Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 26 февруари 2019 г. (преюдициално запитване от Cour administrative d'appel de Versailles — Франция) — Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)/Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

(Дело C-497/17)1

(Преюдициално запитване — Член 13 ДФЕС — Благосъстояние на животните — Регламент (ЕО) № 1099/2009 — Защита на животните по време на умъртвяване — Специфични методи на клане на животни при религиозни обреди — Регламент (ЕО) № 834/2007 — Член 3 и член 14, параграф 1, буква б), подточка viii) — Съвместимост с биологичното производство — Регламент (ЕО) № 889/2008 — Член 57, първа алинея — Знак на Европейския съюз за биологично производство)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour administrative d'appel de Versailles

Страни в главното производство

Жалбоподател: Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)

Ответници: Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Диспозитив

Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91, и по-конкретно член 3 и член 14, параграф 1, буква б), подточка viii) от него, в светлината на член 13 ДФЕС, трябва да се тълкува в смисъл, че не позволява поставянето на знака за биологично производство на Европейския съюз, посочен в член 57, първа алинея от Регламент (EО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент № 834/2007, изменен с Регламент (ЕС) № 271/2010 от 24 март 2010 г., върху продукти от животни, подложени на ритуално клане без предварително зашеметяване, извършено при условията, определени в Регламент (EО) № 1099/2009 на Съвета от 24 септември 2009 година относно защитата на животните по време на умъртвяване, и по-конкретно в член 4, параграф 4 от него.

____________

1 ОВ C 347, 16.10.2017 г.