Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 18. septembra 2012 – Cuallado Martorell/Komisia

(vec F-96/09)1

(Verejná služba – Verejné výberové konanie – Nepripustenie k ústnej skúške vzhľadom na výsledky dosiahnuté na písomných skúškach – Žiadosti o preskúmanie – Osobitné právo uchádzačov na prístup k určitým informáciám, ktoré sa ich týkajú – Predmet a rozsah – Právo na prístup k opraveným písomným skúškam – Neexistencia)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Eva Cuallado Martorell (Augsburg, Nemecko) (v zastúpení: M. Díez Lorenzo, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Eggers a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba – Žaloba, ktorou sa navrhuje jednak zrušenie rozhodnutia o nepripustení žalobkyne na ústnu skúšku verejného výberového konania EPSO/AD/130/08 a o odopretí jej prístupu k opraveným písomným skúškam, a jednak zrušenie s retroaktívnym účinkom zoznamu úspešných uchádzačov uverejneného v dôsledku tohto výberového konaniaVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli pani Cuallado Martorell.