Language of document : ECLI:EU:C:2019:137

Sag C-497/17

Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)

mod

Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation m.fl.

(anmodning om præjudiciel afgørelse
indgivet af cour administrative d’appel de Versailles)

 Domstolens dom (Store Afdeling) af 26. februar 2019

»Præjudiciel forelæggelse – artikel 13 TEUF – dyrevelfærd – forordning (EU) nr. 1099/2009 – beskyttelse af dyrene på aflivningstidspunktet – særlige slagtemetoder foreskrevet ved religiøse ritualer – forordning (EU) nr. 834/2007 – artikel 3 og artikel 14, stk. 1, litra b), nr. viii) – forenelighed med økologisk produktion – forordning (EU) nr. 889/2008 – artikel 57, stk. 1 – Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion«

Landbrug – fælles landbrugspolitik – økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter – forordning nr. 834/2007 – mål og principper for økologisk produktion – overholdelse af høje standarder inden for dyrevelfærd – anvendelse af EU-logoet for økologisk produktion på produkter fremstillet af dyr, som uden forudgående bedøvelse har været genstand for en rituel slagtning – ikke tilladt

[Art. 13 TEUF; Rådets forordning nr. 834/2007, art. 3 og art. 14, stk. 1, litra b), nr. viii), og forordning nr. 1099/2009, art. 4, stk. 1 og 4; Kommissionens forordning nr. 889/2008, som ændret ved forordning nr. 271/2010]

(jf. præmis 38, 41, 42, 47, 48 og 50-52 samt domskonkl.)

Resumé

EU-logoet for økologisk produktion må ikke anvendes på produkter fremstillet af dyr, som uden forudgående bedøvelse har været genstand for en rituel slagtning

Ved dom af 26. februar 2019 i sagen Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (sag C-497/17) udtalte Domstolen (Store Afdeling) sig om, hvorvidt EU-logoet for økologisk produktion som omhandlet i forordning nr. 834/2007 (1) og nr. 889/2008 (2) må anvendes på produkter fremstillet af dyr, som uden forudgående bedøvelse har været genstand for en rituel slagtning. Denne problemstilling blev rejst i forbindelse med de franske myndigheders afslag på en anmodning fra den franske forening Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs bl.a. om at forbyde reklamering for og markedsføring af visse »halal«-mærkede oksekødsprodukter, som er forsynet med mærket »økologisk landbrug«. Foreningen var af den opfattelse, at en sådan mærkning ikke kunne anvendes på kød fra dyr, der er slagtet uden bedøvelse, da en sådan slagtemetode ikke opfylder kravet om at overholde »høje dyrevelfærdsstandarder«, der er fastsat i forordning nr. 834/2007.

I denne sammenhæng fastslog Domstolen, at forordning nr. 834/2007, navnlig forordningens artikel 3 og artikel 14, stk. 1, litra b), nr. viii), sammenholdt med artikel 13 TEUF, skal fortolkes således, at den ikke tillader anvendelse af EU-logoet for økologisk produktion på produkter fremstillet af dyr, som uden forudgående bedøvelse har været genstand for en rituel slagtning, der er foretaget under overholdelse af de betingelser, der er fastsat i forordning nr. 1099/2009 (3), navnlig forordningens artikel 4, stk. 4.

Som det fremgår af første og tiende betragtning til forordning nr. 834/2007 samt af ovennævnte bestemmelser i denne forordning, er denne metode til økologisk produktion karakteriseret ved overholdelsen af høje standarder på området for dyrevelfærd, herunder i forbindelse med slagtning. Henset til formålet med forordning nr. 834/2007 om at fastholde og retfærdiggøre forbrugernes tillid til produkter, der er mærket som økologiske, er det desuden afgørende at sikre, at forbrugerne garanteres, at de produkter, der er mærket med EU-logoet for økologisk produktion, rent faktisk er blevet fremstillet under overholdelsen af de højeste standarder, bl.a. på dyrevelfærdsområdet.

Selv om der ikke er nogen bestemmelser i forordning nr. 834/2007 eller nr. 889/2008, som udtrykkeligt definerer den eller de metoder til slagtning af dyr, som er egnet til at holde dyrets lidelse på et minimum, kan forordning nr. 834/2007 ikke fortolkes uafhængigt af forordning nr. 1099/2009, som i det væsentlige forfølger målet om beskyttelse af dyrevelfærden i forbindelse med dyrets aflivning i henhold til artikel 13 TEUF.

I denne henseende fastsætter artikel 4, stk. 1, i forordning nr. 1099/2009, sammenholdt med 20. betragtning til denne forordning, princippet om forudgående bedøvelse af dyret, inden det skal aflives, og gør endda dette til pligt. Selv om det er korrekt, at artikel 4, stk. 4, i forordning nr. 1099/2009, sammenholdt med 18. betragtning til denne forordning, anerkender foretagelsen af rituel slagtning, i hvilken forbindelse dyret kan aflives uden forudgående bedøvelse, er denne form for slagtning, som kun undtagelsesvist er tilladt i Unionen, og udelukkende for at sikre overholdelsen af religionsfriheden, ikke af en sådan art, at smerte undgås og psykisk belastning og lidelse hos dyr mindskes ligeså effektivt som ved slagtning efter forudgående bedøvelse. Disse særlige slagtemetoder, som er foreskrevet af religiøse ritualer, svarer – med hensyn til at sikre et højt niveau af dyrevelfærd på aflivningstidspunktet – ikke til den slagtemetode, som i princippet er foreskrevet ved denne sidstnævnte forordnings artikel 4, stk. 1. Følgelig er anvendelse af EU-logoet for økologisk produktion ikke tilladt på produkter fremstillet af dyr, som uden bedøvelse har været genstand for en slagtning.


1 –      Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28.6.2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT 2007, L 189, s. 1).


2 –      Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5.9.2008 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 834/2007 (EUT 2008, L 250, s. 1), som ændret ved forordning (EU) nr. 271/2010 af 24.3.2010 (EUT 2010, L 84, s. 19).


3 –      Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24.9.2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet (EUT 2009, L 303, s. 1).