Language of document :

15. detsembril 2008 esitatud hagi - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-102/08)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada komisjoni otsus jätta rahuldamata hageja taotlus esiteks hüvitada kahju, mis tekitati tema isikliku vara transportimisel hageja ametikorterist Luandas, ja teiseks hävitada kõik dokumendid, mis puudutavad kostja käsutuses olevat transporditud vara, ning tagastada asjaomane vara hagejale.

Hageja nõuded

Tuvastada, et puudub vastav õiguslik alus, või teise võimalusena tühistada vajalikus ulatuses otsus, millega jäeti 20. märtsi 2008. aasta kaebus rahuldamata;

tuvastada, et puudub vastav õiguslik alus, või teise võimalusena tühistada vajalikus ulatuses 18. juuli 2008. aasta teatis;

kinnitada, et 30. aprillil 2003 ja 2. mail 2003 kostja töötajad või esindajad sisenesid hageja tahte vastaselt tema ametikorterisse, tegid pilte, koostasid loetelu hagejale eeldatavalt kuuluvast isiklikust varast, hindasid kõiki isikliku vara loetelusse kuuluvaid asju, sisenesid hageja mootorsõidukisse, võtsid hageja isikliku vara ja mootorsõiduki oma valdusse ning tõstsid hageja tema elu- ja abiruumidest välja;

kinnitada ja tuvastada nende asjaolude õigusvastasus;

kohustada kostjat koostama loetelu, milles tuuakse täpselt välja kõik eelkirjeldatud asjaolusid puudutavad üksikud dokumendid, ja teavitama hagejat kirjalikult sellest loetelust;

kohustada kostjat võtma meetmeid iga üksiku dokumendi füüsiliseks hävitamiseks ja teavitama hagejat selle läbiviimisest;

kohustama kostjat võtma meetmeid hagejale isikliku vara tagastamiseks;

mõista kostjalt eelkirjeldatud asjaoludest tuleneva kahju hüvitamiseks hageja kasuks välja 722 000 eurot või sellest väiksem või suurem summa, mida kohus õiglaseks peab;

mõista kostjalt alates taotluse esitamisest 1. septembril 2007 kuni 722 000 euro suuruse summa tegeliku tasumiseni hageja kasuks välja nimetatud summalt arvestatud intressid;

kohustada kostjast maksma hagejale dokumentide loetelu koostamata jätmise ja loetelust hagejale teatamata jätmisest tuleneva kahju hüvitamiseks alates homsest kuni loetelu hagejale teatavakstegemiseni 100 eurot päevas või sellest suurem või väiksem summa, mida kohus õiglaseks peab;

kohustada kostjast maksma hagejale dokumentide füüsilisest hävitamata jätmisest tuleneva kahju hüvitamiseks alates homsest kuni dokumentide füüsilise hävitamiseni 100 eurot päevas või sellest suurem või väiksem summa, mida kohus õiglaseks peab;

kohustada kostjast maksma hagejale tema isikliku vara tagastamata jätmisest tuleneva kahju hüvitamiseks alates homsest kuni vara tagastamiseni 100 eurot päevas või sellest suurem või väiksem summa, mida kohus õiglaseks peab;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________