Language of document :

Kanne 15.12.2008 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-102/08)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase Italia) (edustaja: avvocato G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission sen päätöksen kumoaminen, jolla se hylkäsi kantajan vaatimuksen, jossa hän oli vaatinut niiden vahinkojen korvaamista, joita hänen henkilökohtaisille tavaroilleen oli aiheutunut hänen muuttaessaan pois Luandassa sijainneesta virka-asunnostaan, ja muutossa siirrettyjä, kantajan hallussa olleita tavaroita koskevien kaikkien asiakirjojen tuhoaminen sekä kyseisten tavaroiden hallinnan palauttaminen.

Vaatimukset

Päätös, jolla hylättiin 1.9.2007 tehty hakemus ja päätös hylätä 20.3.2008 tehty valitus on tarpeellisin osin lakiin perustumattomana todettava mitättömäksi tai toissijaisesti kumottava,

18.7.2008 päivätty kirje on lakiin perustumattomana todettava mitättömäksi tai toissijaisesti kumottava

on todettava, että vastaajan toimihenkilöt tai edustajat tunkeutuivat 30.4.2003 ja 2.5.2005 kantajan tahdon vastaisesti tämän virka-asuntoon, että he ottivat valokuvia, laativat luettelon kantajan oletetuista henkilökohtaisista tavaroista, arvioivat tässä luettelossa olleiden kantajan henkilökohtaisten tavaroiden arvon, tunkeutuivat kantajan ajoneuvoon, anastivat kantajan henkilökohtaisia tavaroita ja ajoneuvon ja karkoittivat kantajan asunnosta ja erottivat hänet tavaroistaan

nämä tapahtumat on todettava lainvastaisiksi

vastaaja on velvoitettava laatimaan luettelo, jossa yksilöidään täsmällisesti kaikki edellä mainittuihin tosiseikkoihin liittyvät yksittäiset asiakirjat, ja se on määrättävä antamaan tämä luettelo kantajalle kirjallisesti tiedoksi

vastaaja on velvoitettava huolehtimaan näiden kaikkien asiakirjojen tuhoamisesta ja antamaan tästä tuhoamisesta tieto kantajalle

vastaaja on velvoitettava huolehtimaan siitä, että kantaja saa henkilökohtaiset tavaransa takaisin haltuunsa

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle 722 000 euroa tai sellainen tätä suurempi tai pienempi summa, jota henkilöstötuomioistuin pitää oikeana ja kohtuullisena, korvauksena edellä mainituista vahingoista

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajalle 722 000 eurolle hakemuksentekopäivän 1.9.2007 ja tosiasiallisen maksupäivän väliseltä ajalta kertyvät korot

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajalle asiakirjoja koskevan luettelon laatimatta ja ilmoittamatta jättämisestä aiheutunut vahinko siten, että sen on maksettava 100 euroa päivässä huomisesta alkaen aina siihen päivään asti, jona asiakirjoista annetaan tieto kantajalle, tai muu tätä suurempi tai pienempi summa, jota henkilöstötuomioistuin pitää oikeana ja kohtuullisena

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajalle tuhoamatta jättämisestä aiheutunut vahinko siten, että sen on maksettava 100 euroa päivässä huomisesta alkaen aina siihen päivään asti, jona tuhoaminen tapahtuu, tai muu tätä suurempi tai pienempi summa, jota henkilöstötuomioistuin pitää oikeana ja kohtuullisena

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajalle tavaroiden takaisinluovuttamatta jättämisestä aiheutunut vahinko siten, että sen on maksettava 100 euroa päivässä huomisesta alkaen siihen päivään asti, jona tavarat luovutetaan takaisin, tai muu tätä suurempi tai pienempi summa, jota henkilöstötuomioistuin pitää oikeana ja kohtuullisena

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________