Language of document :

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 19 september 2019 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof - Tyskland) – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. mot KIA Motors Corporation

(Mål C-527/18)1

(Begäran om förhandsavgörande – Tillnärmning av lagstiftning – Motorfordon – Förordning (EG) nr 715/2007 – Artikel 6.1 första meningen – Information om reparation och underhåll av fordon – Tillverkarens skyldigheter gentemot oberoende aktörer – Obegränsad tillgång till denna information i ett standardiserat format – Formerna för tillgången – Förbud mot diskriminering)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Motpart: KIA Motors Corporation

Domslut

Artikel 6.1 första meningen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, ska tolkas så, att den inte ålägger biltillverkarna att ge de oberoende aktörerna tillgång till information om reparation och underhåll av fordon i ett format som möjliggör elektronisk behandling.

Artikel 6.1 första meningen i förordning nr 715/2007 ska tolkas så, att den omständigheten att en biltillverkare, till förmån för auktoriserade återförsäljare och verkstäder, inrättar ytterligare en informationskanal för försäljning av originalreservdelar genom att anlita en tillhandahållare av informationstjänster, utgör inte en tillgång till information som diskriminerar oberoende aktörer jämfört med den tillgång som ges auktoriserade återförsäljare och verkstäder i den mening som avses i denna bestämmelse, eftersom de oberoende aktörerna i övrigt har tillgång till information om reparation och underhåll av fordon som inte är diskriminerande i förhållande till det innehåll som tillhandahålls och den tillgång som beviljas auktoriserade återförsäljare och verkstäder.

____________

1 EUT C 445, 10.12.2018