Language of document : ECLI:EU:C:2008:376

Mål C‑49/07

Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE)

mot

Elliniko Dimosio

(begäran om förhandsavgörande från Dioikitiko Efeteio Athinon)

”Artiklarna 82 EG och 86 EG – Begreppet företag – Ideell förening som företräder Internationella motorcykelförbundet (FIM) i Grekland – Begreppet ekonomisk verksamhet – Särskild rättighet att godkänna ansökningar om tillstånd att anordna motorcykeltävlingar, vilken följer av lag – Verksamhet som består i anordnandet av motorcykeltävlingar bedrivs parallellt med verksamhet som består i ingående av sponsrings-, reklam- och försäkringsavtal”

Sammanfattning av domen

1.        Konkurrens – Gemenskapsregler – Företag – Begrepp

(Artiklarna 81 EG och 82 EG)

2.        Konkurrens – Offentliga företag och företag som medlemsstaterna beviljar särskilda eller exklusiva rättigheter

(Artiklarna 82 EG och 86 EG)

1.        En ideell förening vars verksamhet består i att anordna sporttävlingar och i samband därmed ingå sponsrings-, reklam- och försäkringsavtal i syfte att utnyttja dessa tävlingar kommersiellt, vilka utgör en intäktskälla för föreningen, ska kvalificeras som företag i den mening som avses i gemenskapens konkurrensrätt. Den omständigheten att en verksamhet har samband med sport innebär inte något hinder mot att tillämpa reglerna i fördraget, däribland konkurrensreglerna.

Den befogenhet att godkänna ansökningar som inkommer till myndigheterna om anordnande av tävlingar som en sådan juridisk person har påverkar inte denna slutsats, eftersom en distinktion ska göras mellan detta företag och myndigheternas beslutsprocess och den ekonomiska verksamhet som företaget bedriver, såsom anordnandet, och det kommersiella utnyttjandet, av tävlingar. Det förhållandet att föreningen inte har något vinstsyfte utgör inte heller ett hinder för denna slutsats då tillhandahållandet av varor och tjänster sker i konkurrens med andra aktörer. Ideella föreningar som tillhandahåller varor eller tjänster på en marknad kan även konkurrera med varandra. Framgången och den ekonomiska överlevnaden för sådana föreningar är nämligen på lång sikt beroende av deras förmåga att på den aktuella marknaden slå sig fram med de tjänster som de erbjuder på bekostnad av de tjänster som andra aktörer erbjuder.

(se punkterna 22, 23 och 26–28)

2.        Artiklarna 82 EG och 86 EG utgör hinder för nationella bestämmelser enligt vilka en juridisk person, som anordnar sporttävlingar och i samband därmed ingår sponsrings-, reklam- och försäkringsavtal, ges befogenhet att godkänna ansökningar om tillstånd att anordna sådana tävlingar, när denna befogenhet inte omgärdas av några begränsningar, några skyldigheter eller någon kontroll.

I fördraget föreskrivs ett system enligt vilket det inte ska ske någon snedvridning av konkurrensen. Detta kan endast säkerställas om de olika ekonomiska aktörerna kan tillförsäkras lika möjligheter. Att anförtro en juridisk person som själv anordnar och kommersiellt utnyttjar sporttävlingar uppgiften att för den behöriga myndighetens räkning godkänna ansökningar om tillstånd att anordna sådana tävlingar, innebär att personen de facto ges befogenhet att utse de personer som ska meddelas tillstånd att anordna tävlingarna och att fastställa villkoren för anordnandet av dessa. Den juridiska personen ges därigenom en uppenbar fördel i förhållande till sina konkurrenter. Ett företag som har beviljats en sådan rättighet kan hindra andra aktörers tillträde till den relevanta marknaden eller snedvrida konkurrensen genom att gynna de tävlingar som denne själv anordnar eller de tävlingar i vilka denne har del i anordnandet.

(se punkterna 51–53 och domslutet)