Language of document : ECLI:EU:C:2008:376

Asia C-49/07

Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE)

vastaan

Elliniko Dimosio

(Dioikitiko Efeteio Athinonin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

EY 82 ja EY 86 artikla – Yrityksen käsite – Voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edustaa Kreikassa Kansainvälistä moottoripyöräliittoa – Taloudellisen toiminnan käsite – Lakiin perustuva erityisoikeus antaa puoltava lausunto moottoripyöräkilpailujen järjestämistä koskevista lupahakemuksista – Samaan aikaan harjoitettu toiminta, joka kattaa muun muassa moottoripyöräkilpailujen järjestämisen sekä sponsorointi-, mainos- ja vakuutussopimusten tekemisen

Tuomion tiivistelmä

1.        Kilpailu – Yhteisön oikeussäännöt – Yrityksen käsite

(EY 81 ja EY 82 artikla)

2.        Kilpailu – Julkiset yritykset ja yritykset, joille jäsenvaltiot myöntävät erityisoikeuksia tai yksinoikeuksia

(EY 82 ja EY 86 artikla)

1.        Oikeushenkilöä, jonka toimintaan kuuluu urheilukilpailujen järjestäminen ja joka tekee tässä yhteydessä sponsorointi-, mainos- ja vakuutussopimuksia, joilla pyritään hyötymään kyseisistä kilpailuista kaupallisesti ja jotka muodostavat erään kyseisen oikeushenkilön tulolähteistä, on pidettävä yhteisön kilpailuoikeudessa tarkoitettuna yrityksenä. Se seikka, että taloudellinen toiminta liittyy urheiluun, ei estä perustamissopimuksen määräysten soveltamista, mukaan luettuna kilpailuoikeutta koskevat määräykset.

Tätä johtopäätöstä ei aseteta kyseenalaiseksi sillä seikalla, että kyseisellä oikeushenkilöllä on toimivalta antaa puoltava lausunto tällaisten kilpailujen järjestämistä koskevista viranomaisille esitetyistä lupahakemuksista, koska kyseisen oikeushenkilön osallistuminen näiden viranomaisten päätöksentekomenettelyyn on erotettava sen itsensä harjoittamasta taloudellisesta toiminnasta, kuten kilpailujen järjestämisestä ja niiden kaupallisesta hyödyntämisestä. Tähän johtopäätökseen päätymistä ei estetä myöskään sillä seikalla, ettei mainittu oikeushenkilö tavoittele voittoa, koska sen tavaroiden ja palvelujen tarjonta kilpailee muiden toimijoiden taholta tulevan tarjonnan kanssa. Voittoa tavoittelemattomat yhdistykset, jotka tarjoavat tavaroita tai palveluja tietyillä markkinoilla, voivat kilpailla keskenään. Tällaisten yhdistysten menestyminen tai taloudellinen selviytyminen riippuu pitkällä aikavälillä niiden kyvystä saada tarjoamiaan suorituksia kyseisillä markkinoilla kaupaksi muiden toimijoiden tarjoamia suorituksia paremmin.

(ks. 22, 23 ja 26–28 kohta)

2.        EY 82 ja EY 86 artikla ovat esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa myönnetään oikeushenkilölle, joka järjestää urheilukilpailuja ja tekee tässä yhteydessä sponsorointi-, mainos- ja vakuutussopimuksia, toimivalta antaa puoltava lausunto tällaisten kilpailujen järjestämistä koskevista lupahakemuksista, ilman että tähän toimivaltaan liittyy mitään rajoituksia, velvoitteita tai valvontaa.

Perustamissopimuksessa määrätyn kaltainen vääristymätön kilpailu voidaan nimittäin taata ainoastaan varmistamalla yhtäläiset mahdollisuudet taloudellisten toimijoiden välillä. Se, että oikeushenkilölle, joka itse järjestää ja hyödyntää kaupallisesti urheilukilpailuja, osoitetaan tehtäväksi antaa toimivaltaiselle viranomaiselle puoltava lausunto tällaisten kilpailujen järjestämistä koskevista lupahakemuksista, merkitsee käytännössä sitä, että sille annetaan toimivalta määrätä, kuka saa järjestää mainittuja kilpailuja, ja määrittää edellytykset, joiden mukaisesti nämä kilpailut on järjestettävä, ja että kyseiselle oikeushenkilölle myönnetään näin selkeä etu sen kilpailijoihin nähden. Tällainen oikeus voi siis johtaa siihen, että yritys, jolle se on myönnetty, estää muita toimijoita pääsemästä kyseisille markkinoille tai vääristää kilpailua suosimalla itse järjestämiään kilpailuja tai kilpailuja, joiden järjestämiseen se osallistuu.

(ks. 51–53 kohta ja tuomiolauselma)