Language of document : ECLI:EU:F:2008:126

ARREST VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

(Tweede kamer)

9 oktober 2008

Zaak F‑49/06

Bart Nijs

tegen

Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen

„Openbare dienst – Ambtenaren – Bevordering – Bevorderingsronde 2005”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 236 EG en artikel 152 EA en strekkende tot nietigverklaring van het besluit om verzoeker in 2005 niet te bevorderen alsmede van „elk daarmee samenhangend en/of daaruit voortvloeiend besluit”, en tot veroordeling van de Rekenkamer tot vergoeding van alle materiële en immateriële schade die verzoeker heeft geleden door de onregelmatigheden die de Rekenkamer zou hebben begaan.

Beslissing: Het beroep wordt deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond verklaard. Verzoeker wordt verwezen in alle kosten.

Samenvatting

Procedure – Kosten – Nodeloze of vexatoire kosten

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg, art. 87, lid 3, tweede alinea)

Op de ambtenaar die bijzonder excessieve middelen aanvoert, die berusten op een groot aantal vermoedens en insinuaties, zonder dat deze relevant zijn voor het voorwerp van het beroep noch voor enig ander juridisch bewijs, en uit wiens schriftelijke opmerkingen bepaalde passages moesten worden geschrapt wegens het beledigende karakter ervan, moet artikel 87, lid 3, tweede alinea, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg worden toegepast, zodat hij moet worden verwezen in alle proceskosten.

(cf. punten 81 en 82)