Language of document : ECLI:EU:F:2011:179

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(druga izba)

z dnia 8 listopada 2011 r.

Sprawa F‑92/09 DEP

U

przeciwko

Parlamentowi Europejskiemu

Postępowanie – Ustalenie kosztów – Decyzja oddalająca zażalenie – Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego

Przedmiot: Skarga, w której U zwraca się do Sądu z wnioskiem o ustalenie kosztów na podstawie art. 92 § 1 regulaminu postępowania.

Orzeczenie:      Kwotę kosztów podlegających zwrotowi skarżącemu przez Parlament ustala się na 23 670 EUR, wraz z odsetkami za zwłokę, od dnia doręczenia niniejszego postanowienia do dnia zapłaty, w oparciu o stawkę ustaloną przez Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refinansujących, obowiązującą we wskazanym okresie, podwyższoną o 2 punkty.

Streszczenie

1.      Postępowanie – Koszty – Ustalenie – Koszty podlegające zwrotowi – Pojęcie – Niezbędne wydatki poczynione przez strony

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 91 lit. b))

2.      Postępowanie – Koszty – Ustalenie – Okoliczności, jakie należy wziąć pod uwagę

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 91 lit. b))

3.      Postępowanie – Koszty – Ustalenie – Koszty podlegające zwrotowi – Niezbędne wydatki poczynione przez strony

(art. 278 TFUE, 279 TFUE; regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 91 lit. b))

4.      Postępowanie – Koszty – Ustalenie – Koszty podlegające zwrotowi – Niezbędne wydatki poczynione przez strony

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 91 lit. b); regulamin pracowniczy, art. 91 ust. 4)

5.      Postępowanie – Koszty – Ustalenie – Koszty podlegające zwrotowi – Pojęcie – Koszty poniesione przez strony w fazie poprzedzającej wniesienie skargi – Wyłączenie

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 91 lit. b))

6.      Postępowanie – Koszty podlegające zwrotowi – Koszty poniesione w związku z postępowaniem w sprawie ustalenia kosztów – Umorzenie postępowania

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 86, 92)

7.      Postępowanie – Koszty – Ustalenie – Odsetki za zwłokę

1.      Z przepisu art. 91 lit. b) regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej wynika, że koszty podlegające zwrotowi obejmują wyłącznie, po pierwsze, koszty poniesione w związku z postępowaniem przed Sądem oraz, po drugie, koszty, które były w tym celu niezbędne. Ponadto skarżący jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów poświadczających, mogących wykazać rzeczywisty charakter kosztów, których zwrotu żąda.

(zob. pkt 37)

2.      Sąd Unii nie jest uprawniony do ustalania wynagrodzenia należnego od stron ich własnym adwokatom lub radcom prawnym, lecz do określenia kwoty, do której te wynagrodzenia mogą podlegać zwrotowi przez stronę obciążoną kosztami postępowania. Rozstrzygając w przedmiocie wniosku o ustalenie kosztów, sąd Unii nie musi brać pod uwagę krajowych taryf ustalających wysokość wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych ani ewentualnej umowy w tym zakresie między zainteresowaną stroną a jej pełnomocnikami lub doradcami.

W braku przepisów o charakterze taryfowym w prawie Unii sąd winien swobodnie ocenić okoliczności danego przypadku, uwzględniając przedmiot i charakter sporu, jego znaczenie z punktu widzenia prawa Unii, a także stopień trudności sprawy, nakład pracy wymagany w postępowaniu spornym od biorących udział w sprawie pełnomocników lub doradców oraz interes ekonomiczny, jaki strony miały w sporze.

(zob. pkt 38, 39)

3.      Przyjmuje się, że wynagrodzenia należnego od stron ich adwokatom lub radcom prawnym za okres następujący po ustnej części postępowania nie można uwzględnić jako kosztów podlegających zwrotowi. Dotyczy to w szczególności wynagrodzenia, którego żąda się za analizę wyroków i przygotowanie odwołań. Niemniej z art. 278 TFUE i 279 TFUE wynika, że przedmiotem postępowania w przedmiocie środków tymczasowych jest stworzenie tymczasowej sytuacji w ramach postępowania co do istoty sprawy, w oczekiwaniu na orzeczenie w tej sprawie. Ponadto konieczność wzięcia pod uwagę w postępowaniu co do istoty sprawy kosztów związanych z analizą postanowienia w przedmiocie środków tymczasowych wynika z tego, że postępowania te nie są odrębne i niezależne od siebie, gdyż są związane z tą samą sprawą i przez to łączą je wspólne istotne elementy.

(zob. pkt 46)

Odesłanie:

Sąd Unii Europejskiej: sprawy połączone T‑5/02 DEP i T‑80/02 DEP Tetra Laval przeciwko Komisji, 31 marca 2011 r., pkt 77

4.      W zakresie kosztów podlegających zwrotowi usługa polegająca na przeczytaniu decyzji oddalającej zażalenie dotyczy a priori etapu poprzedzającego wniesienie skargi w postępowaniu co do istoty sprawy. Skoro jednak postępowanie przed Sądem do spraw Służby Publicznej zostało wszczęte wyjątkowo na podstawie art. 91 ust. 4 regulaminu pracowniczego, czyli bezpośrednio po złożeniu zażalenia, bez oczekiwania na decyzję organu powołującego w sprawie tego zażalenia, do prowadzenia postępowania co do istoty sprawy niezbędne jest, by strona skarżąca zapoznała się z tą decyzją, wydaną w toku postępowania, i oszacowała jej implikacje dla sprawy.

(zob. pkt 47)

5.      Koszty usług adwokatów dotyczące okresów, w których nie były doręczane żadne dokumenty procesowe, należy wyłączyć ze względu na to, że koszty te nie były niezbędne do celów postępowania.

(zob. pkt 48)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑104/89 DEP Mulder i in. przeciwko Radzie i Komisji, 6 stycznia 2004 r., pkt 47; ww. sprawa Willeme przeciwko Komisji, pkt 37

Sąd Unii Europejskiej: sprawa T‑34/02 DEP Le Levant 015 i in. przeciwko Komisji, 21 grudnia 2010 r., pkt 33

6.      Artykuł 92 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej dotyczący postępowania w przedmiocie sporu co do kosztów nie przewiduje, w odróżnieniu od art. 86 tego regulaminu, rozstrzygnięcia o kosztach w wyroku lub postanowieniu kończącym postępowanie. Gdyby bowiem na podstawie art. 92 regulaminu postępowania sąd Unii orzekał w przedmiocie sporu co do kosztów postępowania głównego, a oddzielnie – w przedmiocie nowych kosztów poniesionych w ramach tego ostatniego sporu, mógłby przed nim zawisnąć potem w danym razie nowy spór dotyczący tych nowych kosztów. Nie ma więc potrzeby odrębnego orzekania w przedmiocie kosztów poniesionych w związku z postępowaniem w sprawie ustalenia kosztów przed Sądem. Niemniej w sytuacji, gdy sąd Unii ustala koszty podlegające zwrotowi, jego zadaniem jest uwzględnienie wszelkich okoliczności sprawy według stanu na chwilę ogłoszenia postanowienia w sprawie ustalenia kosztów.

(zob. pkt 63–65)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑7/08 DEP Schönberger przeciwko Parlamentowi, 26 kwietnia 2010 r., pkt 45–47

7.      Na mocy art. 92 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Sąd jest wyłącznie właściwy do, po pierwsze, stwierdzenia obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę od zasądzonych przez siebie kosztów, a po drugie, do ustalenia ich stopy.

(zob. pkt 67)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑147/08 DEP X przeciwko Parlamentowi, 10 listopada 2009 r., pkt 35