Language of document :

Domstolens dom (Store Afdeling) af 26. februar 2019 – Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) mod Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Bionoor SARL, Ecocert France SAS, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour administrative d’appel de Versailles – Frankrig)

(Sag C-497/17) 1

(Præjudiciel forelæggelse – artikel 13 TEUF – dyrevelfærd – forordning (EU) nr. 1099/2009 – beskyttelse af dyrene på aflivningstidspunktet – særlige slagtemetoder foreskrevet ved religiøse ritualer – forordning (EU) nr. 834/2007 – artikel 3 og artikel 14, stk. 1, litra b), nr. viii) – forenelighed med økologisk produktion – forordning (EU) nr. 889/2008 – artikel 57, stk. 1 – Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour administrative d’appel de Versailles

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)

Sagsøgte: Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Bionoor SARL, Ecocert France SAS og Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Konklusion

Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91, navnlig forordningens artikel 3 og artikel 14, stk. 1, litra b), nr. viii), sammenholdt med artikel 13 TEUF, skal fortolkes således, at den ikke tillader anvendelse af EU-logoet for økologisk produktion, der er omhandlet i artikel 57, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 834/2007, som ændret ved forordning (EU) nr. 271/2010 af 24. marts 2010, på produkter fremstillet af dyr, som uden forudgående bedøvelse har været genstand for en rituel slagtning, der er foretaget under overholdelse af de betingelser, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet, navnlig forordningens artikel 4, stk. 4.

____________

1 EUT C 347 af 16.10.2017.