Language of document :

Kanne 26.2.2021 – Euroopan komissio v. Irlanti

(asia C-126/21)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Tomkin ja S. Grünheid)

Vastaaja: Irlanti

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että Irlanti ei ole noudattanut vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona 23.10.2009 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/829/YOS1 27 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen puitepäätöksen noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, tai joka tapauksessa, koska se ei ole ilmoittanut niistä komissiolle.

velvoittaa Irlannin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Puitepäätöksen 2009/829/YOS 27 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden oli toteutettava tämän puitepäätöksen säännösten noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet 1.12.2012 mennessä ja ilmoitettava näistä toimenpiteistä komissiolle.

Komissio katsoo, että Irlanti on rikkonut puitepäätöksen 2009/829/YOS 27 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen puitepäätöksen noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, tai joka tapauksessa, koska se ei ole ilmoittanut niistä komissiolle.

____________

1 EUVL 2009, L 294, s. 20.