Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Budai Központi Kerületi Bíróság (Hongarije) op 2 maart 2021 – Strafzaak tegen KI

(Zaak C-131/21)

Procestaal: Hongaars

Verwijzende rechter

Budai Központi Kerületi Bíróság

Partij in de strafzaak

KI

Prejudiciële vraag

Is een strafvervolging die gedeeltelijk betrekking heeft op feiten waarvoor aan de verdachte reeds in een administratieve strafprocedure onherroepelijk ter plekke een geldboete is opgelegd, in strijd met artikel 50 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, zoals uitgelegd in het licht van artikel 4 van het Zevende Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) van 1950 en de relevante rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, wanneer die boete wegens niet-betaling bij een rechterlijke beslissing is omgezet in een vrijheidsstraf?

____________