Language of document :

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 september 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof - Duitsland) – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./KIA Motors Corporation

(Zaak C-527/18)1

[Prejudiciële verwijzing – Harmonisatie van de wetgevingen – Motorvoertuigen – Verordening (EG) nr. 715/2007 – Artikel 6, lid 1, eerste volzin – Reparatie- en onderhoudsinformatie van voertuigen – Verplichtingen van de fabrikant ten aanzien van onafhankelijke marktdeelnemers – Onbeperkte toegang tot deze informatie via een gestandaardiseerde format – Modaliteiten – Discriminatieverbod]

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bundesgerichtshof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Verwerende partij: KIA Motors Corporation

Dictum

Artikel 6, lid 1, eerste volzin, van verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie moet aldus worden uitgelegd dat de autofabrikanten daarbij niet worden verplicht om onafhankelijke marktdeelnemers via een elektronisch verwerkbare format toegang te bieden tot reparatie- en onderhoudsinformatie van voertuigen.

Artikel 6, lid 1, eerste volzin, van verordening nr. 715/2007 moet aldus worden uitgelegd dat een autofabrikant die ten behoeve van de erkende handelaren en reparatiebedrijven een bijkomend informatiekanaal voor de verkoop van originele vervangingsonderdelen door erkende handelaren en reparatiebedrijven opent, waarvoor hij een beroep doet op een informatiedienstverlener, geen toegang in het leven roept waarbij hij de onafhankelijke marktdeelnemers discrimineert wat betreft de toegang die hij erkende handelaren en reparatiebedrijven biedt, als bedoeld in deze bepaling, voor zover de onafhankelijke marktdeelnemers daarenboven toegang hebben tot reparatie- en onderhoudsinformatie van voertuigen waarbij zij niet worden gediscrimineerd wat betreft de voorzieningen en de toegang die aan erkende dealers en reparatiebedrijven worden geboden.

____________

1 PB C 445 van 10.12.2018.