Language of document :

Sag anlagt den 5. maj 2006 - Avanzata m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-48/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Eric Avanzata m.fl. (Beggent, Frankrig) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgernes påstande

Annullation af sagsøgernes kontrakter som kontraktansatte, for så vidt som disse fastsætter sagsøgernes ansættelsesgruppe, lønklasse, løntrin og aflønning.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne, som indtrådte i Kommissionens tjeneste som ansatte eller arbejdere i henhold til luxembourgske kontrakter, har anfægtet den indplacering og aflønning, der blev fastsat af nævnte institution i forbindelse med deres udnævnelse som kontraktansatte i Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL).

Sagsøgerne har til støtte for søgsmålet anført, at der er sket tilsidesættelse af artikel 80 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, at artikel 2 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte er tilsidesat, at de almindelige gennemførelsesbestemmelser til nævnte bestemmelser er ulovlige samt at princippet om ligebehandling og om forbud mod forskelsbehandling, om gennemsigtighed og om god forvaltningsskik er tilsidesat.

Sagsøgerne har først anført, at Kommissionen har fastsat de almindelige gennemførelsesbestemmelser uden på forhånd at have indhentet en udtalelse fra Vedtægtsudvalget. Desuden indeholder de almindelige gennemførelsesbestemmelser ikke en præcis beskrivelse af de arbejds- og kompetenceområder, som hver opgavetype omfatter, hvilket gør det umuligt at kontrollere, om sagsøgerne er blevet udnævnt i en ansættelsesgruppe, som svarer til de opgaver, de udfører, og om deres lønklasse er blevet fastsat i overensstemmelse med artikel 80 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte. Endvidere har Kommissionen ikke godtgjort, at den faktisk har undersøgt den i de almindelige gennemførelsesbestemmelser fastsatte mulighed for at tildele sagsøgerne en supplerende lønklasse med henblik på at tage hensyn til de faktiske forhold på markedet.

Endelig har sagsøgerne anført, at de befinder sig i samme situation som det personale, der er ansat i vuggestuer og børnehaver i Bruxelles, og som blev ansat som kontraktansatte i Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles med garanti for at opretholde deres aflønning. Kommissionen har ikke godtgjort, hvorfor sagsøgerne ikke har fået en sådan garanti.

____________