Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour administrative d'appel de Versailles (Francja) w dniu 10 lipca 2017 r. – Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) / Ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Premier ministre, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

(Sprawa C-497/17)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour administrative d’appel de Versailles

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)

Strona przeciwna: Ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Premier ministre, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Pytanie prejudycjalne

Czy wykładni stosownych norm prawa Unii Europejskiej wynikających w szczególności z:

–    art. 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–    rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.1 , do którego przepisy wykonawcze ustanawia rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r.2

–    oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r.3

należy dokonywać w ten sposób, że dopuszczają one przyznanie oznakowania europejskiego „rolnictwo ekologiczne” produktom pochodzącym od zwierząt poddanych ubojowi rytualnemu bez uprzedniego ogłuszenia, przeprowadzonemu w warunkach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1099/2009 lub zakazują przyznania takiego oznakowania wskazanym produktom?

____________

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 189, s. 1).

2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250, s. 1).

3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz.U. L 303, s. 1).