Language of document :

Žaloba podaná dne 25. dubna 2006 - Martin Avendano a další v. Komise

(Věc F-45/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Javier Martin Avendano a další (zástupci: S. Rodrigues a A. Jaume, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobců

zrušit odmítnutí Orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) zapsat žalobce na seznam úředníků povýšených do platových tříd A*10 a B*10 za období pro povýšení 2005, tak jak tato rozhodnutí konkludentně vyplývají ze správního sdělení č. 85-2005 ze dne 23. listopadu 2005;

upozornit orgán oprávněný ke jmenování na důsledky zrušení napadených rozhodnutí a zejména na nové zařazení žalobců do platové třídy, podle situace buď do platové třídy A*10 se zpětným účinkem ke dni 1. března 2005, nebo do platové třídy B*10 se zpětným účinkem ke dni 1. ledna 2005;

podpůrně jednak požadovat, aby žalovaná uznala žalobce za způsobilé k povýšení, podle situace buď do platové třídy A*10, nebo B*10, při dalším povyšování, a jednak uložit, aby nahradila škodu, která vznikla žalobcům tím, že nebyli povýšeni do platové třídy A*10 ode dne 1. března 2005, nebo do třídy B*10 ode dne 1. ledna 2005;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobci jsou úředníci bývalých platových tříd A7 nebo B2. V důsledku nabytí účinnosti nového služebního řádu byla jejich platová třída nahrazena třídami A*8 a B*8, a to podle článku 2 přílohy XIII služebního řádu. Žalobci tvrdí, že jejich služební postup byl zpomalen z důvodu, že nový systém zařazování stanoví vložení doplňujících platových tříd A*9 a B*9 mezi dřívější třídy A7 (nyní A*8) a A6 (nyní A*10), jakož i mezi dřívější platové třídy B2 (nyní B*8)a B1 (nyní B*10).

Na podporu své žaloby žalobci uplatňují, že použití článku 2 přílohy XIII služebního řádu ve vztahu k nim bez jakéhokoliv zvláštního opatření, které by vyrovnalo utrpěnou újmu s ohledem na služební postup, je protiprávní. Tato námitka protiprávnosti se opírá nejdříve o existenci porušení zásady rovnocennosti mezi starou a novou strukturou služebního postupu, zásady zakotvené v článku 6 služebního řádu. Na základě této zásady měl orgán oprávněný ke jmenování zapsat žalobce na seznam úředníků povýšených do platových tříd A*10 a B*10 za období pro povýšení 2005.

Žalobci se domnívají, že byli rovněž oběťmi porušení zásady rovného zacházení ve vztahu k svým kolegům ve třídách A7 a B2, kteří byli povýšeni před nabytím účinnosti nového služebního řádu.

Konečně se žalobci dovolávají jednak porušení legitimního očekávání, které u nich vzbudila ujištění Rady a Komise stran skutečnosti, že nová struktura služebního postupu nepovede ke zhoršení jejich pracovních podmínek, a jednak porušení svých nabytých práv, jakož i zneužití pravomoci.

____________