Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 13 december 2006 - Aimi e.a. / Commissie

(Zaak F-47/06)1

(Ambtenaren - Bevordering - Carrièreverloop - Statuut in op 1 mei 2004 geldende versie - Overgang naar nieuwe loopbaanstructuur - Handeling van algemene strekking - Gelijke behandeling - Procesbelang)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Nicola Aimi (Evere, België) en anderen (vertegenwoordigers: A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en K. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van de individuele besluiten houdende afwijzing van de door verzoekers ingediende verzoeken strekkende tot vaststelling, door het TABG, van overgangsmaatregelen teneinde in het kader van de bevorderingsronde 2005 en volgende de gelijke behandeling en hun verkregen rechten te waarborgen.

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 154 van 1.7.2006.