Language of document :

Talan väckt den 11 oktober 2011 - ZZ mot EIB

(Mål F-103/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten N. Thieltgen)

Svarande: Europeiska investeringsbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut som fattats av EIB:s ordförande att inte vidta några åtgärder till följd av den undersökning som inletts avseende påstådd mobbning och om ogiltigförklaring av slutsatsen i denna undersökning, tillika skadeståndstalan.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara slutsatsen i undersökningskommitténs yttrande av den 11 juli 2011 i den del den funnit att det inte finns omständigheter som kan kvalificeras som mobbning av sökanden,

ogiltigförklara det beslut som fattades av EIB:s ordförande den 27 juli 2001,

slå fast att sökanden varit utsatt för mobbning,

förplikta EIB att se till att mobbningen upphör,

ogiltigförklara det beslut som fattades av EIB:s ordförande den 1 september 2001,

slå fast att det begåtts fel i tjänsten vilka kan tillskrivas EIB,

slå fast att EIB gentemot sökanden är ansvarig för det rättsstridiga beslut som fattats av dess ordförande den 27 juli 2001, den mobbning som hon utsatts för samt de fel i tjänsten vilka kan tillskrivas EIB,

förplikta EIB att ersätta den fysiska, ideella och ekonomiska skada som sökanden har åsamkats och kan komma att åsamkas till följd av att det beslut som fattats av dess ordförande den 27 juli 2011 är rättsstridigt, den mobbning som hon utsatts för och de fel i tjänsten vilka kan tillskrivas EIB. Denna ersättning ska ökas med dröjsmålsränta,

vad avser skrivelsen från EIB:s ordförande av den 27 juli 2011:

ekonomisk skada med anledning av förlorad inkomst: 113 100 euro

ideell skada, 50 000 euro

vad gäller den mobbning som sökanden har utsatts för:

ekonomisk skada vad avser förlorad inkomst och karriärförlust, 132 100 euro,

ideell skada, 50 000 euro,

åsamkade kostnader, 13 361, 93 euro

vad gäller de fel i tjänsten vilka kan tillskrivas EIB:

avseende EIB:s åsidosättande av dess tystnadsplikt och skyldighet att skydda personuppgifter, 10 000 euro,

avseende hörande av vittnen, 40 000 euro,

förplikta EIB att ersätta rättegångskostnaderna.

____________