Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 10.7.2014 – CG v. EIP

(Asia F-103/11)1

(Henkilöstö – EIP:n henkilöstö – Työpaikkakiusaaminen – Tutkintamenettely – Pääjohtajan päätös olla ryhtymättä toimenpiteisiin kantelun johdosta – Tutkintakomitean lausunto – Työpaikkakiusaamisen virheellinen määrittely – Menettelytapojen tahallisuus – Työpaikkakiusaamista merkitsevien menettelytapojen ja oireiden olemassaolon toteaminen – Syy-yhteyttä ei ole selvitetty – Tutkintakomitean lausunnon epäjohdonmukaisuus – Ilmeinen arviointivirhe – Virheellinen virkatoiminta – Salassapitovelvollisuus – Henkilötietojen suoja – Vahingonkorvauskanne)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: CG (Sandweiler, Luxemburg) (edustajat: aluksi asianajaja N. Thieltgen, sitten asianajajat J.-N. Louis ja D. de Abreu Caldas

Vastaaja: Euroopan investointipankki (EIP) (asiamiehet: G. Nuvoli ja T. Gilliams, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia: Euroopan tietosuojavaltuutettu (asiamiehet: aluksi I. Chatelier ja H. Kranenborg, sitten I. Chatelier ja A. Buchta)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen päätöksen, jossa Euroopan investointipankin pääjohtaja päätti olla ryhtymättä toimenpiteisiin väitettyä työpaikkakiusaamista koskevan tutkimuksen johdosta, ja tutkimuskomitean loppupäätelmän kumoamisesta sekä vahingonkorvausvaatimus.

Tuomiolauselma

Euroopan investointipankin pääjohtajan 27.7.2011 tekemä päätös kumotaan.

Euroopan investointipankki velvoitetaan maksamaan CG:lle 35 000 euroa.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan investointipankki vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan CG:lle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Euroopan tietosuojavaltuutettu vastaa väliintulijana omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

____________

1 EUVL C 6, 7.1.2012, s. 25.