Language of document :

Talan väckt den 10 oktober 2011 ZZ mot parlamentet

(Mål F-101/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattades av uttagningskommittén vid allmänt uttagningsprov EPSO/AD/188/10 - TOLKAR för BULGARISKA (BG) den 30 juni 2011 att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande i detta uttagningsprov samt ett yrkande om skadestånd för ideell och materiell skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattades av uttagningskommittén vid allmänt uttagningsprov EPSO/AD/188/10 - TOLKAR för BULGARISKA (BG) den 30 juni 2011, som omfattades efter omprövning av sökandens uttagningsprov, varvid sökandens resultat fastställdes, och följaktligen även beslutet att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande,

ogiltigförklara det beslut som fattades av uttagningskommittén vid allmänt uttagningsprov EPSO/AD/188/10 - TOLKAR för BULGARISKA (BG) den 31 maj 2011, att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande i detta uttagningsprov,

ogiltigförklara samtliga åtgärder som uttagningskommittén vidtagit från och med den tidpunkt då de åberopande oegentligheterna ägde rum,

förplikta svaranden att såsom skadestånd för ideell och materiell skada samt skadlig inverkan på sökandens karriär betala 15.000 euro, med förbehåll för att detta belopp kan komma att höjas eller sänkas under förfarandet, med tillägg av ränta med en räntesats på 7 procent per år från och med den dag då talan väcktes,

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________