Language of document : ECLI:EU:C:2019:762

Laikina versija

TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2019 m. rugsėjo 19 d.(*)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisės aktų derinimas – Motorinės transporto priemonės – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 – 6 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys – Transporto priemonės remonto ir priežiūros informacija – Gamintojo įsipareigojimai nepriklausomiems operatoriams – Neribotos ir standartizuotos formos prieiga prie šios informacijos – Tvarka – Draudimas diskriminuoti“

Byloje C‑527/18

dėl 2018 m. birželio 21 d. Bundesgerichtshof (Federalinis Aukščiausiasis Teismas, Vokietija) nutartimi, kurią Teisingumo Teismas gavo 2018 m. rugpjūčio 13 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Gesamtverband Autoteile-Handel eV

prieš

KIA Motors Corporation

TEISINGUMO TEISMAS (antroji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas A. Arabadjiev, teisėjai T. von Danwitz, C. Vajda, P. G. Xuereb (pranešėjas) ir A. Kumin,

generalinis advokatas M. Szpunar,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

–        Gesamtverband Autoteile-Handel eV, atstovaujamos advokato M. Sacré,

–        KIA Motors Corporation, atstovaujamos advokatų T. Kopp, R. Polley ir W. Holzapfel,

–        Europos Komisijos, atstovaujamos M. Huttunen, J. Hradil ir A. C. Becker,

atsižvelgęs į sprendimą, priimtą susipažinus su generalinio advokato nuomone, nagrinėti bylą be išvados,

priima šį

Sprendimą

1        Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl Reglamento (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007, p. 1) 6 straipsnio 1 dalies pirmo sakinio išaiškinimo.

2        Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Gesamtverband Autoteile-Handel eV (toliau – Gesamtverband), Vokietijos didmeninės prekybos transporto priemonių dalimis tarpšakinės organizacijos, ir KIA Motors Corporation (toliau – KIA), Pietų Korėjos automobilių gamintojo, ginčą dėl šio gamintojo atsisakymo suteikti nepriklausomiems operatoriams prieigą prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos, kurios formatas leistų apdoroti informaciją elektroniniu būdu.

 Teisinis pagrindas

 Sąjungos teisė

 Reglamentas Nr. 715/2007

3        Reglamento Nr. 715/2007 8 konstatuojamojoje dalyje numatyta:

„Siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą, visų pirma laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas srityse, būtina neribota standartizuoto formato, kuriuo galima naudotis techninei informacijai rasti, prieiga prie transporto priemonių remonto informacijos ir veiksminga konkurencija transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos paslaugų rinkoje. Didelė dalis tokios informacijos yra susijusi su transporto priemonei įrengiamomis diagnostikos (TPID) sistemomis ir jų sąveika su kitų transporto priemonių sistemomis. Tikslinga nustatyti techninius reikalavimus, kurių turėtų būti laikomasi gamintojų tinklalapiuose, ir tikslines priemones, kuriomis siekiama užtikrinti tinkamą prieigą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Naudojant bendrus standartus, dėl kurių susitarta dalyvaujant suinteresuotiems subjektams, pvz., [Informacinių standartų rengimo organizacijos (OASIS)] formatą, galima palengvinti gamintojų ir paslaugų teikėjų keitimąsi informacija. Taigi iš pradžių tikslinga reikalauti, kad būtų naudojamasi OASIS formato techniniais reikalavimais ir paprašyti Komisijos, kad ji pareikalautų Europos standartizacijos komiteto (CEN) ar Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) toliau plėtoti šį formatą ir padaryti jį standartiniu siekiant atėjus laikui juo pakeisti OASIS formatą.“

4        Pagal šio reglamento 27 konstatuojamąją dalį šio reglamento tikslas – „vidaus rinkos realizavim[as] įvedant bendrus techninius reikalavimus dėl iš transporto priemonių išmetamųjų teršalų, prieigos prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos nepriklausomiems operatoriams užtikrinimo tokiu pačiu pagrindu, kaip ir įgaliotiems platintojams ar remontininkams“.

5        Minėto reglamento 3 straipsnio „Apibrėžimai“ 14 ir 15 punktuose numatyta:

„Šiame reglamente ir jo įgyvendinimo priemonėse taikomi tokie apibrėžimai:

<...>

14)      transporto priemonės remonto ir priežiūros informacija – tai visa informacija, reikalinga transporto priemonės gedimų nustatymui, priežiūrai, patikrai, periodinei priežiūrai, remontui ir perprogramavimui ar perkalibravimui ir kurią gamintojai pateikia savo įgaliotiems platintojams ir [(arba)] remontininkams, įskaitant bet kokius vėlesnius tos informacijos pakeitimus ir papildymus. Ši informacija apima bet kokią informaciją, reikalingą atsarginėms dalims arba įrangai montuoti transporto priemonėje;

15)      nepriklausomas operatorius – tai įmonės, išskyrus įgaliotus platintojus ir remontininkus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su variklinių transporto priemonių remontu ir technine priežiūra, pirmiausia remontininkai, remonto įrangos, įrankių ar atsarginių dalių gamintojai ar platintojai, techninės informacijos leidėjai, automobilių klubai, pagalbos kelyje operatoriai, patikros bei bandymų paslaugas siūlantys operatoriai ir operatoriai, siūlantys mokymą alternatyviuoju kuru varomų transporto priemonių įrangos montuotojams, gamintojams ir remontininkams“.

6        Reglamento Nr. 715/2007 6 straipsnio „Gamintojų įsipareigojimai“ 1 dalyje nustatyta:

„Gamintojai nepriklausomiems operatoriams suteikia neribotą ir standartizuotos formos prieigą prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos. Tai daroma tinklavietėse, kuriomis galima nesunkiai ir sparčiai pasinaudoti, ir nediskriminuojant palyginus su įgaliotiems platintojams ir remontininkams suteikiamu turiniu bei prieiga. Siekiant palengvinti šių tikslų įgyvendinimą, informacija pateikiama nuosekliai, vadovaujantis techniniais formato reikalavimais, nustatytais pagal OASIS <...>“

7        Šio reglamento 8 straipsnyje „Įgyvendinimo priemonės“ numatyta:

„Priemonės, būtinos 6 ir 7 straipsniams įgyvendinti, kurios skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, priimamos taikant 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Tai turi aprėpti techninius reikalavimus ir jų atnaujinimą, susijusį su TPID bei transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos pateikimo būdu, ypatingą dėmesį kreipiant į konkrečius MVĮ poreikius.“

 Reglamentas Nr. 692/2008

8        2008 m. liepos 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008, įgyvendinantis ir iš dalies keičiantis Reglamentą Nr. 715/2007 (OL L 199, 2008, p. 1), buvo iš dalies pakeistas 2011 m. birželio 8 d. Komisijos reglamentu Nr. 566/2011 (OL L 158, 2011, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 692/2008), siekiant, be kita ko, patobulinti transporto priemonių gamintojų ir nepriklausomų operatorių keitimosi duomenimis apie transporto priemonių komponentus tvarką.

9        Reglamento Nr. 692/2008 13 straipsnio „Transporto priemonės TPĮD sistemos ir transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos prieiga“ 1 dalyje nustatyta:

„Gamintojai pagal [Reglamento Nr. 715/2007] 6 ir 7 straipsnius ir šio reglamento XIV priedą turi įdiegti reikiamas priemones ir procedūras, užtikrinančias, kad būtų galima lengvai gauti <...> transporto priemonės remonto ir priežiūros informaciją.“

10      Reglamento Nr. 692/2008 XIV priedo 2.1 punktas suformuluotas taip:

„Interneto svetainėse pateikiama <...> transporto priemonės remonto ir priežiūros informacija turi atitikti OASIS dokumento SC2–D5 „Transporto priemonių remonto informacijos formatas“ <...> ir OASIS dokumento SC1–D2 „Transporto priemonių remonto informacijos specifikacija“ <...> 3.2, 3.5 (išskyrus 3.5.2), 3.6, 3.7 ir 3.8 skirsnių technines specifikacijas, taikant tik atvirojo teksto ir grafikos formatus arba formatus, kuriuos galima peržiūrėti ir spausdinti taikant tik standartinius nemokamai platinamus, nesunkiai įdiegiamus ir labiausiai paplitusioms kompiuterių operacinėms sistemoms tinkamus programinės įrangos įskiepius. <...> Asmenys, prašantys suteikti teisę dauginti duomenis arba skelbti informaciją savo šaltiniuose, turėtų tiesiogiai tartis su konkrečiu gamintoju. <…>

Informacija apie visas transporto priemonės dalis, kurias gamintojas įrengia transporto priemonėje, paženklintoje transporto priemonės identifikaciniu numeriu (TPIN) ir apibūdintoje tokiais papildomais kriterijais, kaip važiuoklės bazė, variklio galia, funkcinių elementų lygis ar funkcijos, ir kurios, pateikiant nuorodą į originaliosios įrangos dalių numerį, gali būti pakeistos įgaliotiesiems remontininkams ar platintojams arba trečiosioms šalims transporto priemonės gamintojo siūlomomis atsarginėmis dalimis, pateikiama duomenų bazėje, prie kurios nepriklausomi operatoriai gali lengvai prisijungti.

Šioje duomenų bazėje pateikiami TPIN, originaliosios įrangos dalių numeriai, originaliosios įrangos dalių pavadinimai, galiojimo požymiai (galiojimo nuo ir iki datos), tvirtinimo požymiai ir, prireikus, konstrukcijos charakteristikos.

Informacija duomenų bazėje reguliariai atnaujinama. Visų pirma atnaujinama informacija apie visus atskirų transporto priemonių patobulinimus jas pagaminus, jeigu ši informacija yra žinoma įgaliotiesiems atstovams.“

 Reglamentas Nr. 566/2011

11      Reglamento Nr. 566/2011 12 konstatuojamoji dalis suformuluota taip:

„Siekiant užtikrinti veiksmingą konkurenciją transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informacijos paslaugų rinkoje ir patikslinti, kad minėtai informacijai taip pat priskiriami duomenys, kuriuos reikia pateikti nepriklausomiems operatoriams, išskyrus remontininkus, kad visa nepriklausoma transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros rinka galėtų konkuruoti su įgaliotaisiais atstovais, nepriklausomai nuo to, ar transporto priemonės gamintojas įgaliotiesiems platintojams ir remontininkams minėtą informaciją pateikia tiesiogiai, būtina dar patikslinti pagal [Reglamentą Nr. 715/2007] pateikiamos informacijos detales.“

 Vokietijos teisė

12      Iš nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad Gesamtverband remiasi Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Kovos su nesąžininga konkurencija įstatymas, toliau – UWG) – tiek iki 2015 m. gruodžio 10 d. galiojusios redakcijos (toliau – sena UWG redakcija), tiek po šios datos įsigaliojusios redakcijos (toliau – nauja UWG redakcija) – tam tikrų nuostatų pažeidimu.

13      Senos UWG redakcijos 4 straipsnio 11 punkte nustatyta:

„Nesąžiningą konkurencinę veiklą vykdo pirmiausia tas, kuris:

<...>

11.      pažeidžia teisės nuostatą, kuria taip pat siekiama reguliuoti veiklą rinkoje jos dalyvių naudai.“

14      Naujoje UWG redakcijoje ši nuostata buvo pakeista 3a straipsniu ir jame numatyta:

„Subjektas, pažeidžiantis teisės nuostatą, kuria taip pat siekiama reguliuoti veiklą rinkoje rinkos dalyvių naudai, vykdo nesąžiningą veiklą, jei pažeidimas gali gerokai pakenkti vartotojų, kitų rinkos dalyvių arba konkurentų interesams.“

15      Pagal senos ir naujos UWG redakcijų 8 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį leidžiama pareikšti ieškinį dėl neatidėliotino veiksmų nutraukimo, o pakartotinio pažeidimo grėsmės atveju – ieškinį dėl susilaikymo nuo veiksmų ateityje bet kuriam asmeniui, atlikusiam neteisėtą prekybos veiksmą, kaip tai suprantama pagal to paties įstatymo 3 ir 7 straipsnius. Pagal senos UWG redakcijos 3 straipsnio 1 dalį nesąžiningos konkurencijos veiksmai laikomi neteisėtais, jei pažeidimas gali gerokai pakenkti vartotojų, kitų rinkos dalyvių arba konkurentų interesams. Remiantis naujos UWG redakcijos 3 straipsnio 1 dalimi nesąžiningos konkurencijos veiksmai laikomi neteisėtais.

 Ginčas pagrindinėje byloje ir prejudiciniai klausimai

16      Gesamtverband ir nepriklausomi operatoriai, kurie yra Gesamtverband nariai, kiek tai susiję su KIA parduodamomis transporto priemonėmis, turi prieigą tik prie duomenų bazės, kurioje laikoma šių transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 715/2007 3 straipsnio 14 punktą.

17      Gesamtverband pareikalavo, kad KIA taip pat sudarytų galimybę jai ir jos nariams naudotis duomenų bazės informacija tokiu formatu, kuris leistų duomenis apdoroti elektroniniu būdu.

18      Vėliau ji kreipėsi į Landgericht Frankfurt am Main (Frankfurto prie Maino apygardos teismas, Vokietija) su prašymu įpareigoti KIA Gesamtverband ir jos nariams pateikti turimą informaciją prašomu formatu. Šis teismas įpareigojo KIA vykdyti Gesamtverband reikalavimus. Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Frankfurto prie Maino aukštesnysis apygardos teismas, Vokietija) – šiam KIA pateikė apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo – nusprendė, kad pagal Reglamento Nr. 715/2007 6 straipsnio 1 dalį KIA neprivalo suteikti Gesamtverband ir jos nariams prieigos prie šios informacijos tokiu formatu, kuris leistų apdoroti informaciją elektroniniu būdu. Jis nusprendė, kad nepriklausomiems operatoriams turėjo būti užtikrinta tik prieiga prie šios informacijos įprastu skaitymo būdu, o dėl tokios galimybės naudotis informacija nėra diskriminuojami nei, pirma, šie operatoriai, nei, antra, sutartį su KIA sudarę platintojai ir remontininkai. Dėl apeliacinio teismo sprendimo Gesamtverband pateikė kasacinį skundą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui Bundesgerichtshof (Aukščiausiasis Federalinis Teismas, Vokietija).

19      Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad jo nagrinėjamos bylos baigtis priklauso nuo atsakymo į klausimą, ar KIA pasirinktas nagrinėjamos informacijos nepriklausomiems operatoriams suteikimo būdas atitinka Reglamento Nr. 715/2007 6 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį, ar, atvirkščiai, pagal šią nuostatą reikalaujama, kad tokia informacija būtų pateikta elektroniniu būdu apdorojamu formatu.

20      Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nuomone, net jei prieiga prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos tokiu formatu, kuris leistų nepriklausomiems operatoriams apdoroti informaciją elektroniniu būdu, galėtų turėti teigiamą poveikį vidaus rinkos veikimui ir skatinti veiksmingą konkurenciją transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų rinkoje, neatrodo, jog įsipareigojimas pateikti šią informaciją nepriklausomiems operatoriams elektroniniu būdu apdorojamu formatu kiltų iš Reglamento Nr. 715/2007 6 straipsnio 1 dalies pirmo sakinio formuluotės ar iš nuorodos į šioje nuostatoje numatytą OASIS formatą. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat nurodo, kad, atsižvelgiant į Reglamento Nr. 692/2008 XIV priedo 2.1 punkto pirmos pastraipos pirmą ir ketvirtą sakinius ir į šio 2.1 punkto priėmimo aplinkybes, Reglamento Nr. 715/2007 6 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys galėtų būti aiškinamas taip, kad gamintojas neprivalo pateikti aptariamos informacijos elektroniniu būdu apdorojamu formatu. Tokį aiškinimą, be kita ko, patvirtina Komisijos ketinimas numatyti naujojo tipo patvirtinimo bendrojo reglamento nuostatose įsipareigojimą pateikti nepriklausomiems operatoriams nagrinėjamą informaciją kompiuteriu skaitomu formatu ir elektroniniu būdu apdorojamu formatu.

21      Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas priduria, kad Teisingumo Teismas taip pat turi patikslinti Reglamento Nr. 715/2007 6 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje įtvirtinto diskriminacijos draudimo taikymo sritį tokioje situacijoje, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, kai automobilių gamintojas, pasitelkęs informacijos paslaugų teikėją, atveria dar vieną informacijos kanalą, kuriuo, platindami originalias pakaitines dalis, naudojasi įgalioti platintojai ir remontininkai.

22      Kiek tai susiję su informacijos kanalais, kuriais gali naudotis nepriklausomi remontininkai, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad KIA pateikia savo originalių dalių katalogą įmonei LexCom, kuri nepriklausomiems remontininkams leidžia ieškoti originalių KIA pakaitinių dalių nurodant transporto priemonių identifikacinį numerį interneto portale „partslink24“. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad Gesamtverband netvirtino, jog transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija per informacijos kanalus, kuriais naudojosi sutartį su KIA sudarę platintojai ir remontininkai, buvo išsamesnė ar geresnės kokybės nei informacija, prie kurios prieigą nepriklausomi operatoriai turėjo per KIA interneto portalą.

23      Šiomis aplinkybėmis Bundesgerichtshof (Federalinis Aukščiausiasis Teismas) nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1.      Ar Reglamento Nr. 715/2007 6 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje minimą nepriklausomiems operatoriams pateiktiną informaciją gamintojas privalo pateikti tokiu formatu, kuris leistų apdoroti informaciją elektroniniu būdu?

2.      Ar, pažeidžiant Reglamento Nr. 715/2007 6 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje numatytą draudimą, nepriklausomi operatoriai yra diskriminuojami, jei gamintojas, pasitelkęs informacijos paslaugų teikėją, atveria dar vieną informacijos kanalą, kuriuo, platindami originalias pakaitines dalis, naudojasi įgalioti platintojai ir remontininkai?“

 Dėl prejudicinių klausimų

 Dėl pirmojo klausimo

24      Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Reglamento Nr. 715/2007 6 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį reikia aiškinti taip, kad automobilių gamintojai privalo suteikti nepriklausomiems operatoriams prieigą prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos tokiu formatu, kuris leistų apdoroti informaciją elektroniniu būdu.

25      Reikia priminti, kad pagal šią nuostatą gamintojai nepriklausomiems operatoriams suteikia neribotos ir standartizuotos formos prieigą prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos; tai daroma tinklavietėse, kuriomis galima nesunkiai ir sparčiai pasinaudoti, ir taip, kad nebūtų diskriminuojama, palyginti su įgaliotiems platintojams ir remontininkams suteikiamu turiniu ir prieiga.

26      Šiuo klausimu reikia konstatuoti, kad vien remiantis Reglamento Nr. 715/2007 6 straipsnio 1 dalies pirmo sakinio formuluote negalima atsakyti į prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo klausimą, nes visų pirma jame tik nurodyta, kad formatas, kuriuo turi būti pateikta ši informacija, turi būti standartizuotas, o dėl tokio patikslinimo neįmanoma nustatyti, ar minėta informacija turi būti pateikta įprastu skaitymo būdu, ar tokiu formatu, kuris leistų apdoroti informaciją elektroniniu būdu.

27      Iš tiesų tiek iš Reglamento Nr. 715/2007 8 konstatuojamosios dalies ir 6 straipsnio 1 dalies antro sakinio, tiek iš Reglamento Nr. 692/2008 XIV priedo 2.1 punkto pirmos pastraipos matyti, kad standartizuotas formato pobūdis turi būti suprantamas taip, kad atitinkama informacija turi atitikti OASIS formato techninius reikalavimus tam, kad būtų galima rasti atitinkamą techninę informaciją ir palengvinti keitimąsi informacija. Tačiau iš šio formato neišplaukia, jog gamintojai būtų įsipareigoję suteikti prieigą prie nagrinėjamos informacijos formatu, leidžiančiu ją apdoroti elektroniniu būdu, juo labiau kad ir įprastas skaitymo formatas, leidžiantis apdoroti informaciją elektroniniu būdu, suteikia galimybę rasti pageidaujamą techninę informaciją, o taip kartu palengvinamas keitimasis ja.

28      Be to, nors pagal Reglamento Nr. 715/2007 6 straipsnio 1 dalies pirmo sakinio formuluotę gamintojai privalo suteikti „neribotą prieigą“ prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos, jos suteikimas įprastu skaitymo būdu, priešingai, nei teigia Gesamtverband ir Komisija, negali būti laikomas prieigos prie šios informacijos apribojimu. Iš tiesų, kadangi šioje nuostatoje atskiriama, pirma, informacijos suteikimo prieiga, kuri turi būti „neribota“, ir, antra, formatas, kuriuo informacija turi būti suteikta, apribojimo nebuvimas yra susijęs su informacijos, kurią reikia pateikti nepriklausomiems operatoriams, turiniu, o ne su jos pateikimo tvarka.

29      Galiausiai tai, kad pagal Reglamento Nr. 715/2007 6 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį aptariama informacija turi būti nesunkiai ir greitai prieinama, nereiškia, kad ji turi būti prieinama tokiu formatu, kuris leistų apdoroti informaciją elektroniniu būdu. Ta pati išvada taikoma Reglamento Nr. 715/2007 6 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje įtvirtintam reikalavimui, kad informacija turi būti pateikta nuosekliai, o šis tikslas taip pat užtikrinamas ir standartizuotu formatu.

30      Vis dėlto iš suformuotos Teisingumo Teismo jurisprudencijos matyti, kad aiškinant Sąjungos teisės nuostatą reikia atsižvelgti ne tik į jos formuluotę, bet ir į kontekstą bei teisės akto, kuriame ji įtvirtinta, tikslus (žr., be kita ko, 2018 m. balandžio 17 d. Sprendimo Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, 44 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją). Sąjungos teisės nuostatos genezė taip pat gali suteikti svarbios informacijos ją aiškinant (2018 m. gruodžio 10 d. Sprendimo Wightman ir kt., C‑621/18, EU:C:2018:999, 47 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija).

31      Pirma, kiek tai susiję su Reglamento Nr. 715/2007 6 straipsnio 1 dalies pirmo sakinio kontekstu, reikia priminti, kad visų pirma Reglamento Nr. 692/2008 XIV priedo 2.1 punkto pirmoje pastraipoje numatyta, jog nepriklausomas operatorius, prašantis suteikti teisę „dauginti duomenis arba skelbti“ informaciją savo šaltiniuose, turėtų tiesiogiai tartis su konkrečiu gamintoju. Iš šios nuostatos matyti, kad pati Komisija, kuriai pagal Reglamento Nr. 715/2007 8 straipsnį pavedama imtis priemonių, būtinų šio reglamento 6 straipsniui įgyvendinti, atrodo, remiasi prielaida, kad pagal Reglamento Nr. 715/2007 6 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį reikalaujama tik suteikti prieigą prie nagrinėjamos informacijos įprastu skaitymo būdu.

32      Antra, Reglamento Nr. 692/2008 XIV priedo 2.1 punkto antroje pastraipoje numatyta, kad informacija apie transporto priemonių remontą ir priežiūrą turi būti pateikta „duomenų bazėje“, tačiau nepatikslinta, jog prieiga prie šios informacijos turi būti suteikta tokiu formatu, kuris leistų apdoroti informaciją elektroniniu būdu. Taigi pagal šią nuostatą gamintojas turi vienintelį įsipareigojimą sudaryti duomenų bazę. Taigi šiame 2.1 punkte nereglamentuojama tvarka, pagal kurią nepriklausomi operatoriai gali susipažinti su tokiose duomenų bazėse esančia informacija, t. y. tai, kad nepriklausomi operatoriai turi tik prieigą prie šios informacijos įprasto skaitymo būdu arba kad jie gali turėti prieigą tokiu formatu, kuris leidžia apdoroti informaciją elektroniniu būdu.

33      Be to, akivaizdu, kad rengdama Reglamentą Nr. 566/2011 Komisija ketino iš dalies pakeisti Reglamento Nr. 692/2008 XIV priedo 2.1 punktą tam, kad būtų galima reikalauti suteikti prieigą prie atitinkamos informacijos arba bent jau prie kai kurios informacijos tokiu formatu, kuris leistų ją apdoroti elektroniniu būdu. Tačiau šis Komisijos pasiūlymas nebuvo įtrauktas į galutinę Reglamento Nr. 566/2011 redakciją. Kadangi pagal Reglamento Nr. 566/2011 12 konstatuojamąją dalį Komisija nurodė, kad „būtina dar patikslinti pagal [Reglamentą Nr. 715/2007] pateikiamos informacijos detales“, darytina išvada, kad Komisija tuo metu manė, jog, viena vertus, pagal Reglamento Nr. 715/2007 6 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį nebuvo reikalaujama, kad aptariama informacija būtų pateikta tokiu formatu, kuris leistų ją apdoroti elektroniniu būdu, ir, kita vertus, nereikėjo nustatyti tokio įsipareigojimo pagal Reglamentą Nr. 566/2011.

34      Be to, dėl Gesamtverband argumento, kad 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB (OL L 151, 2018, p. 1), pagal jo 91 straipsnį taikytinas nuo 2020 m. rugsėjo mėn. 1 d., yra svarbus aiškinant Reglamento Nr. 715/2007 6 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį, pakanka pažymėti, kad tik vykstant su Reglamentu Nr. 2018/858 susijusiai teisėkūros procedūrai Reglamento Nr. 2018/858 61 straipsnio 1 dalyje buvo įtvirtintas nuo tada taikomas įsipareigojimas pateikti informaciją apie transporto priemonių remontą ir priežiūrą nepriklausomiems operatoriams tokiu formatu, kuris leistų šią informaciją apdoroti elektroniniu būdu. Iš to matyti, kad negalima laikyti, jog toks įsipareigojimas jau buvo nustatytas Reglamente Nr. 715/2007.

35      Antra, kiek tai susiję su Reglamentu Nr. 715/2007 siekiamais tikslais, iš jo 8 ir 27 konstatuojamųjų dalių matyti, kad reglamentu, užtikrinant, be kita ko, neribotą prieigą prie nagrinėjamos informacijos, siekiama įgyvendinti ir pagerinti vidaus rinkos veikimą taip, kad būtų užtikrinta veiksminga konkurencija tiek transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų rinkoje, tiek transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos paslaugų teikimo rinkoje. Šis tikslas iš esmės taip pat išplaukia iš Reglamento Nr. 566/2011 12 konstatuojamosios dalies.

36      Šiuo klausimu reikia konstatuoti, jog, nors suteikus prieigą prie nagrinėjamos informacijos tokiu būdu, kuris leistų ją apdoroti elektroniškai, minėtiems operatoriams būtų palengvintas jos naudojimas, todėl tai padėtų užtikrinti veiksmingą konkurenciją kiekvienoje iš šių rinkų ir sklandų vidaus rinkos veikimą, vis dėlto nėra jokios nuorodos į tai, kad šie tikslai galėtų būti pasiekti tik įpareigojus automobilių gamintojus suteikti prieigą prie aptariamos informacijos minėtu formatu.

37      Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į pirmąjį klausimą reikia atsakyti, kad Reglamento Nr. 715/2007 6 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį automobilių gamintojai neprivalo suteikti nepriklausomiems operatoriams prieigos prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos tokiu formatu, kuris leistų apdoroti informaciją elektroniniu būdu.

 Dėl antrojo klausimo

38      Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas siekia išsiaiškinti, ar Reglamento Nr. 715/2007 6 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys turi būti aiškinamas taip, kad tai, jog automobilių gamintojas, pasitelkęs informacijos paslaugų teikėją, atveria dar vieną informacijos kanalą, kuriuo, platindami originalias pakaitines dalis, naudojasi įgalioti platintojai ir remontininkai, yra nepriklausomus operatorius diskriminuojanti prieiga, palyginti su ta, kuria naudojasi įgalioti platintojai ir remontininkai, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą.

39      Šiuo klausimu reikia priminti, kad iš Reglamento Nr. 715/2007 6 straipsnio 1 dalies pirmo sakinio matyti, jog nepriklausomiems operatoriams suteikta prieiga prie nagrinėjamos informacijos neturi būti diskriminacinė, palyginti su įgaliotiems platintojams ir remontininkams suteikta prieiga, t. y. pastarieji neturi būti palankesnėje padėtyje, kiek tai susiję tiek su pateikiamos informacijos turiniu, tiek su prieigos prie šios informacijos suteikimo tvarka.

40      Pagrindinėje byloje Gesamtverband tvirtina, kad nepriklausomi remontininkai, atliekantys paiešką LexCom interneto svetainėje „partslink24“, gali surasti – kiek tai susiję su prekių ženklo KIA automobilių pakaitinėmis dalimis – tik originalias KIA įgaliotų platintojų pakaitines dalis, o tai gali suteikti pastariesiems pranašumą. Vis dėlto tai nėra diskriminacija pagal Reglamento Nr. 715/2007 6 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį, kuriuo siekiama tik suteikti prieigą prie nagrinėjamos informacijos, pirma, nepriklausomiems operatoriams ir, antra, įgaliotiems platintojams ir remontininkams. Vis dėlto iš prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo paaiškinimų matyti, kad Gesamtverband netvirtino, jog sutartį su KIA sudarę platintojai ir remontininkai LexCom interneto portale turi prieigą prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos, kuri yra išsamesnė ar geresnės kokybės nei ta, prie kurios prieigą KIA interneto portale gali turėti nepriklausomi operatoriai.

41      Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į antrąjį klausimą reikia atsakyti, kad Reglamento Nr. 715/2007 6 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys turi būti aiškinamas taip, kad tai, jog automobilių gamintojas, pasitelkęs informacijos paslaugų teikėją, atveria dar vieną informacijos kanalą, kuriuo, platindami originalias pakaitines dalis, naudojasi įgalioti platintojai ir remontininkai, nėra nepriklausomus operatorius diskriminuojanti prieiga, palyginti su ta, kuria naudojasi įgalioti platintojai ir remontininkai, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, nes nepriklausomi operatoriai taip pat turi prieigą prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos ir ji nėra diskriminacinė, palyginti su įgaliotiems platintojams ir remontininkams suteikiamos informacijos turiniu ir prieiga.

 Dėl bylinėjimosi išlaidų

42      Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendžia:

1.      2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos 6 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį automobilių gamintojai neprivalo suteikti nepriklausomiems operatoriams prieigos prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos tokiu formatu, kuris leistų apdoroti informaciją elektroniniu būdu.

2.      Reglamento Nr. 715/2007 6 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys turi būti aiškinamas taip, kad tai, jog automobilių gamintojas, pasitelkęs informacijos paslaugų teikėją, atveria dar vieną informacijos kanalą, kuriuo, platindami originalias pakaitines dalis, naudojasi įgalioti platintojai ir remontininkai, nėra nepriklausomus operatorius diskriminuojanti prieiga, palyginti su ta, kuria naudojasi įgalioti platintojai ir remontininkai, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, nes nepriklausomi operatoriai taip pat turi prieigą prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos, kuri nėra diskriminuojanti, palyginti su įgaliotiems platintojams ir remontininkams suteikiamos informacijos turiniu ir prieiga.

Parašai.


*      Proceso kalba: vokiečių.