Language of document : ECLI:EU:F:2011:146

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2011 m. rugsėjo 20 d.

Byla F‑45/06 REV

Sandrine De Buggenoms ir kt.

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Procesas – Prašymas peržiūrėti – Tarnautojų teismo procedūros reglamento 119 straipsnis – Tarnautojų teismo sprendimas ar nutartis – Prašymas peržiūrėti nutartį išbraukti bylą iš registro atsisakius ieškinio – Res judicata galia – Nebuvimas – Ex officio nurodytas nepriimtinumas“

Dalykas:      Prašymas peržiūrėti 2010 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartį byloje Avendano ir kt. prieš Komisiją (F‑45/06)

Sprendimas:      Atmesti prašymą peržiūrėti kaip nepriimtiną. Prašymą peržiūrėti pateikusios šalys padengia Komisijos bylinėjimosi išlaidas. Taryba, į bylą dėl peržiūros įstojusi šalis, padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Procedūra – Sprendimo peržiūra – Prašymas, susijęs su nutartimi išbraukti bylą iš registro ieškovui atsisakius ieškinio – Nepriimtinumas

(Teisingumo Teismo statuto 44 straipsnis ir I priedo 7 straipsnis; Tarnautojų teismo procedūros reglamento 74 straipsnis, 89 straipsnio 5 dalis ir 119 straipsnis)

2.      Procedūra – Atstovavimas šalims – Įgaliojimas „ad litem“ – Nereikalaujamas pateikimas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 35 straipsnio 5 dalis, 39 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa ir 74 straipsnis)

3.      Sąjungos teisė – Principai – Teisė į veiksmingą teisminę gynybą – Apimtis

(ESS 6 straipsnio 1 dalis; Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis ir 52 straipsnio 7 dalis)

1.      Motyvuotos nutarties, kuria nutariama, kad nereikia priimti sprendimo arba kuria nutraukiamas procesas dėl Sąjungos teismo jurisdikcijos nebuvimo, arba dėl to, kad ieškinys yra nepriimtinas ar akivaizdžiai netinkamai pagrįstas, pasekmės yra analogiškos sprendimo pasekmėms, todėl prašymas peržiūrėti sprendimą pagal Teisingumo Teismo statuto 44 straipsnį, taikytiną Tarnautojų teismui pagal minėto Statuto I priedo 7 straipsnį, gali būti pateiktas ir dėl tokios nutarties, net jeigu minėtame 44 straipsnyje tokia galimybė nėra aiškiai numatyta. Panašiai Tarnautojų teismo procedūros reglamento 119 straipsnio formuluotėje numatyta, kad prašymas peržiūrėti gali būti pateiktas ne tik dėl Tarnautojų teismo sprendimų, bet ir dėl Tarnautojų teismo nutarčių.

Tačiau net jeigu pagal minėto 119 straipsnio formuluotę prašymas peržiūrėti gali būti pateiktas dėl visų Tarnautojų teismo spendimų ar nutarčių, Sąjungos teisminėje sistemoje peržiūros procedūra yra ne apeliacinė procedūra, bet išimtinė teisių gynimo priemonė, kuria leidžiama ginčyti res judicata galią turintį galutinį sprendimą ar nutartį.

Kadangi pagal Tarnautojų teismo procedūros reglamento 74 straipsnį priimta nutartimi išbraukti bylą iš registro neišsprendžiami priimtinumo klausimai ir byla nenagrinėjama iš esmės, tokia nutartis nelaikoma turinčia res judicata galią, todėl negali būti prilyginama motyvuotai nutarčiai, kurios pasekmės analogiškos sprendimo pasekmėms. Iš tikrųjų pagal minėtą 74 straipsnį Tarnautojų teismo pirmininkas priima nutartį išbraukti bylą iš Tarnautojų teismo registro, jeigu ieškovas išreiškia norą atsisakyti ieškinio. Tokioje nutartyje poveikį ginčo šalims turi tik tokios nuostatos, kuriomis Tarnautojų teismo pirmininkas išsprendžia išlaidų klausimą pagal Procedūros reglamento 89 straipsnio 5 dalį.

(žr. 31–33, 35, 36, 38, 39, ir 41 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1995 m. kovo 7 d. Nutarties ISAE/VP ir Interdata prieš Komisiją, C‑130/91 REV, 6 punktas; 2007 m. lapkričio 29 d. Nutarties Meister prieš VRDT, C‑12/05 P‑REV, 16 punktas; 1998 m. kovo 5 d. Sprendimo Inpesca prieš Komisiją, C‑199/94 P ir C‑200/94 P‑REV, 16 punktas; 2009 m. balandžio 2 d. Nutarties Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret prieš Tarybą ir Komisiją, C-255/06 P‑REV, 15–17 punktai.

2.      Pagal Tarnautojų teismo procedūros reglamento 35 straipsnio 5 dalį ir 39 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą šaliai padedantis arba atstovaujantis advokatas neturi įvykdyti Tarnautojų teisme jokių kitų formalumų, o tik pagrįsti advokato statusą, ir tinkamą įgaliojimą jis turi pateikti tik jeigu jo teisė atstovauti būtų ginčijama. Pareikšdamas ieškinį arba informuodamas Tarnautojų teismą apie savo kliento ketinimą atsisakyti ieškinio advokatas neprivalo įrodyti, kad turi tinkamos formos ir turinio įgaliojimą atstovauti savo klientui, nes pagal minėto reglamento 74 straipsnį apie kliento sprendimą Tarnautojų teismas gali būti informuojamas netgi žodžiu per posėdį, todėl įgaliojimo ad litem tarp advokato ir jo kliento buvimo ir apimties arba tokio įgaliojimo atšaukimo klausimus minėtas Teismas nagrinėja tik kilus ginčui.

(žr. 45 ir 46 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1965 m. vasario 16 d. Sprendimas Barge prieš Vyriausiąją valdybą, 14/64.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1990 m. rugsėjo 26 d. Sprendimas Virgili-Schettini prieš Parlamentą, T-139/89.

3.      Kalbant apie teisę į veiksmingą teisinę gynybą, reikia pažymėti, kad iš paaiškinimų, susijusių su Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, į kuriuos, kaip matyti iš ESS 6 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos ir minėtos Chartijos 52 straipsnio 7 dalies, reikia atsižvelgti aiškinant šį straipsnį, matyti, kad šio straipsnio antra pastraipa atitinka Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, net jeigu Sąjungos teisėje teisė į teisingą bylos nagrinėjimą neribojama vien ginčais, susijusiais su civilinėje teisėje nustatytomis teisėmis ir pareigomis. Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio pirma pastraipa grindžiama Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 13 straipsniu, tačiau apsauga pagal Sąjungos teisę yra platesnė, nes pagal ją užtikrinama teisė į veiksmingą teisinę gynybą teismuose, ne tik teisė į veiksmingą teisinę gynybą nacionalinėse valdžios institucijose. Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio pirmoje pastraipoje numatyta teisė į veiksmingą teisinę gynybą apima ne tik pagrindinių teisių, bet ir visų Sąjungos teise užtikrinamų teisių ir laisvių apsaugą.

(žr. 53 punktą)