Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 10 юли 2014 г. — CG/ЕИБ

(Дело F-103/11)1

(Публична служба — Персонал на ЕИБ — Психически тормоз — Процедура по разследване — Решение на председателя да не предприема никакви действия по жалбата — Становище на комисията по разследване — Неправилно определяне на психическия тормоз — Умишлено поведение — Установяване на поведение, представляващо психически тормоз, и на симптоми на такъв тормоз — Търсене на причинно-следствената връзка — Липса — Непоследователно становище на комисията по разследване — Явна грешка в преценката — Служебни нарушения — Задължение за поверителност — Защита на личните данни — Иск за обезщетение)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: CG (представители: първоначално N. Thieltgen, впоследствие J.-N. Louis и D. de Abreu Caldas, avocats)

Ответник: ЕИБ (представители: G. Nuvoli и T. Gilliams, A. Dal Ferro, avocat)

Страна, встъпила в подкрепа на жалбоподателя: Европейския надзорен орган по защита на данните (представители: I. Chatelier и H. Kranenborg, впоследствие I. Chatelier и A. Buchta)ПредметИскане за отмяна на решението на председателя на ЕИБ да не предприема никакви действия след провеждането на процедура по разследване във връзка с твърдения за психически тормоз и за отмяна на окончателното заключение на комисията по разследване, както и искане за обезщетение.ДиспозитивОтменя решението на председателя на Европейската инвестиционна банка от 27 юли 2011 г.Осъжда Европейската инвестиционна банка да заплати на CG сумата от 35 000 EUR.Отхвърля жалбата в останалата част.Осъжда Европейската инвестиционна банка да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати направените от CG съдебни разноски.Европейският надзорен орган по защита на данните като встъпила страна понася направените от него съдебни разноски.

____________

____________

1 ОВ C 6, 7.1.2012 г

., стр.