Language of document :

Kanne 5.5.2006 - Avanzata ym. v. komissio

(Asia F-48/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Eric Avanzata ym. (Beggent, Ranska) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

kantajien sopimussuhteisten toimihenkilöiden sopimukset on kumottava siltä osin kuin niissä vahvistetaan heidän tehtäväryhmänsä, palkkaluokkansa, palkkatasonsa ja palkkansa

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat, jotka ovat tulleet komission palvelukseen työntekijöinä Luxemburgin lain mukaisella työsopimuksella, riitauttavat palkkaluokkansa ja palkkansa määrittämisen, jotka mainittu toimielin vahvisti, kun heidät nimitettiin sopimussuhteisiksi toimihenkilöiksi Luxemburgin infrastruktuuri- ja logistiikkatoimistoon (OIL).

Kantajat vetoavat kanteensa tueksi muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen (palvelussuhteen ehdot) 80 artiklan rikkomiseen, palvelussuhteen ehtojen liitteessä olevan 2 artiklan rikkomiseen, mainittujen artiklojen yleisten täytäntöönpanosäännösten lainvastaisuuteen sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatteen, syrjimättömyysperiaatteen, avoimuuden periaatteen ja hyvän hallinnon periaatteen loukkaamiseen.

Kantajat väittävät ensinnäkin, että vastaaja antoi yleiset täytäntöönpanosäännökset kuulematta etukäteen henkilöstökomiteaa. Yleisiin täytäntöönpanosääntöihin ei myöskään sisälly tarkkaa kuvausta kunkin tehtävätyypin kattamista tehtävistä ja valtuuksista, minkä johdosta on mahdotonta tutkia, onko kantajat nimitetty tehtäväryhmään, joka vastaa heidän suorittamiaan tehtäviä, ja onko heidän palkkaluokkansa vahvistettu palvelussuhteen ehtojen 80 artiklan mukaisesti. Vastaaja ei ole myöskään esittänyt näyttöä siitä, että se on tosiasiassa tarkastellut mahdollisuutta myöntää kantajille yleisissä täytäntöönpanosäännöissä säädetyllä tavalla ylimääräinen palkkaluokka markkinatilanteen huomioon ottamiseksi.

Lisäksi kantajat väittävät, että he ovat samassa tilanteessa kuin Brysselin päiväkodin henkilökunta, joka on otettu palvelukseen sopimussuhteisina toimihenkilöinä Brysselin infrastruktuuri- ja logistiikkatoimistoon ja jolle on taattu palkkatason säilyminen. Vastaaja ei ole esittänyt syitä sille, miksi tällaista taetta ei ole myönnetty kantajille.

____________