Language of document : ECLI:EU:C:2020:169

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Is-Sitt Awla)

5 ta’ Marzu 2020 (*)

“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Tassazzjoni – Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud – Direttiva 2006/112/KE – Artikolu 132(1)(c) – Eżenzjonijiet – Servizzi ta’ kura lill-persuna mwettqa fil-kuntest tal-eżerċizzju tal-professjonijiet mediċi u paramediċi – Servizzi permezz tat-telefon – Servizzi pprovduti minn infermiera u minn assistenti mediċi”

Fil-Kawża C‑48/19,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-Bundesfinanzhof (il-Qorti Federali tal-Finanzi, il-Ġermanja), permezz ta’ deċiżjoni tat-18 ta’ Settembru 2018, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fil-25 ta’ Jannar 2019, fil-proċedura

X-GmbH

vs

Finanzamt Z,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Is-Sitt Awla),

komposta minn M. Safjan, President tal-Awla, L. Bay Larsen (Relatur) u N. Jääskinen, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: E. Tanchev,

Reġistratur: A. Calot Escobar,

wara li rat il-proċedura bil-miktub,

wara li rat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

–        għal X-GmbH, minn G. Burwitz, Rechtsanwalt,

–        għall-Gvern Ġermaniż, minn S. Eisenberg, bħala aġent,

–        għall-Kummissjoni Ewropea, minn L. Lozano Palacios u L. Mantl, bħala aġenti,

wara li rat id-deċiżjoni, meħuda wara li nstema’ l-Avukat Ġenerali, li l-kawża tinqata’ mingħajr konklużjonijiet

tagħti l-preżenti

Sentenza

1        It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 132(1)(c) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU 2006, L 347, p. 1).

2        Din it-talba ġiet ippreżentata fil-kuntest ta’ kawża bejn X-GmbH u l-Finanzamt Z (l-Uffiċċju tat-Taxxa Z, il-Ġermanja), dwar ir-rifjut ta’ dan tal-aħħar li jeżenta mit-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) lil konsultazzjonijiet telefoniċi fuq suġġetti differenti dwar is-saħħa u programmi ta’ akkumpanjament, permezz tat-telefon, ta’ pazjenti li jsofru minn mard kroniku jew għal żmien twil ipprovduti minn X, f’isem il-fondi pubbliċi tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

 Il-kuntest ġuridiku

 Id-Direttiva 2006/112

3        L-Artikolu 132(1) tad-Direttiva 2006/112 huwa fformulat kif ġej:

“L-Istati Membri għandhom jeżentaw it-transazzjonijiet li ġejjin:

[…]

(b)      sptar u kura medika u attivitajiet relatati mill-viċin immexxija minn korpi regolati mid-dritt pubbliku jew, skond kondizzjonijet soċjali komparabbli ma’ dawk applikabbli għal korpi regolati mid-dritt pubbliku, minn sptarijiet, ċentri għat-trattament mediku jew djanjosi u stabblimenti oħrajn ta’ natura simili debitament rikonoxxuti;

(ċ)      il-provvediment tal-kura medika fl-eżerċizzju tal-professjonijet mediċi u paramediċi kif definiti mill-Istat Membru konċernat;

[…]”

 Id-dritt Ġermaniż

4        L-Artikolu 4 tal-Umsatzsteuergesetz (il-Liġi dwar it-Taxxa fuq id-Dħul mill-Bejgħ), tal-21 ta’ Frar 2005 (BGBl. 2005 I, p. 386), kif emendata mil-liġi tad-19 ta’ Diċembru 2008 (BGBl. 2008 I, p. 2794, jipprovdi:

“Fost it-tranżazzjonijiet imsemmija fil-punt 1 tal-Artikolu 1(1), huma eżentati:

[…]

14.      a) il-provvisti ta’ kura lill-persuna mwettqa fil-kuntest tal-eżerċizzju tal-professjoni ta’ tabib, dentist, fejjieq, fiżjoterapista, majjistra jew ta’ kwalunkwe attività professjonali medika analoga. […]”

 Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

5        X hija kumpannija b’responsabbiltà limitata rregolata mid-dritt Ġermaniż. Fi Frar 2014, din wettqet, f’isem il-fondi pubbliċi ta’ assigurazzjoni għall-mard, konsultazzjonijiet telefoniċi fuq suġġetti differenti li jikkonċernaw is-saħħa u wettqet programmi ta’ akkumpanjament, permezz tat-telefon, ta’ pazjenti li jsofru minn mard kroniku jew għal żmien twil.

6        Dawn is-servizzi kienu pprovduti minn infermiera u minn assistenti mediċi li kellhom ukoll, fil-parti l-kbira tagħhom, taħriġ imsejjaħ bħala “edukaturi tas-saħħa”. F’iktar minn terz mill-każijiet, issejjaħ tabib, li kien jieħu f’idejh il-konsultazzjoni jew, fil-każ ta’ talba għal preċiżazzjonijiet, kien jagħti istruzzjonijiet jew tieni opinjoni.

7        Il-konsultazzjonijiet telefoniċi kienu joffru lill-assigurati l-possibbiltà li jsejħu lill-kollaboraturi ta’ X, f’kull mument, sabiex jitolbuhom informazzjoni. Jekk xtaqu pariri ta’ natura medika, l-imsemmija kollaboraturi kienu jwettqu evalwazzjoni assistita bil-kompjuter, permezz ta’ mistoqsijiet speċifiċi li jippermettulhom jiddeterminaw il-kuntest mediku li miegħu setgħet tintrabat is-sitwazzjoni tal-persuna assigurata kkonċernata, u sussegwentement kienu jagħtu parir lil din tal-aħħar dwar is-sitwazzjoni terapewtika tagħha, billi jagħtuha spjegazzjonijiet dwar id-dijanjosi u t-terapiji possibbli jew, ukoll, billi jipproponulha bidliet fl-aġir jew fl-assistenza.

8        It-talbiet magħluqa kienu jiġu sottomessi b’mod każwali lill-persuna responsabbli medika, li kienet tivverifika b’mod partikolari l-koerenza, mill-perspettiva medika, tal-informazzjoni mogħtija.

9        Fil-kuntest tal-programmi ta’ akkumpanjament, il-parteċipanti kienu jintgħażlu, mill-fondi ta’ assigurazzjoni għall-mard, abbażi ta’ data li tirriżulta mill-komputazzjonijiet tagħhom u mill-patoloġiji tagħhom, u sussegwentement kienu jiġu kkuntattjati minn dawn il-fondi u rreġistrati fi programm jekk kienu jixtiequ dan. Dawn il-programmi kienu jippermettu lill-parteċipanti li jiġu kkuntattjati permezz tat-telefon, matul perijodu ta’ bejn tlieta u tnax-il xahar, mill-kollaboraturi ta’ X u li jsejħu lil dawn tal-aħħar, f’kull mument, sabiex jiksbu informazzjoni b’rabta mal-patoloġija tagħhom.

10      Il-qorti tar-rinviju tindika li dawn il-programmi kellhom prinċipalment l-għan li jtejbu, għall-parteċipant u għall-qraba tiegħu, il-fehma dwar il-marda, l-osservanza tat-trattament mediku segwit jew l-użu ta’ trattamenti oħra, li jevitaw l-iżbalji ta’ medikazzjoni u li jikkontribwixxu sabiex tingħata risposta adegwata għall-aggravament eventwali tas-sintomi u għall-iżolament soċjali. L-għan tal-imsemmija programmi kien li tittejjeb il-ġestjoni tal-ispejjeż tal-assistenza tal-pazjenti, b’mod partikolari billi jitnaqqas b’mod sinjifikattiv in-numru ta’ dħul ġdid fl-isptar, billi jingħata sostenn lill-ġenituri tal-pazjenti li jistgħu jkunu milquta minn problemi ta’ defiċit tal-attenzjoni u billi jitnaqqsu r-riskji ta’ kundizzjonijiet sekondarji.

11      Fir-rigward ta’ dawn l-attivitajiet, X talab sabiex jibbenefika, għall-perijodu inkwistjoni fil-kawża prinċipali, minn eżenzjoni mit-taxxa fuq id-dħul mill-bejgħ. L-Uffiċċju tat-Taxxa Z qies li t-tranżazzjonijiet ikkonċernati kienu taxxabbli.

12      X, li r-rikors li ppreżentat quddiem il-qorti kompetenti fl-ewwel istanza ġie miċħud, ippreżentat rikors għal reviżjoni quddiem il-Bundesfinanzhof (il-Qorti Federali tal-Finanzi, il-Ġermanja).

13      Fl-ewwel lok, il-qorti tar-rinviju tistaqsi jekk hija tistax tikkunsidra li konsultazzjonijiet ta’ natura medika mwettqa permezz tat-telefon, li ma humiex marbuta ma’ trattament mediku konkret jew li jsiru biss qabel tali trattament, għandhomx ikunu suġġetti għall-VAT jew jekk hija għandhiex tapplika l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li teskludi mill-eżenzjoni prevista fl-Artikolu 132(1)(ċ) tad-Direttiva 2006/112 il-kura li l-għan tagħha huwa sempliċement li tissodisfa bżonnijiet ġenerali, bħalma huma r-rikreazzjoni, il-benesseri jew il-bżonnijiet ta’ natura estetika.

14      Fit-tieni lok, hija tixtieq tkun taf jekk il-karatteristiċi tal-kwalifiki tal-professjonijiet mediċi u paramediċi, fis-sens tal-Artikolu 132(1)(ċ) ta’ din id-direttiva, iddefiniti mill-Istat Membru kkonċernat għall-provvista ta’ kura “klassika” humiex validi wkoll għas-servizzi ta’ kura mwettqa mingħajr kuntatt fiżiku jew jekk f’dan ir-rigward humiex meħtieġa rekwiżiti addizzjonali.

15      F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-Bundesfinanzhof (il-Qorti Federali tal-Finanzi) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari segwenti:

“1)      F’ċirkustanzi bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, fejn persuna taxxabbli, li taġixxi f’isem fondi għall-mard, tipprovdi konsulenza bit-telefon lill-persuni assigurati fir-rigward ta’ diversi kwistjonijiet relatati mas-saħħa u mal-mard, tkun teżisti attività li tidħol fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 132(1)(c) tad-[Direttiva 2006/112]?

2)      F’ċirkustanzi bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, huwa biżżejjed, fir-rigward tas-servizzi msemmija fl-ewwel domanda u għat-tranżazzjonijiet imwettqa fil-kuntest ta’ ‘programmi ta’ akkumpanjament tal-pazjenti’, għall-finijiet taċ-ċertifikati professjonali neċessarji, li tali konsultazzjonijiet bit-telefon isiru minn ‘edukaturi tas-saħħa’ (assistenti tas-saħħa, infermiera) u li, f’madwar terz mill-każijiet, jintervjeni tabib?”

 Fuq id-domandi preliminari

 Fuq l-ewwel domanda

16      Permezz tal-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi jekk servizzi pprovduti bit-telefon, li jikkonsistu fl-għoti ta’ pariri dwar is-saħħa u l-mard, jistgħux jaqgħu taħt l-eżenzjoni mill-VAT prevista fl-Artikolu 132(1)(ċ) tad-Direttiva 2006/112.

17      Minn interpretazzjoni litterali tal-Artikolu 132(1)(ċ) ta’ din id-direttiva jirriżulta li servizz għandu jiġi eżentat jekk jissodisfa żewġ kundizzjonijiet, jiġifieri, minn naħa, jikkostitwixxi provvista ta’ kura lill-persuna u, min-naħa l-oħra, jitwettaq fil-kuntest tal-eżerċizzju tal-professjonijiet mediċi u paramediċi kif iddefiniti mill-Istat Membru kkonċernat (sentenza tas-27 ta’ Ġunju 2019, Belgisch Syndicaat van Chiropraxie et, C‑597/17, EU:C:2019:544, punt 19 u l-ġurisprudenza ċċitata).

18      Peress li l-ewwel domanda tirrigwarda n-natura tal-benefiċċju kkonċernat, għandha tiġi ppreċiżata l-portata tal-ewwel waħda minn dawn il-kundizzjonijiet.

19      F’dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li l-Artikolu 132(1)(ċ) tad-Direttiva 2006/112 jirreferi biss, fil-formulazzjoni tal-ewwel kundizzjoni imposta, għall-kunċett ta’ “provvediment tal-kura medika [lill-persuni]”, mingħajr ma jissemmew l-elementi li jirrigwardaw il-post tat-twettiq tal-provvista.

20      Mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li għalkemm l-Artikolu 132(1)(b) ta’ din id-direttiva jirrigwarda servizzi mwettqa f’kuntest ta’ sptar, l-Artikolu 132(1)(ċ) tal-imsemmija direttiva jirreferi għal servizzi pprovduti barra minn tali kuntest, kemm fir-residenza privata tal-fornitur kif ukoll fir-residenza tal-pazjent jew fi kwalunkwe post ieħor (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat-18 ta’ Settembru 2019, Peters, C‑700/17, EU:C:2019:753, punt 21 u l-ġurisprudenza ċċitata).

21      Għalhekk, minn dan jirriżulta li, għall-applikazzjoni tal-Artikolu 132(1)(ċ) tal-istess direttiva, servizz li jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti f’din id-dispożizzjoni jista’ jaqa’ taħt l-eżenzjoni prevista mill-imsemmija dispożizzjoni, ikun xi jkun il-post fejn jitwettaq.

22      Barra minn hekk, il-Qorti tal-Ġustizzja fakkret, fir-rigward tal-analiżijiet mediċi preskritti minn tobba ġeneralisti, li l-prinċipju ta’ newtralità fiskali ma jkunx osservat jekk tali servizzi jkunu suġġetti għal sistema ta’ VAT differenti skont il-post fejn huma mwettqa, filwaqt li l-kwalità tagħhom tkun ekwivalenti fid-dawl tat-taħriġ tal-fornituri kkonċernati (sentenza tat-18 ta’ Settembru 2019, Peters, C‑700/17, EU:C:2019:753, punt 29 u l-ġurisprudenza ċċitata).

23      Fid-dawl ta’ dawn l-elementi kollha, għandu jiġi kkonstatat li provvisti ta’ kura mwettqa bit-telefon jistgħu jaqgħu taħt l-eżenzjoni mill-VAT prevista fl-Artikolu 132(1)(ċ) tad-Direttiva 2006/112 jekk dawn jissodisfaw il-kundizzjonijiet kollha għall-applikazzjoni ta’ din l-eżenzjoni.

24      Din il-kunsiderazzjoni hija, barra minn hekk, konformi mal-għan li jikkonsisti fit-tnaqqis tal-ispejjeż tal-kura u f’li din il-kura ssir iktar aċċessibbli għall-individwi, imfittex mill-Artikolu 132(1)(ċ) ta’ din id-direttiva (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat-13 ta’ Marzu 2014, Klinikum Dortmund, C‑366/12, EU:C:2014:143, punt 28 u l-ġurisprudenza ċċitata).

25      Madankollu, huwa possibbli li l-istess persuna taxxabbli twettaq kemm provvisti eżenti mill-VAT, li jaqgħu taħt il-kunċett ta’ “provvediment tal-kura medika [lill-persuni]”, kif ukoll oħrajn suġġetti għal din it-taxxa (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tal-20 ta’ Novembru 2003, Unterpertinger, C‑212/01, EU:C:2003:625, punt 38; tal-20 ta’ Novembru 2003, D’Ambrumenil u Dispute Resolution Services, C‑307/01, EU:C:2003:627, punt 56, kif ukoll tal-21 ta’ Marzu 2013, PFC Clinic, C‑91/12, EU:C:2013:198, punti 31 u 32).

26      Għaldaqstant, hija l-qorti tar-rinviju li għandha tiddetermina sa fejn il-konsultazzjonijiet telefoniċi inkwistjoni fil-kawża prinċipali jissodisfaw il-kunċett ta’ “provvediment tal-kura medika [lill-persuni]” li jinsab fl-Artikolu 132(1)(ċ) tad-Direttiva 2006/112.

27      Għal dan il-għan, hija għandha tivverifika li dawn il-konsultazzjonijiet għandhom skop terapewtiku, peress li huwa dan li jiddetermina jekk servizz mediku għandux jiġi eżentat mill-VAT (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tal-20 ta’ Novembru 2003, Unterpertinger, C‑212/01, EU:C:2003:625, punti 40 u 42, kif ukoll tas-27 ta’ April 2006, Solleveld u van den Hout-van Eijnsbergen, C‑443/04 u C‑444/04, EU:C:2006:257, punt 24 u l-ġurisprudenza ċċitata).

28      F’dan ir-rigward, skont ġurisprudenza stabbilita, il-kunċett ta’ “provvediment tal-kura medika [lill-persuni]” jirreferi għal servizzi li għandhom bħala għan id-dijanjosi, il-kura u, sa fejn huwa possibbli, li jfejqu mard jew anomaliji tas-saħħa (sentenzi tal-14 ta’ Settembru 2000, D., C‑384/98, EU:C:2000:444, punt 18, kif ukoll tat-18 ta’ Settembru 2019, Peters, C‑700/17, EU:C:2019:753, punt 20 u l-ġurisprudenza ċċitata).

29      Madankollu, ma jsegwix neċessarjament li l-għan terapewtiku ta’ servizz għandu jinftiehem f’sens partikolarment strett (sentenzi tal-10 ta’ Ġunju 2010, Future Health Technologies, C‑86/09, EU:C:2010:334, punt 40 u l-ġurisprudenza ċċitata, kif ukoll tal-21 ta’ Marzu 2013, PFC Clinic, C‑91/12, EU:C:2013:198, punt 26). Għalhekk, is-servizzi mediċi mwettqa bil-għan li jipproteġu, inkluż li jżommu u li jirrijabilitaw, is-saħħa tal-persuni jibbenefikaw mill-eżenzjoni prevista fl-Artikolu 132(1)(ċ) tad-Direttiva 2006/112 (sentenzi tal-10 ta’ Ġunju 2010, Future Health Technologies, C‑86/09, EU:C:2010:334, punti 41 u 42 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata, u tal-21 ta’ Marzu 2013, PFC Clinic, C‑91/12, EU:C:2013:198, punt 27).

30      Fil-kuntest ta’ din l-analiżi, l-assenza ta’ preskrizzjoni medika preċedenti għall-konsultazzjoni telefonika jew ta’ trattament mediku konkret wara din ma hijiex biżżejjed, fid-dawl tal-ġurisprudenza mfakkra fil-punt preċedenti ta’ din is-sentenza, sabiex jiġi ddeterminat jekk tali konsultazzjoni taqax taħt il-kunċett ta’ “provvediment tal-kura medika [lill-persuni]”, fis-sens tal-Artikolu 132(1)(ċ) ta’ din id-direttiva.

31      F’dan il-każ, konsultazzjonijiet li jikkonsistu f’li jiġu spjegati d-dijanjosi u t-terapiji possibbli kif ukoll li jipproponu bidliet fit-trattamenti segwiti, peress li jippermettu lill-persuna kkonċernata tifhem is-sitwazzjoni tagħha fuq il-livell mediku u, jekk ikun il-każ, taġixxi konsegwentement, b’mod partikolari billi tieħu jew ma tiħux tali prodott mediċinali, jistgħu jsegwu għan terapewtiku u jaqgħu, f’dan ir-rigward, taħt il-kunċett ta’ “kura medika [lill-persuni]”, fis-sens tal-Artikolu 132(1)(ċ) tal-imsemmija direttiva.

32      Min-naħa l-oħra, benefiċċji li jikkonsistu fil-komunikazzjoni ta’ informazzjoni dwar patoloġiji jew terapiji, iżda li ma jistgħux, minħabba n-natura ġenerali tagħhom, jikkontribwixxu għall-protezzjoni, għaż-żamma jew għar-rijabilitazzjoni tas-saħħa tal-persuni ma jistgħux jaqgħu taħt dan il-kunċett.

33      Bl-istess mod, servizzi li jikkonsistu fil-provvista ta’ informazzjoni ta’ natura amministrattiva, bħalma huma d-dettalji ta’ tabib jew ta’ korp ta’ konċiljazzjoni, ma jistgħux jiġu assimilati ma’ servizzi li jaqgħu taħt l-eżenzjoni prevista fl-Artikolu 132(1)(ċ) tal-istess direttiva.

34      Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti, ir-risposta għall-ewwel domanda għandha tkun li l-Artikolu 132(1)(ċ) tad-Direttiva 2006/112 għandu jiġi interpretat fis-sens li servizzi pprovduti bit-telefon, li jikkonsistu fl-għoti ta’ pariri dwar is-saħħa u l-mard, jistgħu jaqgħu taħt l-eżenzjoni prevista f’din id-dispożizzjoni, bil-kundizzjoni li jkollhom għan terapewtiku, fatt li għandu jiġi vverifikat mill-qorti tar-rinviju.

 Fuq it-tieni domanda

35      Preliminarjament, għandu jiġi rrilevat li, skont ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, fil-kuntest tal-proċedura ta’ kooperazzjoni mal-qrati nazzjonali stabbilita fl-Artikolu 267 TFUE, hija l-Qorti tal-Ġustizzja li għandha tagħti lill-qorti tar-rinviju risposta utli li tippermettilha tiddeċiedi l-kawża li jkollha quddiemha u li, minn din il-perspettiva, huwa obbligu, jekk ikun il-każ, tal-Qorti tal-Ġustizzja li tifformula mill-ġdid id-domanda li saretilha (sentenza tal-25 ta’ Lulju 2018, Dyson, C‑632/16, EU:C:2018:599, punt 47 u l-ġurisprudenza ċċitata).

36      F’dan il-każ, il-qorti tar-rinviju tindika li ebda leġiżlazzjoni nazzjonali fis-seħħ ma tikkonċerna r-rekwiżiti professjonali meħtieġa għall-provvista ta’ konsultazzjonijiet mediċi bit-telefon, u li, fir-rigward tal-programmi ta’ akkumpanjament tal-pazjenti, rakkomandazzjonijiet, li ma għandhomx effett vinkolanti, isemmu l-prattikanti li jistgħu jintervjenu, mingħajr ma jsemmu espliċitament l-infermiera jew l-assistenti mediċi. Il-qorti tar-rinviju tqis, f’dawn iċ-ċirkustanzi, li jista’ jkun previst li jibbenefikaw mill-eżenzjoni mill-VAT biss il-provvisti ta’ kura lill-persuna mwettqa bit-telefon, li fihom intalab tabib.

37      Għalhekk, għandu jitqies li, permezz tat-tieni domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk, minħabba l-fatt li s-servizzi ta’ kura lill-persuna jitwettqu bit-telefon, l-infermiera u l-assistenti mediċi li jipprovdu dawn is-servizzi għandhomx ikunu suġġetti għal rekwiżiti ta’ kwalifiki professjonali addizzjonali, sabiex l-imsemmija servizzi jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-eżenzjoni prevista fl-Artikolu 132(1)(ċ) tad-Direttiva 2006/112.

38      Għandu jiġi rrilevat li din id-domanda hija intiża sabiex tippreċiża l-portata tat-tieni waħda miż-żewġ kundizzjonijiet stabbiliti mill-Artikolu 132(1)(ċ) ta’ din id-direttiva kif imfakkra fil-punt 17 ta’ din is-sentenza, li tipprovdi li s-servizzi ta’ kura jingħataw “fl-eżerċizzju tal-professjonijet mediċi u paramediċi kif definiti mill-Istat Membru konċernat”.

39      F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li mill-formulazzjoni stess tal-Artikolu 132(1)(ċ) tal-imsemmija direttiva jirriżulta li dan ma jiddefinixxix il-kunċett ta’ “professjonijiet mediċi u paramediċi”, iżda jirreferi, fuq dan il-punt, għad-definizzjoni li hija adottata mid-dritt intern tal-Istati Membri (sentenzi tas-27 ta’ April 2006, Solleveld u van den Hout-van Eijnsbergen, C‑443/04 u C‑444/04, EU:C:2006:257, punt 28, kif ukoll tas-27 ta’ Ġunju 2019, Belgisch Syndicaat et, C‑597/17, EU:C:2019:544, punt 23).

40      F’dawn il-kundizzjonijiet, l-Istati Membri għandhom, b’mod partikolari sabiex tiġi żgurata applikazzjoni korretta u sempliċi tal-eżenzjoni prevista fl-Artikolu 132(1)(ċ) tal-istess direttiva, setgħa diskrezzjonali sabiex jiddefinixxu l-professjonijiet li fil-kuntest tal-eżerċizzju tagħhom il-provvista ta’ kura lill-persuna hija eżentata mill-VAT u, b’mod partikolari, sabiex jiġi stabbilit liema kwalifiki huma meħtieġa sabiex dawn il-professjonijiet jiġu eżerċitati (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tas-27 ta’ April 2006, Solleveld u van den Hout-van Eijnsbergen, C‑443/04 u C‑444/04, EU:C:2006:257, punti 29, 30 u 32, kif ukoll is-sentenza tas-27 ta’ Ġunju 2019, Belgisch Syndicaat van Chiropraxie et, C‑597/17, EU:C:2019:544, punt 24).

41      Madankollu din is-setgħa diskrezzjonali ma hijiex mingħajr limitu, sa fejn l-Istati Membri għandhom jieħdu inkunsiderazzjoni, minn naħa, l-għan li għandu jintlaħaq minn din id-dispożizzjoni, li huwa li jiġi ggarantit li l-eżenzjoni tapplika unikament għall-provvista ta’ kura lill-persuna li tiġi pprovduta minn persuni li jkollhom il-kwalifiki professjonali meħtieġa, u, min-naħa l-oħra, il-prinċipju ta’ newtralità fiskali (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tas-27 ta’ April 2006, Solleveld u van den Hout-van Eijnsbergen, C‑443/04 u C‑444/04, EU:C:2006:257, punti 31, 36 u 37, kif ukoll is-sentenza tas-27 ta’ Ġunju 2019, Belgisch Syndicaat van Chiropraxie et, C‑597/17, EU:C:2019:544, punt 25).

42      L-Istati Membri għandhom, fl-ewwel lok, jiżguraw ruħhom li l-eżenzjoni prevista fid-dispożizzjoni msemmija tapplika unikament għal provvista ta’ kura lill-persuna li tippreżenta livell ta’ kwalità suffiċjenti (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tas-27 ta’ April 2006, Solleveld u van den Hout-van Eijnsbergen, C‑443/04 u C‑444/04, EU:C:2006:257, punt 37, kif ukoll is-sentenza tas-27 ta’ Ġunju 2019, Belgisch Syndicaat van Chiropraxie et, C‑597/17, EU:C:2019:544, punt 26).

43      F’dan ir-rigward, ir-rekwiżit ta’ livell ta’ kwalità suffiċjenti japplika indipendentement mill-mezz ta’ komunikazzjoni magħżul għall-provvista tas-servizz.

44      Għalhekk, huma l-Istati Membri li għandhom jiddeterminaw il-kwalifiki professjonali li jippermettu lill-fornituri kkonċernati joffru kura ta’ livell ta’ kwalità suffiċjenti, jekk ikun il-każ, billi jeżiġu minn dawn tal-aħħar li jiksbu kwalifiki professjonali supplimentari meta mqabbla ma’ dawk meħtieġa għall-provvista ta’ kura lill-persuna b’mod differenti mit-telefon.

45      Fit-tieni lok, l-Istati Membri għandhom josservaw il-prinċipju ta’ newtralità fiskali, li jipprekludi li provvisti ta’ servizzi li jixxiebhu, li għalhekk ikunu f’kompetizzjoni ma’ xulxin, jiġu ttrattati b’mod differenti mill-perspettiva tal-VAT (sentenzi tas-27 ta’ April 2006, Solleveld u van den Hout-van Eijnsbergen, C‑443/04 u C‑444/04, EU:C:2006:257, punt 39 u l-ġurisprudenza ċċitata, kif ukoll is-sentenza tas-27 ta’ Ġunju 2019, Belgisch Syndicaat van Chiropraxie et, C‑597/17, EU:C:2019:544, punt 28).

46      Għalhekk, hija, b’mod partikolari, il-qorti tar-rinviju li għandha tivverifika jekk l-esklużjoni tal-konsultazzjonijiet u tal-programmi ta’ akkumpanjament ta’ pazjenti mwettqa minn infermiera u minn assistenti mediċi mill-eżenzjoni prevista fl-Artikolu 132(1)(ċ) tad-Direttiva 2006/112 tmurx kontra l-prinċipju ta’ newtralità fiskali, sa fejn dawn il-prattikanti jkunu, minħabba l-kwalifiki professjonali tagħhom, adatti sabiex jiżguraw li tali servizzi pprovduti bit-telefon ikollhom livell ta’ kwalità ekwivalenti għal dak tas-servizzi pprovduti minn fornituri oħra li jużaw l-istess mezz ta’ komunikazzjoni.

47      Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti, ir-risposta għat-tieni domanda għandha tkun li l-Artikolu 132(1)(ċ) tad-Direttiva 2006/112 għandu jiġi interpretat fis-sens li ma jimponix li, minħabba l-fatt li provvisti ta’ kura lill-persuna jitwettqu bit-telefon, l-infermiera u l-assistenti mediċi li jipprovdu dawn is-servizzi jkunu suġġetti għal rekwiżiti ta’ kwalifika professjonali supplimentari, sabiex l-imsemmija servizzi jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-eżenzjoni prevista f’din id-dispożizzjoni, bil-kundizzjoni li dawn ikunu jistgħu jitqiesu li huma ta’ livell ta’ kwalità ekwivalenti għal dak tas-servizzi mwettqa minn fornituri oħra li jużaw l-istess mezz ta’ komunikazzjoni, liema ħaġa għandha tiġi vverifikata mill-qorti tar-rinviju.

 Fuq l-ispejjeż

48      Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, minbarra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura.

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) taqta’ u tiddeċiedi:

1)      L-Artikolu 132(1)(ċ) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, għandu jiġi interpretat fis-sens li servizzi pprovduti bit-telefon, li jikkonsistu fl-għoti ta’ pariri dwar is-saħħa u l-mard, jistgħu jaqgħu taħt l-eżenzjoni prevista f’din id-dispożizzjoni, bil-kundizzjoni li jkollhom għan terapewtiku, fatt li għandu jiġi vverifikat mill-qorti tar-rinviju.

2)      L-Artikolu 132(1)(ċ) tad-Direttiva 2006/112 għandu jiġi interpretat fis-sens li ma jimponix li, minħabba l-fatt li provvisti ta’ kura lill-persuna jitwettqu bit-telefon, l-infermiera u l-assistenti mediċi li jipprovdu dawn is-servizzi jkunu suġġetti għal rekwiżiti ta’ kwalifika professjonali supplimentari, sabiex l-imsemmija servizzi jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-eżenzjoni prevista f’din id-dispożizzjoni, bil-kundizzjoni li dawn ikunu jistgħu jitqiesu li huma ta’ livell ta’ kwalità ekwivalenti għal dak tas-servizzi mwettqa minn fornituri oħra li jużaw l-istess mezz ta’ komunikazzjoni, liema ħaġa għandha tiġi vverifikata mill-qorti tar-rinviju.

Firem


*      Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.