Language of document :

Žaloba podaná 8. mája 2006 - Aimi a i./Komisia

(Vec F-47/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Nicola Aimi (Evere, Belgicko) a iní (v zastúpení: A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov

zrušiť individuálne rozhodnutia, ktorými boli zamietnuté žiadosti žalobcov smerujúce k prijatiu prechodných opatrení zameraných na zabezpečenie rovnosti zaobchádzania a zabezpečenie žalobcami nadobudnutých práv v rámci povyšovania v roku 2005 a nasledujúcich, zo strany menovacieho orgánu,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojich žalôb žalobcovia uvádzajú, že zamietnutím ich žiadostí smerujúcich k prijatiu prechodných opatrení zameraných na zohľadnenie ich osobitnej situácie, vyplývajúcej z vytvorenia dodatočných platových tried, žalovaná porušila ich predpoklady na služobný postup za rovnakých podmienok ako u ich kolegov rovnakej kategórie, ako aj ich nadobudnuté práva, v rozsahu, v akom ich perspektívny služobný postup ovplyvnili podstatné zmeny.

Okrem toho sa žalobcovia dovolávajú absencie relevantného odôvodnenia v tom že žalovaná neodpovedala na dôvody a tvrdenia uvádzané v ich žiadostiach a odvolaniach.

____________