Language of document :

Kanne 9.11.2009 - Nikolchov v. komissio

(Asia F-94/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Vladimir Nikolchov (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja B. Lemal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Nimittävän viranomaisen 29.7.2009 tekemän sen päätöksen kumoaminen, jolla kieltäydyttiin myöntämästä kantajalle päivärahaa sen johdosta, että hänet oli palkattu koeajalla olevaksi virkamieheksi 16.1.2009.

Vaatimukset

On todettava, että kanne voidaan ottaa muotonsa puolesta tutkittavaksi

on todettava, että henkilöstösääntöjen liitettä VII ja henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevaa 10 artiklaa sekä komission 15.4.2004 tekemää päätöstä, jolla on annettu henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevaa 7 artiklan 3 kohtaa koskevat yleiset soveltamissäännökset, on rikottu

näin ollen on kumottava nimittävän viranomaisen 29.7.2009 tekemä päätös N:o R/9/09, jolla hylättiin kantajan valitus, jossa vaadittiin vahvistamaan päivärahan kesto hänen toisen tehtävien aloittamisen perusteella henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle maksamatta jäänyt päiväraha, jonka määrä on 10 979,43 euroa, tai muu virkamiestuomioistuimen määräämä summa sekä viivästyskorot valituksen esittämispäivästä maksun suorittamiseen saakka

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________