Language of document : ECLI:EU:F:2009:153

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

17. listopadu 2009

Věc F-99/08

Rita Di Prospero

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Oblast boje proti podvodům – Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08 – Nemožnost, aby se kandidáti zapsali současně do několika výběrových řízení – Odmítnutí přihlášky žalobkyně do výběrového řízení EPSO/AD/117/08“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se R. Di Prospero domáhá zrušení rozhodnutí Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO), kterým jí nebylo dovoleno přihlásit se do výběrového řízení EPSO/AD/117/08 a které vyplývá z oznámení o výběrovém řízení zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie ze dne 23. ledna 2008 (Úř. věst. C 16 A, s. 1) o vypsání otevřených výběrových řízení EPSO/AD/116/08 na administrátory (AD 8) v oblasti boje proti podvodům a EPSO/AD/117/08 na vedoucí administrátory (AD 11) ve stejné oblasti a zároveň z e-mailů EPSO z 26. a 27. února 2008 adresovaných žalobkyni.

Rozhodnutí: Rozhodnutí EPSO, kterým nebylo žalobkyni dovoleno se přihlásit do výběrového řízení EPSO/AD/117/08, se zrušuje. Komise ponese veškeré náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Výběrové řízení – Podmínky pro připuštění k účasti

(Služební řád, čl. 27 první pododstavec)

Orgán oprávněný ke jmenování má širokou posuzovací pravomoc při určování kritérií schopností požadovaných pro obsazovaná pracovní místa a při specifikování podmínek a podrobných pravidel pořádání výběrového řízení v souladu s těmito kritérii a ve služebním zájmu. Výkon posuzovací pravomoci, kterou jsou orgány nadány při pořádání výběrových řízení, zvláště stran stanovení podmínek pro připuštění k účasti ve výběrovém řízení je však omezen požadavkem slučitelnosti s kogentními ustanoveními čl. 27 prvního pododstavce služebního řádu. Platí totiž, že čl. 27 první pododstavec definuje cíl přijímání úředníků kogentně. Toto ustanovení je pro orgán oprávněný ke jmenování závazné a jak požadavky na obsazovaná pracovní místa, tak služební zájem mohou být koncipovány jen tak, že budou plně v souladu s tímto ustanovením. Ustanovení omezující zápis kandidátů do výběrového řízení sice mohou zúžit možnosti orgánu, pokud jde o přijetí nejlepších kandidátů ve smyslu čl. 27 prvního pododstavce služebního řádu, avšak z toho nevyplývá, že by každé ustanovení obsahující takové omezení bylo v rozporu s výše uvedeným článkem. Posuzovací pravomoc administrativy při pořádání výběrových řízení a služební zájem obecně totiž orgán opravňují ke stanovení takových podmínek, jaké uzná za vhodné, a které třebaže omezují přístup kandidátů do výběrového řízení, a tedy zákonitě omezují počet zapsaných kandidátů, nepředstavují nebezpečí, že dojde k ohrožení cíle, kterým je zajistit zápis kandidátů s nejvyšší úrovní způsobilosti, výkonnosti a bezúhonnosti ve smyslu čl. 27 prvního pododstavce služebního řádu.

Pokud podmínky omezující přístup kandidátů do výběrového řízení představují nebezpečí, že dojde k ohrožení cíle, kterým je zajistit zápis kandidátů s nejvyšší úrovní schopností, pak je třeba předmětné podmínky považovat za odporující čl. 27 prvnímu pododstavci služebního řádu. Ustanovení o připuštění k účasti ve výběrovém řízení je legální jen tehdy, splňuje-li dvě podmínky, z nichž první vyžaduje, aby ustanovení bylo odůvodněné požadavky na obsazovaná pracovní místa a služebním zájmem obecně, a druhá, aby toto ustanovení bylo v souladu s cílem čl. 27 prvního pododstavce služebního řádu. Tyto dvě podmínky se sice nejčastěji budou do značné míry navzájem překrývat, pojmově se však liší.

(viz body 27 až 30, 32 a 35)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 8. listopadu 1990, Bataille a další v. Parlament, T‑56/89, Recueil, s. II‑597, bod 48; 6. března 1997, de Kerros a Kohn-Bergé v. Komise, T‑40/96 a T‑55/96, Recueil FP, s. I‑A‑47 a II‑135, body 40 a 51; 15. února 2005, Pyres v. Komise, T‑256/01, Sb. VS s. I‑A‑23 a II‑99, bod 36; 27. září 2006, Blackler v. Parlament, T‑420/04, Sb. VS s. I‑A‑2‑185 a II‑A‑2‑943, bod 45 a citovaná judikatura