Language of document :

Žaloba podaná 25. apríla 2006 - Martin Avendano a i./Komisia

(Vec F-45/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Javier Martin Avendano a iní (v zastúpení: S. Rodrigues a A. Jaume, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia menovacieho orgánu o odmietnutí zapísať žalobcov na zoznam úradníkov povýšených do platových tried A*10 a B*10 pri povyšovaní za rok 2005 tak, ako implicitne vyplývajú zo Správneho oznámenia č. 85-2005 z 23. novembra 2005,

oboznámiť menovací orgán s účinkami zrušenia napadnutých rozhodnutí a najmä s prekvalifikovaním platových tried žalobcov v závislosti od daného prípadu na platovú triedu A*10 s retroaktívnym účinkom od 1. marca 2005 alebo na platovú triedu B*10 s retroaktívnym účinkom od 1. januára 2005,

subsidiárne, na jednej strane nariadiť žalovanej, aby uznala žalobcov za spôsobilých, v závislosti od daného prípadu, na povýšenie do platovej triedy A*10 alebo B*10 počas ich budúceho povyšovania, a na druhej strane, ju zaviazať nahradiť ujmu, ktorú žalobcovia utrpeli v dôsledku skutočnosti, že neboli v závislosti od daného prípadu povýšení do platovej triedy A*10 od 1. marca 2005 alebo do platobnej triedy B*10 od 1. januára 2005,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia sú úradníkmi bývalých platových tried A7 alebo B2. V dôsledku účinnosti nového služobného poriadku boli ich triedy nahradené triedami A*8, respektíve B*8, a to na základe článku 2 prílohy XIII služobného poriadku. Tvrdia, že došlo k spomaleniu ich služobného postupu, keďže nový systém zaradenia do platových tried stanovuje vloženie prídavnej triedy A*9 medzi bývalé triedy A7 (teraz A*8) a A6 (teraz A*10), ako aj triedy B*9 medzi bývalé triedy B2 (teraz B*8) a B1 (teraz B*10).

Na podporu svojich žalôb žalobcovia tvrdia, že použitie článku 2 prílohy XIII služobného poriadku vo vzťahu k nim, bez akéhokoľvek opatrenia za účelom kompenzácie ujmy na ich služobnom postupe, je protiprávne. Táto námietka protiprávnosti sa zakladá najskôr na porušení zásady rovnosti medzi starým a novým profesionálnym zložením zamestnancov, zásady upravenej v článku 6 služobného poriadku. V dôsledku jej aplikácie mal menovací orgán zapísať žalobcov na zoznam úradníkov povýšených za hodnotené obdobie 2005 do tried A*10 a B*10.

Žalobcovia sa tiež domnievajú, že sa stali obeťami porušenia zásady rovnosti zaobchádzania vo vzťahu k ich kolegom v platových triedach A7 a B2, ktorí boli povýšení pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku.

Nakoniec sa žalobcovia odvolávajú na jednej strane na porušenie legitímnej dôvery im spôsobené ubezpečeniami Rady a Komisie s ohľadom na skutočnosti, že nové profesionálne zloženie zamestnancov nebude mať za následok zhoršenie pracovných podmienok, a na druhej strane na porušenie nimi nadobudnutých práv, ako aj zneužitie právomoci žalovanou.

____________