Language of document :

Tožba, vložena 15. decembra 2008 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-102/08)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je zavrnila predlog tožeče stranke, prvič, za povračilo škode, ki naj bi ji nastala pri selitvi osebnega premoženja, ki se je nahajalo v njenem službenem stanovanju v Luandi in drugič, za uničenje vse dokumentacije glede preseljenega premoženja, ki jo ima v posesti tožena stranka in vračilo tega premoženja v posest tožeči stranki.

Predlogi tožeče stranke

ugotovi naj se, da sta odločba o zavrnitvi predloga z dne 1. septembra 2007 in če je potrebno odločba o zavrnitvi ugovora z dne 20. marca 2008 ex lege neobstoječi, oziroma podredno, naj se razglasita za nični;

če je potrebno, naj se ugotovi, da je dopis z dne 18. junija 2008 ex lege neobstoječ, oziroma podredno, razglasi naj se za ničnega;

ugotovi naj se, da so predstavniki oziroma pooblaščenci tožene stranke 30. aprila 2003 in 2. maja 2003, proti volji tožeče stranke vstopili v službeno stanovanje, ga fotografirali, sestavili seznam domnevnih osebnih stvari tožeče stranke, ocenili vrednost vsake stvari iz seznama osebnih stvari, vstopili v notranjost avtomobila tožeče stranke, si prilastili osebne stvari in avtomobil tožeče stranke in odstranili tožečo stranko iz stanovanja ter od stvari v njem;

ugotovi in razglasi naj se nezakonitost teh dejanj;

toženi stranki naj se naloži, da pripravi natančen seznam vseh stvari iz dokumentacije, ki se nanaša na navedena dejanja in zagotovi, da bo v pisni obliki vročen tožeči stranki;

toženi stranki naj se naloži, da fizično uniči vso dokumentacijo in da o uničenju obvesti tožečo stranko;

toženi stranki naj se naloži, da zagotovi, da se tožeči stranki vrnejo v posest njene osebne stvari;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki iz naslova škode, ki ji je nastala zaradi navedenih dejanj, plača odškodnino v znesku 722.000 EUR, oziroma višji ali nižji znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence štelo, da je ustrezen in pravičen;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki plača zamudne obresti od zneska 722.000 EUR, od l. septembra 2007, datuma vložitve zahteve, do trenutka dejanskega plačila tega zneska;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki iz naslova škode, ki ji je nastala, ker seznam dokumentacije ni bil sestavljen in posredovan, plača od jutri do dne, ko bo seznam dokumentacije tožeči stranki vročen, znesek 100 EUR na dan, oziroma višji ali nižji znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence štelo, da je ustrezen in pravičen;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki naloži iz naslova škode, ki ji je nastala zaradi neopravljenega fizičnega uničenja, plača od jutri do dne fizičnega uničenja, znesek 100 EUR na dan, oziroma višji ali nižji znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence štelo, da je ustrezen in pravičen;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki iz naslova škode, ki ji je nastala zaradi neopravljenega vračila stvari, plača od jutri do dne vračila, znesek 100 EUR na dan, oziroma višji ali nižji znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence štelo, da je ustrezen in pravičen;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________