Language of document : ECLI:EU:F:2013:67

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(třetí senát)

30. května 2013

Věc F‑102/11

Luigi Marcuccio

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Článek 34 odst. 1 a 6 jednacího řádu – Žaloba podaná faxem ve lhůtě pro podání žaloby – Vlastnoruční podpis uvedený na faxu, který se liší od podpisu uvedeného na prvopisu žaloby zaslaném poštou – Opožděnost žaloby – Zjevná nepřípustnost“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se L. Marcuccio domáhá v podstatě zrušení rozhodnutí ze dne 22. prosince 2010, kterým Evropská komise zamítla jeho žádost o zaplacení cestovních výdajů za roky 2005 až 2010, podanou na základě článku 8 přílohy VII služebního řádu úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“). Před doručením prvopisu žaloby poštou byl dne 10. října 2011 zaslán faxem dokument označený za kopii prvopisu žaloby.

Rozhodnutí:      Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a uhradí náklady řízení vynaložené Komisí.

Shrnutí

1.      Soudní řízení – Návrh na zahájení řízení – Formální požadavky – Vlastnoruční podpis advokáta – Striktně použitelná podstatná náležitost – Neexistence – Nepřípustnost

(Statut Soudního dvora, čl. 19 třetí pododstavec a čl. 21 první pododstavec a příloha I, čl. 7 odst. 1; jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 34 odst. 1)

2.      Soudní řízení – Návrh na zahájení řízení – Formální náležitosti – Žaloba podaná faxem ve lhůtě pro podání žaloby – Vlastnoruční podpis lišící se od podpisu, který je uveden na prvopisu žaloby zaslaném poštou – Důsledek – Nezohlednění data doručení faxu při posouzení dodržení lhůty pro podání žaloby

(Statut Soudního dvora, čl. 45 první pododstavec; jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 34 odst. 1 a 6; služební řád, čl. 91 odst. 3)

1.      Z článku 19 třetího pododstavce a čl. 21 prvního pododstavce statutu Soudního dvora, které se použijí na řízení před Soudem pro veřejnou službu na základě čl. 7 odst. 1 přílohy I téhož statutu, vyplývá, že každý žalobce musí být zastoupen k tomu oprávněnou osobou a že k unijním soudům může být platně podána pouze žaloba podepsaná touto osobou. Statut Soudního dvora ani jednací řád Soudu nestanoví u této povinnosti žádnou odchylku či výjimku.

Z důvodu zásadní důležitosti úlohy advokáta jako osoby napomáhající výkonu spravedlnosti v řízeních před Soudem tak čl. 34 odst. 1 jednacího řádu stanoví, že prvopis každého podání musí být podepsán zástupcem účastníka řízení. Tímto podpisem totiž uvedený zástupce přebírá odpovědnost za vyhotovení a obsah žaloby a plní zásadní úlohu, kterou mu coby osobě napomáhající výkonu spravedlnosti svěřuje statut Soudního dvora a jednací řád Soudu, když výkonem svého povolání umožňuje přístup žalobce k uvedenému Soudu.

Požadavek vlastnoručního podpisu totiž zajišťuje, za účelem právní jistoty, pravost žaloby a vylučuje riziko, že by žaloba nebyla dílem k tomu oprávněné osoby. Tento požadavek musí být proto považován za podstatnou formální náležitost a musí být uplatňován striktně, přičemž jeho nedodržení způsobí nepřípustnost žaloby.

(viz body 22 až 24)

Odkazy:

Soudní dvůr: 15. března 1984, Vaupel v. Soudní dvůr, 131/83, bod 8; 5. prosince 1996, Lopes v. Soudní dvůr, C‑174/96 P, bod 8

Soud prvního stupně: 23. května 2007, Parlament v. Eistrup, T‑223/06 P, body 50 a 51

2.      V rámci sporů v oblasti veřejné služby Unie ukládá článek 34 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu, a zejména jeho odstavce 1 a 6, pro účely řádného podání prvopisu jakéhokoliv procesního aktu zástupci dotčeného účastníka řízení povinnost vlastnoručně podepsat prvopis procesního aktu, který je zasílán faxem a který musí být do deseti dnů po tomto zaslání fyzicky doručen kanceláři Soudu poštou nebo osobně. Jinými slovy, pro účely podání prvopisu jakéhokoliv procesního aktu ve stanovených lhůtách neumožňuje výše uvedený článek 34 zástupci dotčeného účastníka řízení uvést dva odlišné vlastnoruční podpisy, třebaže pravé, jeden na dokument zaslaný kanceláři Soudu faxem a druhý na prvopis, který je zaslán poštou nebo doručen uvedené kanceláři osobně.

Za těchto podmínek platí, že není-li prvopis podání, který je fyzicky doručen soudní kanceláři do deseti dnů po zaslání jeho kopie Soudu pro veřejnou službu faxem, patrně opatřen stejným podpisem, jako je podpis uvedený na dokumentu zaslaném faxem, je třeba konstatovat, že kanceláři Soudu byly doručeny dva odlišné procesní akty, každý z nich opatřený vlastním podpisem, i když byly oba připojeny toutéž osobou. Vzhledem k tomu, že zaslání dokumentu faxem nesplňuje podmínky právní jistoty stanovené článkem 34 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu, nelze datum doručení dokumentu zaslaného faxem zohlednit pro účely dodržení lhůty pro podání žaloby.

Lhůtu pro podání žaloby kromě toho stanoví čl. 91 odst. 3 služebního řádu, k níž přistupuje lhůta z důvodu vzdálenosti stanovená čl. 45 prvním pododstavcem statutu Soudního dvora. Od těchto ustanovení se jednací řád Soudu nemůže odchýlit. Je tedy třeba, aby prvopis žaloby byl vyhotoven nejpozději do skončení těchto lhůt. Z tohoto hlediska není zaslání faxu pouze způsobem doručení, nýbrž umožňuje rovněž prokázat, že prvopis žaloby došlé po lhůtě byl vyhotoven již ve výše uvedených lhůtách.

(viz body 25 až 27)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 21. února 2013, Marcuccio v. Komise, F‑113/11, bod 22