Language of document :

2021 m. gegužės 21 d. Administratīvā apgabaltiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SIA „STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA“ / Latvijas Zinātnes padome

(Byla C-318/21)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administratīvā apgabaltiesa

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: SIA „STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA“

Kita apeliacinio proceso šalis: Latvijas Zinātnes padome

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/20141 , kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba pripažįstama suderinama su vidaus rinka, kaip tai suprantama pagal Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 2 straipsnio 83 punktą reikia aiškinti taip: subjektą (kaip antai universitetas ar mokslinių tyrimų centras, technologijos perdavimo įstaiga, inovacijos tarpininkas ar organizacija, kurie turi žinių apie tyrimus, į mokslinius tyrimus orientuotas fizinis ar virtualus bendradarbiavimo subjektas), kurio vienas iš tikslų yra vykdyti nepriklausomus fundamentinius tyrimus, pramoninius tyrimus ar bandomąją taikomąją veiklą arba per rengiamus mokymus, leidžiamus leidinius arba perduodamas žinias plačiai skleisti šios veiklos rezultatus, bet didžiąją dalį jo paties finansavimo sudaro pajamos iš ekonominės veiklos, galima laikyti mokslinių tyrimų ir žinių sklaidos organizacija?

2.    Ar pateisinama taikyti prie ekonominės ir neekonominės veiklos priskiriamų finansų (pajamų ir išlaidų) proporcijos reikalavimą, siekiant nustatyti, ar tam tikras subjektas atitinka 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba pripažįstama suderinama su vidaus rinka, kaip tai suprantama pagal Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 2 straipsnio 83 punkte nustatytą reikalavimą, kad pagrindinis subjekto tikslas būtų vykdyti nepriklausomus fundamentinius tyrimus ar bandomąją taikomąją veiklą arba per rengiamus mokymus, leidžiamus leidinius arba perduodamas žinias plačiai skleisti šios veiklos rezultatus?

3.    Jei atsakymas į antrąjį klausimą teigiamas, kokia turi būti prie ekonominės ir neekonominės veiklos priskiriamų finansų proporcija, kad būtų galima konstatuoti, jog pagrindinis subjekto tikslas yra vykdyti nepriklausomus fundamentinius tyrimus ar bandomąją taikomąją veiklą arba per rengiamus mokymus, leidžiamus leidinius arba perduodamas žinias plačiai skleisti šios veiklos rezultatu?

4.    Ar 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 2 straipsnio 83 punkte įtvirtinta taisyklė, kad įmonės, galinčios daryti lemiamą įtaką projektą pateikiančiam subjektui, pavyzdžiui, būdamos jo akcininkais arba nariais, negali turėti jokios lengvatinės galimybės naudotis tokio subjekto sukurtais rezultatais, reikia aiškinti taip: minėto subjekto nariai arba akcininkai gali būti fiziniai arba juridiniai pelno siekiantys asmenys (įskaitant švietimo paslaugų teikimą už atlygį) arba pelno nesiekiantys asmenys (pavyzdžiui, kaip asociacija arba fondas)?

____________

1 OL L 187, 2014, p. 1.