Language of document : ECLI:EU:C:2008:376

Vec C‑49/07

Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE)

proti

Elliniko Dimosio

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Dioikitiko Efeteio Athinon)

„Články 82 ES a 86 ES – Pojem ‚podnik‘ – Neziskové združenie zastupujúce v Grécku Medzinárodnú motocyklovú federáciu – Pojem ‚hospodárska činnosť‘ – Osobitné právo na základe zákona vydávať súhlasné stanovisko k žiadostiam o povolenie podaným na účely organizovania motocyklových pretekov – Súbežné vykonávanie takých činností, ako je organizovanie motocyklových pretekov a uzatváranie zmlúv o sponzorstve, reklame a poistení“

Abstrakt rozsudku

1.        Hospodárska súťaž – Pravidlá Spoločenstva – Podnik – Pojem

(Články 81 ES a 82 ES)

2.        Hospodárska súťaž – Verejnoprávne podniky a podniky, ktorým členské štáty priznávajú osobitné alebo výlučné práva

(Články 82 ES a 86 ES)

1.        Právnická osoba, ktorej činnosti pozostávajú z toho, že organizuje športové preteky a v rámci toho uzatvára zmluvy o sponzorstve, reklame a poistení určené na komerčné využitie týchto pretekov, ktoré pre tento subjekt predstavujú zdroj príjmov, sa musí kvalifikovať ako podnik v zmysle práva Spoločenstva v oblasti hospodárskej súťaže. Okolnosť, že hospodárska činnosť sa týka športu, nevylučuje uplatnenie pravidiel Zmluvy, medzi ktoré patria pravidlá upravujúce právo hospodárskej súťaže.

Tento záver nespochybňuje skutočnosť, že subjekt disponuje právomocou vydávať súhlasné stanovisko k žiadostiam o povolenie podaným verejným orgánom na účely organizovania pretekov, pretože je potrebné rozlišovať medzi účasťou tohto subjektu na rozhodovacom procese týchto verejných orgánov a hospodárskymi činnosťami, ktoré vykonáva, akými sú organizovanie a komerčné využitie pretekov. Okolnosť, že jeho cieľom nie je dosahovanie zisku, pokiaľ jeho ponuka tovaru a služieb konkuruje ponuke iných subjektov, takisto nebráni tomuto záveru. V tejto súvislosti sa neziskové združenia ponúkajúce tovary alebo služby na danom trhu môžu vzájomne nachádzať v súťažnom vzťahu. Úspech alebo hospodárske prežitie takých združení totiž z dlhodobého hľadiska závisí od ich schopnosti presadiť na danom trhu plnenie, ktoré ponúkajú, na úkor plnení ponúkaných inými subjektmi.

(pozri body 22, 23, 26 – 28)

2.        Článkom 82 ES a 86 ES odporuje vnútroštátna právna úprava, ktorá priznáva právnickej osobe, ktorá organizuje športové preteky a v rámci toho uzatvára zmluvy o sponzorstve, reklame a poistení, právomoc vydávať súhlasné stanovisko k žiadostiam o povolenie podaným na účely organizovania takých pretekov bez toho, aby táto právomoc podliehala obmedzeniam, povinnostiam a kontrole.

Systém nenarušenej hospodárskej súťaže, ako je stanovený v Zmluve, možno totiž zaručiť len vtedy, keď je medzi jednotlivými hospodárskymi subjektmi zabezpečená rovnosť príležitostí. Poveriť právnickú osobu, ktorá sama organizuje športové preteky a komerčne ich využíva, úlohou poskytovať príslušnému správnemu orgánu súhlasné stanovisko k žiadostiam o povolenie podaným na účely organizovania takých pretekov znamená de facto priznať jej právomoc určovať osoby oprávnené organizovať uvedené preteky, ako aj stanovovať podmienky, za ktorých sa uskutočňujú, a priznať tomuto subjektu zrejmú výhodu voči jeho súťažiteľom. Také právo teda môže podnik, ktorý ním disponuje, viesť k tomu, že zabráni prístupu iných subjektov na dotknutý trh, alebo viesť k skresľovaniu hospodárskej súťaže zvýhodňovaním pretekov, ktoré organizuje alebo na ktorých organizácii sa zúčastňuje.

(pozri body 51 – 53 a výrok)