Language of document : ECLI:EU:C:2019:137

Věc C497/17

Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)

v.

Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a další

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour administrative d’appel de Versailles (odvolací správní soud ve Versailles, Francie)]

 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. února 2019

„Řízení o předběžné otázce – Článek 13 SFEU – Dobré životní podmínky zvířat – Nařízení (ES) č. 1099/2009 – Ochrana zvířat při usmrcování – Zvláštní metody porážky stanovené náboženskými obřady – Nařízení (ES) č. 834/2007 – Článek 3 a čl. 14 odst. 1 písm. b) bod viii) – Slučitelnost s ekologickou produkcí – Nařízení (ES) č. 889/2008 – Článek 57 první pododstavec – Logo Evropské unie pro ekologickou produkci“

Zemědělství – Společná zemědělská politika – Ekologická produkce a označování ekologických produktů – Nařízení č. 834/2007 – Cíle a zásady ekologické produkce – Dodržování přísných norem pro dobré životní podmínky zvířat – Umístění loga Evropské unie pro ekologickou produkci na výrobky pocházející ze zvířat, která byla poražena pro účely náboženských rituálů bez předchozího omráčení – Nepřípustnost

[Článek 13 SFEU; nařízení Rady č. 834/2007, článek 3 a čl. 14 odst. 1 písm. b) bod viii) a č. 1099/2009, čl. 4 odst. 1 a 4; nařízení Komise č. 889/2008 ve znění nařízení č.o271/2010]

(viz body 38, 41, 42, 47, 48, 50–52 a výrok)

Shrnutí

Evropské logo pro ekologickou produkci nemůže být umístěno na maso, které pochází z porážky pro účely náboženských rituálů bez předchozího omráčení

V rozsudku Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (C‑497/17), vydaném dne 26. února 2019, velký senát Soudního dvora zkoumal, zda lze logo Evropské unie pro ekologickou produkci stanovené nařízeními č. 834/2007(1) a č. 889/2008(2) umístit na výrobky pocházející ze zvířat, která byla poražena pro účely náboženských rituálů bez předchozího omráčení. Tato problematika byla nastolena v rámci zamítnutí, ze strany francouzských orgánů, žádosti francouzského sdružení Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (Sdružení na podporu jatečních zvířat), která směřovala zejména k zákazu propagace a uvádění některých výrobků z hovězího masa, opatřených certifikací „halal“ a označením „agriculture biologique“ (ekologické zemědělství) na trh. Sdružení mělo za to, že takovým označením nelze opatřovat maso pocházející ze zvířat usmrcených bez předchozího omráčení, protože taková metoda porážky neodpovídá požadavku „přísných norem pro dobré životní podmínky zvířat“, stanovenému nařízením č. 834/2007.

Soudní dvůr v této souvislosti rozhodl, že nařízení č. 834/2007, zejména jeho článek 3 a čl. 14 odst. 1 písm. b) bod viii), ve spojení s článkem 13 SFEU, musí být vykládáno v tom smyslu, že nepovoluje umístění loga Evropské unie pro ekologickou produkci na výrobky pocházející ze zvířat, která byla poražena pro účely náboženských rituálů bez předchozího omráčení, za podmínek stanovených nařízením č. 1099/2009(3), zejména jeho čl. 4 odst. 4.

Jak totiž vyplývá z bodů 1 a 10 odůvodnění, jakož i z výše uvedených ustanovení nařízení č. 834/2007, ekologický způsob produkce musí být charakterizován dodržováním vyšších standardů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, včetně samotné porážky. Kromě toho s ohledem na cíl nařízení č. 834/2007, kterým je usilovat o zachování a oprávněnost důvěry spotřebitelů v produkty označené jako ekologické produkty, je nutné zajistit, aby spotřebitelé měli jistotu, že produkty označené logem Evropské unie pro ekologickou produkci byly skutečně vyprodukovány za dodržení nejpřísnějších norem, zejména v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.

Přestože žádné ustanovení nařízení č. 834/2007 nebo nařízení č. 889/2008 nevymezuje výslovně způsob nebo způsoby porážky zvířat způsobilé minimalizovat utrpení zvířat, nelze nařízení č. 834/2007 vykládat nezávisle na nařízení č. 1099/2009, které sleduje hlavně cíl ochrany dobrých životních podmínek zvířat při jejich usmrcování v souladu s článkem 13 SFEU.

Článek 4 odst. 1 nařízení č. 1099/2009 ve spojení s bodem 20 odůvodnění uvedeného nařízení stanoví v této souvislosti zásadu omráčení zvířat před jejich usmrcením a povyšuje ji dokonce na povinnost. I když je pravda, že čl. 4 odst. 4 nařízení č. 1099/2009, vykládaný ve světle bodu 18 odůvodnění tohoto nařízení, připouští praxi rituální porážky, v jejímž rámci může být zvíře usmrceno bez předchozího omráčení, tato forma porážky, která je v Unii povolena pouze v rámci výjimky a s cílem zajistit respektování svobody náboženského vyznání, nemůže zmírnit jakoukoli bolest, úzkost nebo utrpení zvířete tak účinně, jako porážka, které předchází omráčení. Tyto zvláštní metody porážky stanovené náboženskými obřady nejsou, pokud jde o záruku vysoké úrovně dobrých životních podmínek zvířat v okamžiku jejich usmrcení, rovnocenné metodě porážky, která je v zásadě uložena čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení. Umístění loga Evropské unie pro ekologickou produkci na výrobky pocházející ze zvířat, která byla poražena bez předchozího omráčení, není tedy povoleno.


1–      Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. 2007, L 189, s. 1).


2–      Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. 2008, L 250, s. 1), ve znění nařízení (EU) č. 271/2010 ze dne 4. března 2010 (Úř. věst. 2010, L 84, s. 19).


3–      Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování (Úř. věst. 2009, L 303, s. 1).