Language of document :

Sag anlagt den 9. november 2009 - Nikolchov mod Kommissionen

(Sag F-94/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Vladimir Nikolchov (Bruxelles, Belgien) (ved avocat B. Lemal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af ansættelsesmyndighedens afslag af 29. juli 2009 på tildeling af dagpenge til sagsøgeren som følge af hans ansættelse som tjenestemand på prøve den 16. januar 2009.

Sagsøgerens påstande

Søgsmålet antages til realitetsbehandling.

Det fastslås, at der foreligger en tilsidesættelse af bilag VII til vedtægten, af artikel 10 i bilag VII til vedtægten og af Kommissionens afgørelse af 15. april 2004, hvorved den vedtog almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 7, stk. 3.

Følgelig annulleres ansættelsesmyndighedens afgørelse (nr. R/9/09) af 29. juli 2009 om afslag på sagsøgerens klage over manglende tildeling af dagpenge på grundlag af hans anden tiltrædelse af tjenesten i henhold til artikel 10, stk. 2, litra b), andet led, i bilag VII til vedtægten.

Kommissionen tilpligtes at efterbetale sagsøgeren de dagpenge, der ikke er blevet udbetalt svarende til 10 979,43 EUR, eller et andet beløb efter Personalerettens skøn, med tillæg af morarenter fra datoen for klagens indgivelse og til betaling sker.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________