Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour administrative d’appel de Versailles (Frankrike) den 10 juli 2017 – Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)mot Ministre de l'agriculture et de l’alimentation, Premier ministre, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

(Mål C-497/17)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour administrative d’appel de Versailles

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)

Motpart: Ministre de l’agriculture et de l'alimentation, Premier ministre, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Tolkningsfråga

Ska de tillämpliga unionsrättsliga bestämmelser som särskilt följer av

artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

rådets förordning (EG) nr 834/2007(1 ) av den 28 juni 2007 vars tillämpningsföreskrifter fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008(2 ), och

rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009(3 )

tolkas så, att de tillåter eller förbjuder att det europeiska kontrollmärket ekologiskt jordbruk utfärdas för produkter som kommer från djur som slaktats rituellt utan föregående bedövning i enlighet med de villkor som uppställs i förordning (EG) nr 1099/2009?

____________

(1 )     Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189, s. 1).

(2 )     Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (EUT L 250, s. 1).

(3 )     Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning (EUT L 303, s. 1).