Language of document : ECLI:EU:C:2019:137

Дело C497/17

Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)

срещу

Ministre de l’Agriculture и de l’Alimentation и др.

(Преюдициално запитване,
отправено от Cour administrative d’appel de Versailles)

 Решение на Съда (голям състав) от 26 февруари 2019 г.

„Преюдициално запитване — Член 13 ДФЕС — Благосъстояние на животните — Регламент (ЕО) № 1099/2009 — Защита на животните по време на умъртвяване — Специфични методи на клане на животни при религиозни обреди — Регламент (ЕО) № 834/2007 — Член 3 и член 14, параграф 1, буква б), подточка viii) — Съвместимост с биологичното производство — Регламент (ЕО) № 889/2008 — Член 57, първа алинея — Знак на Европейския съюз за биологично производство“

Селско стопанство — Обща селскостопанска политика — Биологично производство и етикетиране на биологични продукти — Регламент № 834/2007 — Цели и принципи на биологичното производство — Спазване на подсилени норми във връзка с благосъстоянието на животните —Поставяне на знака на Европейския съюз за биологично производство върху продукти от животни, подложени на ритуално клане без предварително зашеметяване — Недопустимост

(член 13 ДФЕС; член 3 и член 14, параграф 1, буква б), подточка viii) от Регламент № 834/2007 на Съвета и член 4, параграфи 1 и 4 от Регламент № 1099/2009 на Съвета; Регламент № 889/2008 на Комисията, изменен с Регламент № 271/2010)

(вж. т. 38, 41, 42, 47, 48, 50—52 и диспозитива)

Резюме

Знакът на Европейския съюз за биологично производство не може да бъде поставян върху месо от животни, подложени на ритуално клане без предварително зашеметяване

В решение Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (C‑497/17), постановено на 26 февруари 2019 г., голям състав на Съда е разгледал дали знакът на Европейския съюз за биологично производство, предвиден в Регламенти № 834/2007(1) и № 889/2008(2), може да се поставя върху продукти от животни, подложени на ритуално клане без предварително зашеметяване. Тази проблематика е повдигната в рамките на отхвърлянето от френските власти на искане на френската асоциация Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs да бъдат забранени по-конкретно рекламата и търговията на някои продукти от говеждо месо, сертифицирани като „халал“ и носещи означението „биологично земеделие“. Според асоциацията такова означение не може да се поставя върху месото от животни, заклани без зашеметяване, тъй като подобен метод на клане не отговаря на изискването за спазване на „висока степен на благосъстояние на животните“, поставено от Регламент № 834/2007.

В този контекст Съдът постановява, че Регламент № 834/2007, и в частност член 3 и член 14, параграф 1, буква б), подточка viii) от него, в светлината на член 13 ДФЕС, трябва да се тълкува в смисъл, че не разрешава поставянето на знака на Европейския съюз за биологично производство върху продукти от животни, подложени на ритуално клане без предварително зашеметяване, извършено в условията, определени от Регламент № 1099/2009(3), и по-конкретно в член 4, параграф 4 от него.

Всъщност както е видно от съображения 1 и 10, както и от горепосочените разпоредби на Регламент № 834/2007, биологичният начин на производство трябва да се характеризира с прилагането на високи стандарти за благосъстояние на животните, включително при клане. Впрочем с оглед на целта на Регламент № 834/2007 да запази и оправдае потребителското доверие по отношение на продуктите, обозначени като биологични, е важно да се следи за това на потребителите да се гарантира, че продуктите, които носят знака за биологично производство на Европейския съюз, действително са получени при спазване на най-високите стандарти, по-конкретно в сферата на благосъстоянието на животните.

Въпреки че никоя разпоредба на регламенти № 834/2007 или № 889/2008 не определя изрично метода или методите на клане на животните, които са годни да сведат до минимум страданието на животните, Регламент № 834/2007 не може да се чете независимо от Регламент № 1099/2009, който преследва главно целта за защита на благосъстоянието на животните при тяхното умъртвяване, в съответствие с член 13 ДФЕС.

В това отношение член 4, параграф 1 от Регламент № 1099/2009 във връзка със съображение 20 от посочения регламент въвежда принципа за зашеметяването на животното преди умъртвяването му и дори го въздига в задължение. Макар да е вярно, че член 4, параграф 4 от Регламент № 1099/2009 при прочита му в светлината на съображение 18 от този регламент допуска практиката на ритуалното клане, при което животното може да бъде умъртвено без предварително зашеметяване, този начин на клане, което е разрешено само по силата на дерогация в Съюза и единствено с цел да се осигури зачитането на свободата на религията, не е от естество да причини притъпяване на всяка болка, уплаха или страдание на животното, ефикасно колкото клане, предшествано от зашеметяване. Тези особени методи на клане, предписани от религиозни обреди, не са равностойни, като гаранция за висока степен на благосъстояние на животното по време на неговото умъртвяване, на метода на клане с предварително зашеметяване, който член 4, параграф 1 от последния регламент налага по принцип. При това положение поставянето на знака за биологично производство на Европейския съюз върху продукти от животни, подложени на ритуално клане без предварително зашеметяване, не е разрешено.


1      Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 2007 г., стр. 1).


2      Регламент (EО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент № 834/2007 (ОВ L 250, 2008 г., стр. 1), изменен с Регламент (ЕС) № 271/2010 от 24 март 2010 г. (ОВ L 84, 2010 г., стр. 19).


3      Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета от 24 септември 2009 година относно защитата на животните по време на умъртвяване (ОВ L 303, 2009 г., стр. 1).