Language of document :

Žaloba podaná 11. októbra 2011 - ZZ/EIB

(vec F-103/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: N. Thieltgen, advokát)

Žalovaná: Európska investičná banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia prezidenta EIB o nepodniknutí žiadnych krokov v dôsledku vyšetrovania v súvislosti s údajným morálnym obťažovaním a zrušenie záverov vyšetrovacieho výboru, ako aj návrh na náhradu škody

Návrhy žalobkyne

zrušiť závery vyšetrovacieho výboru uvedené v jeho stanovisku z 11. júla 2011 v rozsahu, v akom konštatujú neexistenciu skutkových okolností, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako obťažovanie žalobkyne,

zrušiť rozhodnutie prezidenta EIB z 27. júla 2011,

konštatovať, že bola a je obeťou obťažovania,

nariadiť EIB toto obťažovanie ukončiť,

zrušiť rozhodnutie prezidenta EIB z 1. septembra 2011,

konštatovať existenciu nesprávneho služobného postupu pripísateľného EIB,

určiť zodpovednosť EIB voči žalobkyni v súvislosti s nezákonnosťou rozhodnutia prezidenta EIB z 27. júla 2011, obťažovaním, ktorého bola obeťou, ako aj nesprávnym služobným postupom pripísateľným EIB,

zaviazať EIB na náhradu fyzickej, nemajetkovej a majetkovej škody zvýšenej o úroky z omeškania, ktorú utrpela žalobkyňa v minulosti a ktorú utrpí v budúcnosti, a ktorá vyplýva z nezákonnosti rozhodnutia prezidenta EIB z 27. júla 2011, z morálneho obťažovania, ktorého bola obeťou, a z nesprávneho služobného postupu pripísateľného EIB,

pokiaľ ide o nezákonnosť listu prezidenta z 27. júla 2011:

v súvislosti s majetkovou ujmou z dôvodu ušlej odmeny: 113 100 eur,

v súvislosti s nemajetkovou ujmou: 50 000 eur,

pokiaľ ide o morálne obťažovanie, ktorého bola obeťou:

v súvislosti s majetkovou ujmou z dôvodu odmeny a straty služobného postupu: 132 100 eur,

v súvislosti s nemajetkovou ujmou: 50 000 eur,

v súvislosti s vynaloženými nákladmi: 13 361, 93 eura,

pokiaľ ide o nesprávny služobný postup pripísateľný EIB:

v súvislosti s porušením povinnosti zachovávať mlčanlivosť a ochrany osobných údajov zo strany EIB: 10 000 eur,

v súvislosti s udalosťou pri vypočúvaní svedkov: 40 000 eur,

zaviazať EIB na náhradu trov konania.

____________