Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van beroep te Brussel (Belgija) 2. marca 2021 – Proximus NV/Gegevensbeschermingsautoriteit

(Zadeva C-129/21)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hof van beroep te Brussel

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Proximus NV

Tožena stranka: Gegevensbeschermingsautoriteit

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 12[(2)] Direktive 2002/58/ES1 v povezavi s členom 2[(f)] te direktive in členom 95 Splošne uredbe o varstvu podatkov2 razlagati tako, da nacionalnemu nadzornemu organu omogoča, da zahteva naročnikovo „privolitev“ v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov kot podlago za objavo njegovih osebnih podatkov v javno dostopnih naročniških imenikih in telefonskih imeniških storitvah, tako v tistih, ki jih izda sam operater, kot tistih, ki jih izdajajo drugi ponudniki, če glede tega ne obstaja nacionalna zakonodaja, v kateri bi bilo določeno drugače?

Ali je treba pravico do izbrisa iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov razlagati tako, da nasprotuje temu, da nacionalni nadzorni organ naročnikovo zahtevo za odstranitev iz javno dostopnih naročniških imenikov in telefonskih imeniških storitev opredeli kot naročnikovo zahtevo za izbris v smislu člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov?

Ali je treba člen 24 in člen 5[(2] Splošne uredbe o varstvu podatkov razlagati tako, da nasprotujeta temu, da nacionalni nadzorni organ na podlagi odgovornosti, določene v teh členih, sklepa, da mora upravljavec sprejeti ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, da druge upravljavce – in sicer ponudnike telefonskih storitev ter druge ponudnike naročniških imenikov in telefonskih imeniških storitev, ki so prejeli podatke tega upravljavca – obvesti o preklicu privolitve s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu s členom 6 v povezavi s členom 7 Uredbe?

Ali je treba člen 17[(2)] Splošne uredbe o varstvu podatkov razlagati tako, da nasprotuje temu, da nacionalni nadzorni organ ponudniku javno dostopnih naročniških imenikov in telefonskih imeniških storitev, od katerega se zahteva, da ne objavi več podatkov o osebi, odredi, naj sprejme razumne ukrepe za obvestitev iskalnikov o tej zahtevi za izbris?

____________

1     Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (UL 2002, L 201, str. 37).

2     Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL 2016, L 119, str. 1).