Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 30 mei 2013 Marcuccio/Commissie

(Zaak F-102/11)1

„Openbare dienst – Artikel 34, leden 1 en 6, Reglement voor de procesvoering – Verzoekschrift binnen beroepstermijn ingediend per fax – Handtekening op fax die verschilt van die op het originele, per post verzonden verzoekschrift – Te laat ingesteld beroep – Kennelijke niet-ontvankelijkheid”

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en J. Baquero Cruz, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van de Commissie houdende weigering om verzoeker voor de jaren 2005-2010 de jaarlijkse reiskosten van zijn plaats van tewerkstelling naar zijn plaats van herkomst te betalen

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Marcuccio draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

1 PB C 126 van 28.4.2012, blz. 27.