Language of document :

** ASK défenderesse "Nom de la partie défenderesse au principal?" \* CHARFORMAT  ASK numaff "Affaire (C-…)?" \* CHARFORMAT 131/21 ASK ldp "Langue de procédure (préciser le ou l')?" \* CHARFORMAT węgierski

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez () w dniu – Postępowanie karne przeciwko

(Sprawa C-)

Język postępowania:

Sąd odsyłający

.

Strona w postępowaniu głównym

Pytania prejudycjalne

Czy sprzeczne z postanowieniami art. 50 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej interpretowanego w świetle art. 4 protokołu dodatkowego nr 7 do Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC) z 1950 i stosownego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest wszczynanie postępowania karnego, którego przedmiotem są częściowo okoliczności faktyczne, za które na stronę skarżącą nałożono już prawomocnym orzeczeniem w postępowaniu karno-administracyjnym grzywnę in situ, która wobec braku jej zapłaty, została przekształcona w drodze orzeczenia sądowego w karę pozbawienia wolności?

____________