Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 1. júla 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Dioikitiko Efeteio Athinon - Grécko) - Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE)/Elliniko Dimosio

(vec C-49/07)1

(Články 82 ES a 86 ES - Pojem ,podnik' - Neziskové združenie zastupujúce v Grécku Medzinárodnú motocyklovú federáciu - Pojem ‚hospodárska činnosť' - Osobitné právo na základe zákona vydávať súhlasné stanovisko k žiadostiam o povolenie organizovať motocyklové preteky - Súbežné vykonávanie takých činností, ako je organizovanie motocyklových pretekov a uzatváranie zmlúv o sponzorstve, reklame a poistení)

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Dioikitiko Efeteio Athinon

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE)

Žalovaný: Elliniko Dimosio

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Dioikitiko Efeteio Athinon - Výklad článkov 82 ES a 86 ES - Pojem ,podnik' - Neziskové automobilové združenie (ELPA), ktoré je v Grécku oficiálnym zástupcom Medzinárodnej motocyklovej federácie a ktoré má výlučné právo povoľovať preteky motorových vozidiel - Združenie, ktoré zároveň vykonáva hospodársku činnosť, akou je reklama, poistenie, uzatváranie zmlúv o sponzorstve a financovanie cien

Výrok rozsudku

Právnická osoba, ktorej činnosti pozostávajú nielen z účasti na prijímaní správnych rozhodnutí povoľujúcich organizáciu motocyklových pretekov, ale aj z toho, že organizuje takéto preteky a v rámci toho uzatvára zmluvy o sponzorstve, reklame a poistení, spadá do pôsobnosti článkov 82 ES a 86 ES. Týmto článkom odporuje vnútroštátna právna úprava, ktorá priznáva právnickej osobe, ktorá organizuje motocyklové preteky a v rámci toho uzatvára zmluvy o sponzorstve, reklame a poistení, právomoc vydávať súhlasné stanovisko k žiadostiam o povolenie organizovať také preteky bez toho, aby táto právomoc podliehala obmedzeniam, povinnostiam alebo kontrole.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 95, 28.4.2007.