Language of document :

Žaloba podaná dne 26. února 2021 – Evropská komise v. Irsko

(Věc C-125/21)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: J. Tomkin, a S. Grünheid, zmocněnci)

Žalovaný: Irsko

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

rozhodl, že Irsko tím, že nepřijalo právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 2008/909/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii1 , nebo v každém případě tím, že neoznámilo tato ustanovení Komisí, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 29 odst. 1 a 2 uvedeného rámcového rozhodnutí;

uložil Irské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Článek 29 odst. 1 a 2 rámcového rozhodnutí 2008/909/SVV stanoví, že členské státy měly přijmout opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rámcovým rozhodnutím do 5. prosince 2011 a oznámit tato opatření Komisi.

Komise má za to, že Irsko porušilo své povinnosti vyplývající z čl. 29 odst. 1 a 2 rámcového rozhodnutí Rady 2008/909/SVV tím, že nepřijalo právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s rámcovým rozhodnutím, nebo v každém případě neoznámilo tato ustanovení Komisi.

____________

1 Úř. věst. 2008, L 327, s. 27.