Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 30. mája 2013 – Marcuccio/Komisia

(vec F-102/11)1

(Verejná služba – Článok 34 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku – Žaloba podaná faxom v lehote na podanie žaloby – Vlastnoručný podpis umiestnený na faxové podanie rozdielny od podpisu nachádzajúceho sa na origináli žaloby zaslanej poštou – Oneskorenie žaloby – Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, avocat)

Predmet veci

Návrh na zrušenie implicitného rozhodnutia Komisie, ktorým odmietla vyplatiť žalobcovi cestovné výdavky z miesta výkonu práce do miesta pôvodu za roky 2005 až 2010

Výrok

Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

Luigi Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie.

____________

1 Ú. v. EÚ C 126, 28.4.2012, s. 27.