinteresuotumo jį pareikšti nebuvimo, iš ieškovės būtų atimta teisė, kad pati atrankos komisija, atsižvelgdama į jos pateiktoje paraiškoje esančią informaciją, išnagrinėtų bendrą klausimą, ar į disertacijos rengimo laikotarpį galima atsižvelgti kaip į pranešime apie konkursą reikalaujamą profesinę patirtį; juolab, kad dėl atrankos komisijos diskrecijos vertinti profesinę patirtį šiuo klausimu nėra aiškios ir visuotinai taikomos teismų praktikos ir kad pati EPSO gavusi ieškovės klausimą negalėjo į jį atsakyti, o tik nurodė, jog šį klausimą išnagrinės atrankos komisija (žr. šio sprendimo 18 punktą).

25      Todėl daroma išvada, kad ieškinys priimtinas.

 Dėl reikalavimo panaikinti

 Dėl PTN 27 straipsnio pirmos pastraipos ir teismų praktikos, susijusios su diskrecija ir tarnybos interesais

26      Neginčijama, kad PTN 27 straipsnio pirmos pastraipos, pagal kurią priimant į darbą siekiama užtikrinti, kad institucijai dirbtų aukščiausio lygio sugebėjimų, darbingumo ir patikimumo pareigūnai, nuostatos pagrįstos svarbiausiu tikslu, kad kiekvienas Bendrijų pareigūnas turėtų aukščiausio lygio sugebėjimų.

27      Iš tikrųjų Paskyrimų tarnyba turi didelę diskreciją nustatyti laisvoms pareigoms keliamus tinkamumo kriterijus ir remdamasi šiais kriterijais bei tarnybos interesais apibrėžti konkurso organizavimo sąlygas bei tvarką (žr. 2005 m. vasario 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Pyres prieš Komisiją, T‑256/01, Rink. VT p. I‑A‑23 ir II‑99, 36 punktą ir 2006 m. rugsėjo 27 d. Sprendimo Blackler prieš Parlamentą, T‑420/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑185 ir II‑A‑2‑943, 45 punktą bei jame nurodytą teismų praktiką). Bendrijos teismo manymu, PTN 4 ir 29 straipsniai Paskyrimų tarnybai suteikia kelias galimybes įgyvendinti šią diskreciją priimant į laisvas pareigas institucijoje. Be to, PTN III priedo 1 straipsniu Paskyrimų tarnybai suteikiama didelė diskrecija organizuojant konkursą (žr. 1990 m. lapkričio 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Bataille ir kt. prieš Parlamentą, T‑56/89, Rink. p. II‑597, 42 punktą).

28      Vis dėlto institucijų naudojimasis suteikta diskrecija konkurso organizavimo srityje, ypač nustatant paraiškų priėmimo sąlygas, turi atitikti privalomas PTN 27 straipsnio pirmos pastraipos nuostatas. Iš esmės PTN „27 straipsnio pirmoje pastraipoje imperatyviai nustatomas įdarbinimo tikslas“ (žr. minėto Sprendimo Bataille ir kt. prieš Parlamentą 48 punktą ir 1997 m. kovo 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo de Kerros ir Kohn-Bergé prieš Komisiją, T‑40/96 ir T‑55/96, Rink. VT p. I‑A‑47 ir II‑135, 40 punktą; šie sprendimai taip pat susiję su PTN 29 straipsnio 1 dalimi).

29      Būtent dėl dalyvavimo konkurse sąlygų, nepaisant net institucijos pareigos, pirma, naudotis pasirinkimo teise, turima dėl didelės diskrecijos, atsižvelgiant į laisvoms pareigoms keliamus reikalavimus ir apskritai į tarnybos interesą, ir, antra, nustatyti pakankamą ryšį tarp ginčijamos nuostatos ir šių reikalavimų bei tarnybos intereso (žr. minėtų Sprendimo Noonnan prieš Komisiją, T‑60/92, Rink. p. II‑215, 43 punktą ir Sprendimo de Kerros ir Kohn-Bergé prieš Komisiją 42 punktą), buvo nuspręsta, kad PTN 27 straipsnio pirma pastraipa ir toliau taikoma Paskyrimų tarnybai ir laisvoms pareigoms keliamais reikalavimais bei tarnybos interesu galima remtis tik visiškai laikantis šios nuostatos (minėto sprendimo de Kerros ir Kohn-Bergé prieš Komisiją 51 punktas). Taigi dalyvavimo bet kuriame konkurse sąlygos, pagrįstos nurodytais reikalavimais ir interesu, bet kuriuo atveju turi atitikti PTN 27 straipsnio pirmos pastraipos nuostatas.

30      Vis dėlto, nors kandidatų registraciją į konkursą ribojančios nuostatos gali apriboti institucijos galimybes įdarbinti geriausius kandidatus PTN 27 straipsnio pirmos pastraipos prasme, tai nereiškia, kad kiekviena nuostata, kurioje numatytas toks apribojimas, prieštarauja šiam straipsniui. Iš esmės administracijos diskrecija organizuojant konkursus ir apskritai tarnybos interesas suteikia institucijai teisę nustatyti, jos manymu, tinkamas sąlygas, kuriomis, nors ir apribojamas kandidatų dalyvavimas konkurse ir tikriausiai užsiregistravusių kandidatų skaičius, tačiau nekeliama grėsmė tikslui užtikrinti aukščiausio lygio sugebėjimų, darbingumo ir patikimumo kandidatų PTN 27 straipsnio pirmos pastraipos prasme registraciją.

31      Pavyzdžiui, dėl trejų metų laikinojo tarnautojo profesinės patirties sąlygos, kurią Komisija, atsižvelgdama į tai, kad „pripažinta, jog laikinieji tarnautojai turi aukščiausio lygio sugebėjimų, reikalaujamų pagal PTN 27 straipsnio pirmą pastraipą“, įtraukė į pranešimą apie priėmimą į nuolatinę tarnybą, Pirmosios instancijos teismas pripažino šią sąlygą atitinkančia PTN, be kita ko, nurodydamas, kad tarnautojai, kuriems buvo leista dalyvauti priėmimo į nuolatinę tarnybą procedūroje, „dirbdami laikinaisiais tarnautojais įrodė <...> nusipelnę“ galimybės būti priimtais į nuolatinę tarnybą (minėto Sprendimo de Kerros ir Kohn-Bergé prieš Komisiją 45 ir 47 punktai).

32      Atvirkščiai, jei dėl kandidatų dalyvavimą konkurse ribojančių sąlygų kyla šio sprendimo 30 punkte nurodyta grėsmė pažeisti tikslą užtikrinti aukščiausio lygio sugebėjimų, darbingumo ir patikimumo kandidatų registraciją, tokios sąlygos laikomos prieštaraujančiomis PTN 27 straipsnio pirmai pastraipai.

33      Pavyzdžiui, pirma ir kiek tai susiję būtent su tarnybos interesu, buvo nuspręsta, kad kiek šio sprendimo 31 punkte nurodytoje trejų metų tarnybos stažo sąlygoje papildomai numatyta, kad tarnybos institucijoje laikotarpis turi būti nepertraukiamas, ši papildoma sąlyga akivaizdžiai buvo pagrįsta tik praktinio pobūdžio sunkumais, su kuriais institucija susidūrė organizuodama vidaus konkursus, dėl didelio tarnautojų, kurie atitiko įprastą trejų metų tarnybos stažo sąlygą, skaičiaus, ir todėl ji nesuderinama su PTN 27 straipsnio pirma pastraipa ir negali būti laikoma teisėtu tarnybos interesu (minėto Sprendimo de Kerros ir Kohn-Bergé prieš Komisiją 48–51 punktai). Iš to matyti, kad tarnybos interesu negali būti pagrįsti praktinio pobūdžio argumentai, susiję su praktiniais konkursų organizavimo ir eigos sunkumais.

34      Antra, apskritai buvo nuspręsta, kad neleidimas konkurse dalyvauti institucijos laikiniesiems tarnautojams, įdarbintiems ne iš rezervo sąrašų, kurie buvo sudaryti pasibaigus atviriems konkursams, nėra tinkamas būdas pasiekti PTN 27 straipsnio pirmoje pastraipoje numatytą tikslą ir net galėtų sukelti priešingą šio straipsnio tikslui rezultatą, kai konkurse negalės dalyvauti kandidatas, kuris turi tą pačią ar net aukštesnę kvalifikaciją nei kiti kandidatai, kuriems buvo leista dalyvauti konkurse (žr. minėto Sprendimo Bataille ir kt. prieš Parlamentą 48 punktą). Be to, tarnybos interesas negali pateisinti institucijos sprendimo suteikti galimybę dalyvauti vidaus konkurse tik savo laikiniesiems tarnautojams, o ne pareigūnams, atsižvelgiant būtent į tai, kad bet kurios įdarbinimo procedūros pabaigoje turi būti paskirti aukščiausio lygio sugebėjimų, darbingumo ir patikimumo pareigūnai, nes nėra informacijos, kad pareigūnų, kuriems nebuvo leista dalyvauti konkurse, sugebėjimai nėra to paties ar aukštesnio lygio nei atitinkamų laikinųjų tarnautojų sugebėjimai (žr. 1998 m. lapkričio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Carrasco Benítez prieš Komisiją, T‑294/97, Rink. VT p. I‑A‑601 ir II‑1819, 51 punktą).

35      Iš to darytina išvada, kad tam, kad būtų pripažinta teisėta, kiekviena dalyvavimo konkurse sąlyga turi atitikti du reikalavimus: pirma, ji turi atitikti laisvoms pareigoms keliamus reikalavimus ir apskritai tarnybos interesą, ir, antra, atitikti PTN 27 straipsnio pirmos pastraipos tikslą. Nors dažniausia šie reikalavimai sutampa, vis dėlto jie susiję su skirtingomis koncepcijomis.

 Dėl nagrinėjamo atvejo

36      Pirmiausia reikia pažymėti, kad ieškovė reikalavimams dėl EPSO sprendimo nepriimti paraiškos dalyvauti konkurse EPSO/AD/117/08 pagrįsti nurodydama ieškinio pagrindą dėl PTN 27 straipsnio pirmos pastraipos pažeidimo iš tikrųjų pateikia prieštaravimą dėl ginčijamos nuostatos teisėtumo.

37      Toliau būtina pateikti dvi bendras pastabas dėl atvejo, kai kartu organizuojami du ar daugiau konkursų (ar kelios to paties konkurso dalys) užimti laisvoms pareigoms toje pačioje Bendrijos veiklos srityje, kurie skiriasi tik skirtingu šioje srityje reikalaujamo išsilavinimo ir (arba) profesinės patirties lygiu ir atitinkamai skirtinga pareigų kategorija ir lygiu. Taip yra nagrinėjamu atveju, kai EPSO/AD/116/08, EPSO/AD/117/08 ir EPSO/AST/45/08 konkursai buvo organizuojami kartu, kad būtų užimtos atitinkamai laisvos padėjėjų (AST 4), administratorių (AD 8) ir vyriausiųjų administratorių (AD 11) pareigos OLAF labai konkrečioje kovos su sukčiavimu srityje.

38      Pirma pastaba susijusi būtent su konkursais, organizuojamais tiksliai apibrėžtoje Bendrijos veiklos srityje, kaip nagrinėjamu atveju. Ją sudaro du teiginiai. Pirma, nors neginčytina, kad dėl kandidatams suteiktos galimybės tuo pačiu metu dalyvauti kartu organizuojamuose keliuose konkursuose (ar konkurso dalyse) būtų leista į kiekvieną konkursą užsiregistruoti daug didesniam kandidatų skaičiui ir įdarbinti pareigūnus „iš kuo platesnės <...> teritorijos“, kurios būtinybė ne kartą buvo pripažinta teismų praktikoje (1965 m. kovo 31 d. Teisingumo Teismo sprendimas Rauch prieš Komisiją , 16/64, Rink. p. 179, 190; 2003 m. sausio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Angioli prieš Komisiją, T‑53/00, Rink. VT p. I‑A‑13 ir II‑73, 50 punktas ir 2006 m. lapkričio 8 d. Sprendimo Chetcuti prieš Komisiją, T‑357/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑255 ir II‑A‑2‑1323, 48 punktas), darant prielaidą, kad konkurso sritis yra tiksliai apibrėžta, šis skaičius paprastai neturėtų būti itin didelis. Antra, jei poreikis surasti ir įdarbinti geriausius kandidatus, be abejo, gali būti geriau patenkintas, kai konkurse leidžiama dalyvauti visiems dalyvavimo sąlygas atitinkantiems kandidatams, ši išvada dar labiau pasitvirtina kalbant apie labai tiksliai apibrėžtų Bendrijos veiklos sričių konkursus, nes asmenų, kurie atitiktų pranešime apie konkurse reikalaujamus išsilavinimą ir profesinę patirtį šiose srityse, skaičius pats savaime yra nedidelis.

39      Antra pastaba susijusi su galimu kandidatų elgesiu esant galimybei tuo pačiu metu užsiregistruoti į kartu organizuojamus kelis konkursus (ar konkurso dalis). Jei abstrakčiai negalima numatyti, kaip kandidatai pasinaudos šia galimybe, reikia pripažinti, kad tie kandidatai, kurie atitinka tik mažesnio lygio sugebėjimų reikalaujančio konkurso sąlygas, negalėtų pagrįsti jokio suinteresuotumo užsiregistruoti į aukštesnio lygio sugebėjimų reikalaujančius konkursus, taigi neturėtų jokios priežasties to daryti (nes galėtų tikėtis tik to, kad jų paraiška dėl reikalavimų neatitikimo bus atmesta), todėl klausimas kyla tik dėl tų kandidatų, kurių išsilavinimas ir profesinė patirtis „beveik“ atitinka aukščiausius reikalavimus nustatančių konkursų sąlygas (tokioje padėtyje yra ieškovė nagrinėjamoje byloje). Tačiau tokių kandidatų dalis, palyginti su visais kandidatais, paprastai yra nedidelė. Žinoma, kalbant apie kandidatus, atitinkančius aukščiausius reikalavimus nustatančių konkursų sąlygas, taigi ir žemesnio lygio konkurso sąlygas, galima teigti (tai per posėdį padarė Komisija), kad ypač esant ekonominei krizei ir atsižvelgiant į karjeros institucijose privalumus, jie išsaugo suinteresuotumą dalyvauti ir žemesnio lygio konkurse, nes tai padidintų jų galimybes būti priimtiems į darbą Bendrijos institucijose. Vis dėlto taip pat tikėtina, kad didelė dalis šių kandidatų (ypač tų, kurių sugebėjimai ir profesinė patirtis aiškiai viršija mažesnius reikalavimus nustatančio konkurso minimalias sąlygas) būtent dėl aukšto jų kvalifikacijos ir profesinės patirties lygio norės dalyvauti tik tuose konkursuose, dalyvavimo kuriuose sąlygos yra sunkesnės, o pareigos, į kurias priimama, pirma, leidžia būti priskirtiems aukščiausiam lygiui ir, antra, reikalauja aukščiausio lygio sugebėjimų, bei, galiausiai, susijusios su didesne atsakomybe. Be to, neįrodyta (atliekant tyrimus, statistiškai ir pan.), kad daug šių kandidatų iš tikrųjų būtų dalyvavę mažesnio lygio konkurse, kuris galėtų suteikti jiems nebent galimybę dirbti jų studijų, išsilavinimo ir profesinės patirties lygį, paprastai aukštesnį, neatitinkantį darbą.

40      Nagrinėjamoje byloje, pirma, nebuvo ginčijama, kad dėl galimybės kartu užsiregistruoti į konkursus EPSO/AD/116/08, EPSO/AD/117/08 ir EPSO/AST/45/08 į kiekvieną konkursą užsiregistruotų didesnis kandidatų skaičius ir, antra, kad ginčijama nuostata ribojamas potencialių kandidatų dalyvavimas šiuose konkursuose. Iš tiesų, nors gali būti, kad dėl ginčijamos nuostatos kandidatui iš karto ir tiesiogiai nedraudžiama dalyvauti nagrinėjamuose konkursuose, nes, kaip nurodo Komisija, dėl šios sąlygos kandidatas tik turi pasirinkti konkursą, vis dėlto ši nuostata trukdo kandidatui užsiregistruoti į vieną iš nurodytų konkursų, nors jis turi tų pačių ar net didesnių gebėjimų nei kiti kandidatai, kuriems buvo leista jame dalyvauti. Tokioje situacijoje yra kandidatai, atitinkantys dalyvavimo konkurse EPSO/AD/117/08 sąlygas, užsiregistravę į vieną iš AD lygio konkursų ir negalėję užsiregistruoti į kitą konkursą, bei tie, kurie, kaip ieškovė, atitiko dalyvavimo konkurse EPSO/AD/116/08 sąlygas, tačiau abejodami dėl dalyvavimo konkurse EPSO/AD/117/08 sąlygomų atitikimo, užsiregistravo tik į pirmą konkursą ir negalėjo išbandyti galimybių kitame.

41      Vis dėlto reikia išnagrinėti, ar šioje byloje ginčijamos nuostatos nustatytas apribojimas patenka į šio sprendimo 30 punkte nurodytus atvejus ir apskritai atitinka dvigubą 35 punkte nurodytą sąlygą, t. y., ar apribodama kandidatų dalyvavimą konkurse ir tikriausiai užsiregistravusių kandidatų skaičių, ji pateisinama laisvoms pareigoms keliamais reikalavimais, būtent tarnybos interesu, ir atitinka PTN 27 straipsnio pirmos pastraipos tikslą.

42      Komisija į šį klausimą atsako teigiamai, pateikdama kelis motyvus, kuriais siekia įrodyti, kad ginčijama nuostata pateisinama tarnybos interesu. Komisijos nuomone, dėl ginčijamos nuostatos, pirmiausia, sutrumpėjo atrankos ir įdarbinimo procedūra, antra, buvo sudarytos vienodos konkurencijos sąlygos į kiekvieną konkursą užsiregistravusių kandidatų grupei, trečia, buvo išvengta situacijos, kai tie patys kandidatai laimi abu AD lygio konkursus, ketvirta, buvo išvengta rizikos, susijusios su datomis egzaminų, kurie galėjo būti organizuoti tą pačią dieną skirtinguose konkursuose, penkta, užtikrinta kandidatų lygybė, nes kai kurie iš jų turėjo galimybę imti atostogas ir dalyvauti visuose konkursuose, o kiti to padaryti negalėjo ir buvo priversti pasirinkti konkursą, šešta, buvo išvengta papildomų patalpų nuomos ir įrangos pirkimo išlaidų bei klausimų parengimo išlaidų, nes klausimus rengia ir teikia Komisijai institucijoje nedirbantys ekspertai, imdami mokestį už kiekvieną klausimą, kuris, beje, yra labai didelis.

43      Pirmam motyvui negalima pritarti, nes nors greitų atrankos ir įdarbinimo procedūrų tikslas gali būti kildinamas iš tarnybos intereso, jei jis nėra tik organizacinio pobūdžio (žr. šio sprendimo 33 punktą), nebuvo teigiama ir juolab įrodyta, kad šios bylos aplinkybėmis šis tikslas neprieštarauja PTN 27 straipsnio pirmai pastraipai, kurios privalomas pobūdis buvo daug kartų patvirtintas teismų praktikoje. Atvirkščiai, Komisijos argumentą galima aiškinti tik taip, kad ji greitos procedūros tikslui suteikė pirmenybę palyginti su aukščiausio lygio sugebėjimų turinčių kandidatų įdarbinimo tikslu PTN 27 straipsnio pirmos pastraipos prasme. Bet kuriuo atveju laiko ekonomija, atsiradusi dėl ginčijamos nuostatos, yra santykinai ribota ir neproporcinga šios nuostatos sukeltam PTN 27 straipsnio pirmos pastraipos pažeidimui ir teisės dalyvauti konkurse apribojimui. Nereikia pamiršti, kad grįsdama savo argumentą per posėdį Komisija pastebėjo, kad dėl didesnio į kiekvieną konkursą užsiregistravusių kandidatų skaičiaus pailgėtų dviejų konkursų, į kuriuos ieškovė norėjo užsiregistruoti, išankstinės atrankos testų tikrinimo trukmė, ir be kita ko stadija, per kurią kandidatai gali apskųsti rezultatus, nes skundus gavusi institucija kiekvienu konkrečiu atveju turi atlikti tinkamą patikrinimą. Tačiau, kaip, beje, per posėdį pripažino pati Komisija, išankstinės atrankos testų tikrinimas yra automatinis ir kompiuterizuotas. Dėl teiginio, kad dėl galimų rezultatų apskundimo atvejų ir reikalingų patikrinimų, kurių padaugėtų, pailgėtų procedūros trukmė, reikia nurodyti, jog šis teiginys pagrįstas nenustatyta ir jokiais Komisijos įrodymais nepagrįsta prielaida, kad itin padidės kiekviename konkurse dalyvaujančių kandidatų skaičius (žr. šio sprendimo 38 punkte išdėstytą pirmą teiginį ir 39 punkte pateiktus samprotavimus). Taigi Komisija negali grįsti savo požiūrio argumentais, susijusiais su poreikiu pagreitinti atrankos ir įdarbinimo procedūras.

44      Kaip antrą motyvą, pagrįstą tarnybos interesu, Komisija nurodo tai, kad ginčijama nuostata padėjo sudaryti vienodas konkurencijos sąlygas į kiekvieną konkursą užsiregistravusių kandidatų grupei, nes dėl jos kandidatai turėjo pasirinkti vieną konkursą, dėl ko buvo įmanoma organizuoti du glaudžiai susijusius konkursus užtikrinant teisingesnę konkurenciją, kad būtų gauti geriau laisvų pareigų reikalavimus atitinkantys rezultatai. Toks motyvas galėtų atitikti PTN 27 straipsnio pirmą pastraipą tiek, kiek aukščiausio lygio sugebėjimų, darbingumo ir patikimumo kandidatų paieška negali vykti abstrakčiai, o dėl laisvų pareigų, kurias reikia užimti. Taigi naudodamasi jai konkurso srityje suteikta diskrecija administracija galėtų, be kita ko, manyti, kad kandidatai, kurių kvalifikacija yra aukštesnė nei reikalauja jų užimamos pareigos, negali institucijos naudai panaudoti savo „aukščiausio lygio sugebėjimų“ ar apskritai, kad konkurso procedūra dėl savo lyginamojo pobūdžio gali vykti tik tarp panašių sugebėjimų turinčių kandidatų. Vis dėlto šiuo klausimu ir dėl pranešimo apie konkursą į C kategorijos pareigas (atitinkančias vykdomąsias funkcijas, reikalaujančias vidurinio išsilavinimo ar atitinkamo lygio profesinės patirties), kuriuo konkurse nebuvo leista dalyvauti universiteto diplomą turintiems kandidatams, atsižvelgiant į PTN 27 straipsnio pirmoje pastraipoje įtvirtintą imperatyvųjį tikslą buvo nuspręsta, kad universiteto diplomo turėjimas nesutrukdytų šiems kandidatams atlikti su laisvomis pareigomis susijusių užduočių ar neturėtų neigiamo poveikio suinteresuotųjų darbo kokybei ar jų darbingumui (žr. minėto sprendimo Noonan prieš Komisiją 34 ir 38–42 punktus). Nagrinėdamas institucijos argumentą, kad, leidus dalyvauti universiteto diplomą turintiems kandidatams, laimėjusių konkursą kitų kandidatų galėtų būti mažai ar iš viso nebūti, Bendrijos teismas nusprendė, kad jam negalima pritarti, nes universiteto diplomą turintys kandidatai neabejotinai galėtų vykdyti konkursų laimėtojų būsimas užduotis taip pat kaip ir kiti kandidatai ir atitikti PTN 27 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytą kriterijų (šiuo klausimu žr. minėto sprendimo Noonan prieš Komisiją 36 punktą). Bendrijos teismas taip pat pastebėjo, kad nors kiekvienoje vidaus konkurso procedūroje Paskyrimų tarnyba turi nustatyti tarnybos interesą atitinkančius atrankos kriterijus, Komisija negali neleisti dalyvauti konkurse kandidatams, kuriems taikoma ginčijama nuostata, dėl to, kad jie turi didesnių galimybių jį laimėti nei kiti kandidatai (žr. minėto sprendimo Noonan prieš Komisiją 36 ir 37 punktus). Bendrijos teismas bet kuriuo atveju vadovavosi prielaida, kad jei kandidatai atitinka dalyvavimo konkurse sąlygas, tai, kad jų sugebėjimai nėra vienodi ar panašūs, nėra aplinkybė, kuria užkertamas kelias šiam konkursui vykti laikantis tikslo ir paskirties.

45      Šioje byloje atsižvelgiant pirmiausia į nurodytą teismo praktiką, jokia informacija neleidžia padaryti išvados, kad atitinkantys dalyvavimo konkurse EPSO/AD/117/08 sąlygas kandidatai neturėjo sugebėjimų, kurie taip pat tiktų atlikti pareigas, į kurias priimama organizuojant konkursą EPSO/AD/116/08, kaip ir niekas neleidžia teigti, kad tik kandidatai, atitinkantys vien dalyvavimo konkurse EPSO/AD/116/08 sąlygas, o ne tie, kurie kartu atitiko konkurso EPSO/AD/117/08 sąlygas, turėjo geriausių sugebėjimų atlikti pareigas, į kurias priimama organizuojant pirmą konkursą. Be to, reikia pripažinti, kad Sprendime Noonan prieš Komisiją naudota prielaida, priminta ir išdėstyta ankstesniame punkte, dar labiau tinka šioje byloje, nes kandidatai, atitinkantys dalyvavimo konkursuose EPSO/AD/117/08 ir EPSO/AD/116/08 sąlygas, turi daugiau panašių nei skirtingų sugebėjimų. Palyginti su minėtame Pirmosios instancijos teismo sprendime nagrinėjamame pranešime apie konkursą nurodytu universiteto diplomo reikalavimu, kandidatus, atitinkančius dalyvavimo abiejuose konkursuose, nagrinėjamuose šioje byloje, sąlygas, nuo kandidatų, atitinkančių tik konkurso EPSO/AD/116/08 sąlygas, skiria tik reikalaujama profesinės patirties trukmė. Todėl negalima teigti, kad visų potencialių kandidatų dalyvavimas abiejuose konkursuose (ir pirmiausia konkurse EPSO/AD/116/08) sutrukdytų tam, kad konkursas vyktų laikantis užsibrėžto tikslo, pirmiausia, objektyvios ir lyginamosios atrankos procedūros pabaigoje įdarbinti aukščiausio lygio sugebėjimų kandidatus PTN 27 straipsnio pirmos pastraipos prasme.

46      Trečiame nurodytame motyve Komisija teigia, kad ginčijama nuostata skirta išvengti situacijos, kuomet tie patys kandidatai laimi abu konkursus. Nors tiesa, kad toks „sutapimo“ pavojus egzistuoja, būtent dėl to, jei tie patys asmenys būtų įrašyti tiek į konkurso EPSO/AD/117/08, tiek į konkurso EPSO/AD/116/08 rezervo sąrašą, ir kad šiems asmenims priėmus pasiūlymą užimti AD 11 lygio pareigas iš pirmojo sąrašo, antras AD 8 lygio pareigų sąrašas būtų baigtas administracijai neturint galimybės patenkinti savo AD 8 lygio pareigūnų įdarbinimo poreikių, reikia pastebėti, kad tokia grėsmė egzistuoja bet kuriame EPSO organizuojamame konkurse, nes situacija, kai vienas kandidatas įrašomas į kelių konkursų rezervo sąrašus, pasitaiko dažnai. Esant tokiai situacijai bei siekiant išvengti galimo kandidatų trūkumo, šią grėsmę būtų galima lengvai panaikinti į rezervo sąrašą įtraukiant daugiau kandidatų. Bet kuriuo atveju šis Komisijos nurodytas motyvas, kuriuo siekiama pagrįsti ginčijamą nuostatą, neatitinka PTN 27 straipsnio pirmoje pastraipoje įtvirtintų tikslų ir nėra pakankamai proporcingas, kad pateisintų ginčijamos nuostatos sukeltas pasekmes, nes galima rasti kitą mažiau dalyvavimą konkurse siekiant įsidarbinti Bendrijos institucijose ribojančią sąlygą.

47      Dėl ketvirto nurodyto motyvo, susijusio su egzaminų datomis, t. y., kad skirtingų konkursų egzaminai galėtų vykti tuo pačiu metu ir kad kandidatas būtų šaukiamas tą pačią dieną atvykti į skirtingų konkursų egzaminus, iš bylos medžiagos matyti, jog kandidatai galėjo pasirinkti išankstinės atrankos testų laikymo datą iš nurodyto 2008 m. kovo 26 d.–balandžio 9 d. laikotarpio. Kalbant apie egzaminus raštu, kurie įvyko tą pačią dieną, t. y. 2008 m. spalio 21 d., ir egzaminus žodžiu bei atsižvelgiant į tai, kad kandidatų, kuriems buvo leista dalyvauti šiuose egzaminuose, skaičius buvo daug mažesnis, nei dalyvavusių išankstinės atrankos testuose kandidatų skaičius, sunku įsivaizduoti, jog šios kliūties panaikinimas taptų Komisijai sunkia ir neproporcinga administracine našta. Iš esmės niekas Komisijai netrukdė numatyti artimas, bet skirtingas egzaminų laikymo datas. Bet kuriuo atveju šis motyvas teisiškai nepagrįstas, nes dėl savo organizacinio pobūdžio akivaizdžiai neatitinka tarnybos intereso (žr. šios sprendimo 33 punktą) ir prieštarauja PTN 27 straipsnio pirmai pastraipai.

48      Dėl tų pačių priežasčių, kurios nurodytos pirmo punkto pabaigoje, teisiškai nepagrįsti penktas ir šeštas nurodyti motyvai. Be to, pirmasis iš jų yra vien hipotetinis, atsižvelgiant į faktinę situaciją, nes Komisija nepateikė jokio įrodymo, grįsdama teiginį, kad kai kurie kandidatai negalėjo gauti papildomų atostogų, kad galėtų dalyvauti abiejų konkursų, į kuriuos norėjo užsiregistruoti ieškovė, egzaminuose. Į motyvą, susijusį su papildomomis patalpų nuomos ir įrangos pirkimo išlaidomis, galima atsakyti, kad, jei, kaip posėdyje nurodė ieškovė, o Komisija to neginčijo, 1 974 kandidatams buvo leista dalyvauti konkurse EPSO/AD/116/08 ir 427 kandidatams – konkurse EPSO/AD/117/08, šie skaičiai parodo ir patvirtina, kad net darant prielaidą, priešingą pirmam šio sprendimo 38 punkte išdėstytam teiginiui ir 39 punkte pateiktiems samprotavimams, jog visi kandidatai, kuriems buvo leista dalyvauti konkurse EPSO/AD/117/08, būtų užsiregistravę į konkursą EPSO/AD/116/08 ir kad į pastarąjį užsiregistravusių kandidatų dalis (manant, kad, kaip ir ieškovės, jų profesinė patirtis galėtų būti pripažinta pakankama, tam kad jiems būtų leista dalyvauti priėmimo į AD 11 pareigas konkurse) taip pat užsiregistravo į konkursą EPSO/AD/117/08, papildomos patalpų nuomos ir įrangos pirkimo bei papildomų klausimų išlaidos būtų santykinai nedidelės. Taigi galima padaryti tą pačią išvadą kaip ir dėl pirmo motyvo, kad laiko ekonomija neproporcinga ginčijamos nuostatos sukeltiems PTN 27 straipsnio pirmos pastraipos pažeidimui ir teisės dalyvauti konkurse apribojimui.

49      Samprotavimai dėl pirmo ir šešto motyvų atrodo dar labiau pagrįsti, jei, kaip buvo nurodyta per posėdį (nors, tiesa, Komisija negalėjo to oficialiai patvirtinti), priėmimo į AD 8 lygio pareigas ir į AD 11 lygio pareigas konkursų išankstinės atrankos testų sudėtingumo lygis buvo vienodas, o tai reiškia, kad norintis dalyvauti abiejuose konkursuose asmuo galėjo laikyti tik vieną testą, kurio rezultatai galiotų abiem konkursams.

50      Be to, atsižvelgiant į Teismo argumentus, išdėstytus šio sprendimo 42‑47 punktuose, kuriais buvo atmestas kiekvienas iš Komisijos nurodytų motyvų, aiškiai matyti, jog, net laikant šiuos motyvus vienu argumentu, jie negalėtų (būtent dėl imperatyvaus PTN 27 straipsnio pirmos pastraipos pobūdžio ir atitinkamų konkursų tiksliai apibrėžtos srities (žr., visų pirma, šio sprendimo 28 punktą ir 38 punkte pateiktą antrą teiginį) pateisinti ginčijamos nuostatos.

51      Iš viso to, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovės ieškinyje nurodytas pagrindas dėl nuostatos, pagal kurią neleidžiama kartu užsiregistruoti į atvirus EPSO/AD/116/08 ir EPSO/AD/117/08 konkursus, skirtus įdarbinti atitinkamai AD 8 lygio administratoriams ir AD 11 lygio vyriausiesiems administratoriams kovos su sukčiavimu srityje, prieštaravimo PTN 27 straipsnio pirmai pastraipai yra pagrįstas.

52      Todėl nesant reikalo priimti sprendimą dėl antro ieškovės nurodyto ieškinio pagrindo, reikia panaikinti EPSO sprendimą, kuriuo taikant ginčijamą nuostatą jai neleista pateikti paraiškos dalyvauti konkurse EPSO/AD/117/08.

 Dėl bylinėjimosi išlaidų

53      Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 1 dalį, nepažeidžiant šio reglamento II dalies 8 skyriaus kitų nuostatų, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, kai to reikalauja teisingumas, Teismas gali nuspręsti iš pralaimėjusios šalies priteisti tik dalį bylinėjimosi išlaidų arba nuspręsti, kad pralaimėjusi šalis visai jų neturi padengti.

54      Šiuo atveju Komisija pralaimėjo bylą. Be to, ieškovė reikalavimuose aiškiai prašė priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas. Kadangi bylos aplinkybėmis negalima pateisinti Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalies nuostatų taikymo, iš Komisijos reikia priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais,

TARNAUTOJŲ TEISMAS (pirmoji kolegija)

nusprendžia:

1.      Panaikinti Europos Bendrijų personalo atrankos tarnybos (EPSO) sprendimą, kuriuo R. Di Prospero neleista pateikti paraiškos dalyvauti konkurse EPSO/AD/117/08.

2.      Europos Bendrijų Komisija padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Gervasoni

Kreppel

Tagaras

Paskelbta 2009 m. lapkričio 17 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kanclerė

 

      Pirmininkas

W. Hakenberg

 

      S. Gervasoni

Šį sprendimą ir jame cituojamus Bendrijos teismų sprendimus, kurie nėra paskelbti Rinkinyje, galima rasti Teisingumo Teismo interneto svetainėje www.curia.europa.eu


* Proceso kalba: prancūzų.