Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2008°r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-102/08)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: G. Cipressa, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji oddalającej wniosek skarżącego po pierwsze o odszkodowanie za szkodę poniesioną przez skarżącego w związku z wysyłką jego rzeczy osobistych z mieszkania służbowego w Luandzie, po drugie o zniszczenie wszystkich dokumentów dotyczących wysłanego mienia znajdujących się w posiadaniu pozwanej i zwrot tego mienia skarżącemu.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie braku podstawy prawnej lub względnie, stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek z dnia 1 września 2007°r. i w niezbędnym zakresie decyzji oddalającej zażalenie z dnia 20 marca 2008 r.;

w razie potrzeby stwierdzenie braku podstawy prawnej, względnie stwierdzenie nieważności pisma z dnia 18 lipca 2008°r.;

przyznanie, że w dniu 30 kwietnia i w dniu 2 maja 2003°r. członkowie personelu pozwanej lub jej przedstawiciele wtargnęli bez zgody skarżącego do jego mieszkania służbowego, zrobili zdjęcia, sporządzili wykaz rzeczy osobistych skarżącego, dokonali wyceny każdego przedmiotu z tego wykazu, weszli do samochodu skarżącego, zajęli jego rzeczy osobiste i samochód, oraz wyeksmitowali go z jego mieszkania służbowego i przyległości;

przyznanie i stwierdzenie, że takie postępowanie jest niezgodne z prawem;

nakazanie pozwanej sporządzenia wykazu właściwie opisującego każdy pojedynczy przedmiot tej dokumentacji, który ma znaczenie dla wyżej opisanych zdarzeń i w formie pisemnej powiadomienie o nim skarżącego;

nakazanie pozwanej zniszczenia każdego przedmiotu z wspomnianej dokumentacji i powiadomienie skarżącego o dokonanym zniszczeniu;

zobowiązanie pozwanej do zwrotu rzeczy osobistych skarżącego;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego kwoty 722 tys. EUR, względnie innej, wyższej bądź niższej, którą Sąd uzna za słuszną, tytułem naprawienia szkody poniesionej przez skarżącego w wyniku wystąpienia zdarzeń opisanych powyżej;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego odsetek od kwoty 722 tys. EUR, licząc od dnia wniesienia wniosku czyli 1 września 2007°r. do dnia rzeczywistej zapłaty tej kwoty skarżącemu;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego kwoty 100 EUR dziennie, względnie innej, wyższej bądź niższej, którą Sąd uzna za słuszną, tytułem naprawienia szkody poniesionej przez skarżącego w wyniku niesporządzenia ww. wykazu i niepowiadmienia o nim skarżącego, licząc od jutra do dnia powiadomienia skarżącego o tym wykazie;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego kwoty 100 EUR dziennie, względnie innej, wyższej bądź niższej, którą Sąd uzna za słuszną, tytułem naprawienia szkody poniesionej przez skarżącego w wyniku niezniszczenia dokumentacji, licząc od jutra do dnia rzeczywistego jej zniszczenia;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego kwoty 100 EUR dziennie, względnie innej, wyższej bądź niższej, którą Sąd uzna za słuszną, tytułem naprawienia szkody poniesionej przez skarżącego w wyniku niezwrócenia mu rzeczy osobistych, licząc od jutra do dnia dokonania rzeczonego zwrotu;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

____________