Language of document : ECLI:EU:T:2019:379

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora)

zo 6. júna 2019 (*)

„Dizajn Spoločenstva – Konanie o výmaze – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci vozidlo VW Caddy – Skorší dizajn Spoločenstva – Dôvod výmazu – Osobitý charakter – Informovaný užívateľ – Celkovo odlišný dojem – Článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002 – Dôkazné bremeno zaťažujúce navrhovateľa výmazu – Požiadavky súvisiace s vyobrazením skoršieho dizajnu“

Vo veci T‑192/18,

Rietze GmbH & Co. KG, so sídlom v Altdorfe (Nemecko), v zastúpení: M. Krogmann, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: S. Hanne, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:

Volkswagen AG, so sídlom vo Wolfsburgu (Nemecko), v zastúpení: C. Klawitter, advokát,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu EUIPO z 11. januára 2018 (vec R 1244/2016‑3), týkajúcemu sa konania o výmaze medzi spoločnosťami Rietze a Volkswagen,

VŠEOBECNÝ SÚD (ôsma komora),

v zložení: predseda komory A. M. Collins (spravodajca), sudcovia M. Kănčeva a G. De Baere,

tajomník: R. Ūkelytė, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 16. marca 2018,

so zreteľom na vyjadrenie EUIPO k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 31. mája 2018,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 29. mája 2018,

po pojednávaní z 24. januára 2019,

vyhlásil tento

Rozsudok

 Okolnosti predchádzajúce sporu

1        Vedľajší účastník konania, Volkswagen AG, je majiteľom medzinárodného zápisu dizajnu označujúceho Európsku úniu, ktorého prihláška bola podaná 1. februára 2010 a ktorý bol zapísaný v ten istý deň pod číslom DM/073118‑3 medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) a zverejnený vo Vestníku medzinárodného úradu WIPO 31. októbra 2010 (ďalej len „sporný dizajn“).

2        Výrobky, na ktoré sa má uplatniť sporný dizajn, patria do triedy 12‑08 v zmysle Locarnskej dohody o zavedení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov z 8. októbra 1968 v znení zmien a zodpovedajú nasledujúcemu opisu: „Motorové vozidlá“. Sporný dizajn je vyobrazený takto:


Image not found


Image not foundImage not found

Pohľad 1

Pohľad 2

Pohľad 3


Image not found


Image not found


Image not found

Pohľad 4

Pohľad 5

Pohľad 6


Image not found


Image not found


Image not found

Pohľad 7

Pohľad 8

Pohľad 9


Image not found


Pohľad 10


3        Dňa 5. januára 2015 žalobkyňa, Rietze & GmbH & Co. KG, ktorá uvádza na trh zmenšené modely vozidiel, podala na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) návrh na výmaz účinkov sporného dizajnu v Európskej únii, založený na článku 106f nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142) v spojení s článkom 25 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia z dôvodu, že napadnutý dizajn nebol nový v súlade s článkom 5 tohto nariadenia a nemá osobitý charakter v zmysle článku 6 tohto nariadenia.

4        Žalobkyňa na podporu svojho návrhu na výmaz tvrdila, že sporný dizajn bol dizajnom označujúcim jednopriestorové vozidlo VW Caddy, ktoré vedľajší účastník konania uviedol na trh v roku 2011. Na preukázanie sprístupnenia skoršieho dizajnu žalobkyňa odkázala na predchádzajúci dizajn tohto vozidla, a teda na dizajn vozidla VW Caddy (2K) Life, ktorý vedľajší účastník konania uviedol na trh v roku 2004. Žalobkyňa založila svoju žiadosť najmä na dizajne Spoločenstva č. 49895‑0002, ktorého prihlášku podal vedľajší účastník konania 7. júla 2003 a ktorý bol uverejnený 9. decembra 2003 (ďalej len „skorší dizajn“).

5        Rozhodnutím z 20. júna 2016 zrušovacie oddelenie EUIPO vyhlásilo výmaz sporného dizajnu z dôvodu, že nemá osobitý charakter v súlade s článkom 6 nariadenia č. 6/2002.

6        Vedľajší účastník konania podal 7. júla 2016 na základe článkov 55 až 60 nariadenia č. 6/2002 odvolanie proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia.

7        Rozhodnutím z 11. januára 2018 (vec R 1244/2016‑3) (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) tretí odvolací senát EUIPO vyhovel odvolaniu, pričom zrušil rozhodnutie zrušovacieho oddelenia a zamietol návrh na výmaz sporného dizajnu. Odvolací senát rozhodol, že sporný dizajn bol v zmysle článku 5 nariadenia č. 6/2002 nový a mal osobitý charakter v zmysle článku 6 tohto nariadenia.

 Návrhy účastníkov konania

8        Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

–        zrušil napadnuté rozhodnutie,

–        vyhlásil výmaz sporného dizajnu,

–        uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

9        EUIPO a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:

–        zamietol žalobu,

–        uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

 Právny rámec

10      Žalobkyňa uvádza na podporu svojej žaloby jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 v spojení s článkom 4 ods. 1 a článkom 6 toho istého nariadenia. V prejednávanej veci vytýka odvolaciemu senátu, že sa domnieval, že sporný dizajn mal osobitý charakter z dôvodu, že celkový dojem, ktorý vyvolával u informovaného užívateľa, sa odlišoval od celkového dojmu, ktorý skorší dizajn vyvolával u tohto užívateľa.

11      Tento jediný žalobný dôvod sa delí na štyri časti. V prvom rade odvolací senát sa nesprávne obmedzil na jednoduchý výpočet údajných rozdielov medzi kolidujúcimi dizajnmi bez toho, aby ich vyvážil a aby rozlišoval medzi estetickými a technickými znakmi. V druhom rade odvolací senát uplatnil mimoriadne vysoký stupeň pozornosti informovaného užívateľa a v dôsledku toho priznal rozdielom medzi kolidujúcimi dizajnmi príliš veľký význam. V treťom rade sa odvolací senát dopustil nesprávnych posúdení, čo sa týka hodnotenia voľnosti pôvodcu dizajnu. Vo štvrtom a poslednom rade odvolací senát nezohľadnil niektoré dôkazy.

12      EUIPO a vedľajší účastník konania spochybňujú tvrdenia žalobkyne.

13      Na úvod je potrebné pripomenúť, že nariadenie Rady (ES) č. 1891/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia č. 6/2002 a (ES) č. 40/94 a ktorým nadobúda platnosť pristúpenie Európskeho spoločenstva k Ženevskému aktu Haagskej dohody o medzinárodnom zápise priemyselných dizajnov (Ú. v. EÚ L 386, 2006, s. 14), zaviedlo do nariadenia č. 6/2002 hlavu XIa obsahujúcu články 106a až 106f.

14      Podľa článku 106a nariadenia č. 6/2002 akýkoľvek záznam medzinárodného zápisu s vyznačením Európskej únie v medzinárodnom registri vedenom medzinárodným úradom WIPO má rovnaký účinok, ako keby bol urobený v registri dizajnov Spoločenstva na EUIPO, a akékoľvek uverejnenie medzinárodného zápisu s vyznačením Európskej únie vo Vestníku medzinárodného úradu WIPO má rovnaký účinok ako uverejnenie vo Vestníku dizajnov Spoločenstva.

15      Článok 106f nariadenia č. 6/2002 stanovuje, že medzinárodný zápis v Únii EUIPO čiastočne alebo celkom vyhlási za vymazaný v súlade s postupom v hlavách VI a VII nariadenia č. 6/2002.

16      Článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 stanovuje, že dizajn Spoločenstva sa vymaže, ak nespĺňa požiadavky uvedené v článkoch 4 až 9 toho istého nariadenia.

17      Podľa článku 4 nariadenia č. 6/2002 je dizajn chráneným dizajnom Spoločenstva, ak je nový a má osobitý charakter.

18      Podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 sa v prípade zapísaného dizajnu Spoločenstva posúdi osobitý charakter v závislosti od celkového dojmu, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, ktorý sa musí odlišovať od celkového dojmu vyvolaného dizajnom, ktorý už bol sprístupnený verejnosti pred dňom podania prihlášky na zápis dizajnu, alebo ak sa žiada o právo prednosti, pred dňom vzniku práva prednosti. Článok 6 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 spresňuje, že pri posudzovaní osobitého charakteru sa zohľadňuje miera tvorivej voľnosti pôvodcu pri tvorbe dizajnu.

19      Osobitý charakter dizajnu tak vyplýva z celkového dojmu z rozdielu alebo neexistencie „déjà vu“ z hľadiska informovaného užívateľa vo vzťahu k existujúcim dizajnom bez zohľadnenia rozdielov, ktoré sú naďalej nedostatočne výrazné na to, aby ovplyvnili celkový dojem, hoci idú nad rámec nevýznamných detailov, avšak s prihliadnutím na rozdiely, ktoré sú dostatočne výrazné na to, aby vznikli odlišné celkové dojmy [pozri rozsudok zo 7. novembra 2013, Budziewska/ÚHVT – Puma (Skáčuca mačkovitá šelma), T‑666/11, neuverejnený, EU:T:2013:584, bod 29 a citovanú judikatúru].

20      Pri posúdení osobitého charakteru dizajnu vo vzťahu k existujúcim dizajnom treba zohľadniť povahu výrobku, na ktorom je dizajn použitý alebo v ktorom je dizajn stelesnený, a najmä priemyselný sektor, do ktorého patrí, mieru tvorivej voľnosti, ktorú má pôvodca pri tvorbe dizajnu, eventuálnu saturáciu stavu v danej oblasti, ktorá môže spôsobiť, že informovaný užívateľ bude citlivejší na rozdiely v detailoch porovnávaných dizajnov, ako aj spôsob, ako sa predmetný výrobok používa, najmä v závislosti od toho, ako sa ním pri tejto príležitosti zvyčajne manipuluje (pozri rozsudok zo 7. novembra 2013, Skáčuca mačkovitá šelma, T‑666/11, neuverejnený, EU:T:2013:584, bod 31 a citovanú judikatúru).

21      Napokon je potrebné uviesť, že zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov sa musí posudzovať výlučne na základe nariadenia č. 6/2002 tak, ako ho vykladá súd Únie, a nie na základe vnútroštátnej judikatúry, aj keď je založená na ustanoveniach podobným ustanoveniam tohto nariadenia [pozri rozsudok zo 4. júla 2017, Murphy/EUIPO – Nike Innovate (Elektronické náramkové hodinky), T‑90/16, neuverejnený, EU:T:2017:464, bod 72 a citovanú judikatúru].

22      Tvrdenia žalobkyne treba skúmať z hľadiska týchto úvah.

23      O druhej časti jediného žalobného dôvodu týkajúcej sa stupňa pozornosti zo strany informovaného užívateľa treba rozhodnúť pred skúmaním prvej časti týkajúcej sa posúdenia celkového dojmu z hľadiska tohto užívateľa vyvolaného kolidujúcimi dizajnmi, aby sa následne vykonalo skúmanie tretej a štvrtej časti jediného žalobného dôvodu.

 druhej časti jediného žalobného dôvodu týkajúcej sa stupňa pozornosti informovaného užívateľa

24      Podľa žalobkyne odvolací senát uplatnil nadmerne vysoký stupeň pozornosti zo strany informovaného užívateľa a v dôsledku toho priznal rozdielom medzi kolidujúcimi dizajnmi príliš veľký význam.

25      Žalobkyňa na úvod tvrdí, že informovaný užívateľ je nad rámec skúseností, ktoré získal používaním výrobku, v ktorom je sporný dizajn stelesnený, schopný rozlíšiť aspekty vzhľadu výrobku, ktoré sú diktované technickou funkciou výrobku, od aspektov vzhľadu, ktoré sú voliteľné. Rozdiely medzi kolidujúcimi dizajnmi uvedenými odvolacím senátom sa týkali technických podrobností, ktoré nemôže vnímať osoba, ktorá má určitý stupeň znalosti, čo sa týka prvkov, ktoré motorové vozidlá bežne obsahujú. Je to tak najmä v prípade nárazníkov, svetlometov, smerových svetiel a piatych zadných dverí.

26      Žalobkyňa ďalej tvrdí, že informovaný užívateľ prizná menší význam rozdielom medzi dizajnmi vozidiel toho istého výrobcu, ktoré po sebe priamo nasledujú, než rozdielom medzi dizajnmi vozidiel rôznych výrobcov. Pokiaľ ide o dizajny vozidiel toho istého výrobcu, informovaný užívateľ bude venovať menšiu pozornosť dizajnu než technickým novinkám a vývoju v oblasti bezpečnosti, výkonu a pohodlia pri riadení. Navyše kupujúci pri svojom rozhodnutí o kúpe vozidla VW Caddy jednak nevychádza z porovnania s predchádzajúcimi sériami, ale z porovnania s vozidlami iných výrobcov. Žalobkyňa na podporu tohto tvrdenia odkazuje na rozhodnutie zrušovacieho oddelenia z 13. septembra 2016 v konaní o výmaze zapísanom pod číslom ICD 9742. Úspech vozidla VW Caddy jednak nespočíva v jeho vzhľade, ale v jeho spoľahlivosti.

27      Žalobkyňa napokon vychádza z článku uverejneného v nemeckej automobilovej tlači, ktorý zdôrazňuje neexistenciu rozdielov medzi kolidujúcimi dizajnmi. Žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že nezohľadnil jeho obsah, pričom uviedla, že tento článok obsahuje konkrétne informácie o vnímaní informovaného užívateľa.

28      Treba pripomenúť, že podľa judikatúry znamená postavenie „užívateľa“ to, že dotknutá osoba používa výrobok, v ktorom je stelesnený dizajn v súlade s účelom, na ktorý je ten istý výrobok určený. Prívlastok „informovaný“ okrem toho naznačuje, že užívateľ bez toho, aby bol návrhárom alebo technickým odborníkom, pozná rozličné dizajny existujúce v dotknutej oblasti, disponuje určitou mierou znalostí, pokiaľ ide o prvky, ktoré tieto dizajny obvykle obsahujú, a z dôvodu jeho záujmu o predmetné výrobky je jeho miera pozornosti pri ich používaní pomerne vysoká [pozri rozsudok z 20. októbra 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, bod 59 a citovanú judikatúru, a rozsudok z 22. júna 2010, Shenzhen Taiden/ÚHVT – Bosch Security Systems (Komunikačné zariadenie), T‑153/08, EU:T:2010:248, body 46 a 47].

29      Pojem informovaný užívateľ sa má chápať ako pojem v strede medzi priemerným spotrebiteľom, na ktorého sa vzťahujú účinky predpisov o ochrannej známke, od ktorého sa nevyžadujú nijaké špecifické znalosti a ktorý vo všeobecnosti priamo neporovnáva odporujúce si ochranné známky, a odborníkom s podrobnými technickými znalosťami. Pojem informovaný užívateľ tak možno chápať ako pojem opisujúci užívateľa, ktorý nie je priemerne pozorný, ale osobitne obozretný, či už z dôvodu jeho osobnej skúsenosti alebo jeho rozsahu vedomostí v danej oblasti (rozsudok z 20. októbra 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, bod 53).

30      Napokon Súdny dvor rozhodol, že samotná povaha informovaného užívateľa znamená, že ak je to možné, porovná staršiu ochrannú známku a spochybňovaný dizajn priamo (pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. októbra 2012, Neuman a Galdeano del Sel/Baena Grup, C‑101/11 P a C‑102/11 P, EU:C:2012:641, bod 54 a citovanú judikatúru).

31      V prejednávanej veci odvolací senát v bodoch 18 a 20 napadnutého rozhodnutia opísal informovaného užívateľa ako osobu, ktorá bez toho, aby bola návrhárom alebo technickým odborníkom, pozná rôzne dizajny existujúce v oblasti motorových vozidiel, má určitý stupeň znalostí, pokiaľ ide o charakteristické znaky, ktoré tieto motorové vozidlá obvykle obsahujú, a z dôvodu jeho záujmu o dotknuté výrobky preukazuje pri ich užívaní vysoký stupeň pozornosti. Informovaným užívateľom motorových vozidiel je osoba, ktorá sa zaujíma o tieto vozidlá, riadi ich a užíva a na základe čítania príslušných časopisov, ako aj navštevovania výstav a predajcov vozidiel, je oboznámená s dizajnmi dostupnými na trhu. Informovaný užívateľ si je vedomý toho, že výrobcovia pravidelne modernizujú dizajny, ktoré sú dobre zavedené na trhu, tak z technického hľadiska, ako aj z hľadiska ich vzhľadu. Vie aj o tom, že toto „udržiavanie dizajnov“ slúži na uplatňovanie niektorých módnych trendov bez toho, aby sa celkom upustilo od charakteristických znakov vzhľadu dotknutého dizajnu vozidla. Podľa odvolacieho senátu žiadny z rozdielov vymenovaných v bodoch 40 až 42 nižšie neunikne pozornosti takto opísaného informovaného užívateľa.

32      Treba konštatovať, že tvrdenia žalobkyne nespochybňujú posúdenie stupňa pozornosti informovaného užívateľa zo strany odvolacieho senátu, ktoré je uvedené vyššie.

33      V prvom rade treba zamietnuť tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého nie je informovaný užívateľ spôsobilý vnímať rozdiely identifikované odvolacím senátom týkajúce sa nárazníkov, svetlometov a piatych zadných dverí z dôvodu, že sa týkajú technických podrobností. Odvolací senát na jednej strane neuviedol rozdiely týkajúce sa smerových svetiel kolidujúcich dizajnov. Z napadnutého rozhodnutia na druhej strane vyplýva, že rozdiely identifikované odvolacím senátom, pokiaľ ide o nárazníky, svetlomety a piate zadné dvere, sa týkajú ich vzhľadu, a nie ich technických podrobností. Informovaný užívateľ je preto spôsobilý ich vnímať. Skutočnosť, že by zmena niektorých z týchto automobilových súčiastok mohla mať taktiež technický dopad, je v tejto súvislosti irelevantná.

34      Ďalej nemôže obstáť tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého informovaný užívateľ prizná menší význam rozdielom medzi dizajnmi vozidiel toho istého výrobku, ktoré po sebe priamo nasledujú, než rozdielom medzi dizajnmi vozidiel rôznych výrobcov. Žalobkyňa totiž neuvádza žiadnu skutkovú alebo právnu okolnosť na podporu tohto tvrdenia, ktorá by mohla spochybniť posúdenie odvolacieho senátu týkajúce sa stupňa pozornosti informovaného užívateľa v rámci porovnania kolidujúcich dizajnov. Časť rozhodnutia zrušovacieho oddelenia z 13. septembra 2016 citovaného žalobkyňou na podporu tohto tvrdenia nie je v tejto súvislosti relevantná, keďže sa netýka stupňa pozornosti, ktorú informovaný užívateľ venuje po sebe nasledujúcim dizajnom toho istého výrobcu v porovnaní so stupňom pozornosti venovanej dizajnom iných výrobcov. Navyše vzhľadom na judikatúru citovanú v bodoch 28 a 29 vyššie je potrebné zastávať názor, že tvrdenie žalobkyne týkajúce sa odôvodnení rozhodnutí o kúpe a skutočnosť, že podľa nej úspech vozidla VW Caddy nespočíva v jeho vzhľade, ale v jeho spoľahlivosti, sú irelevantné.

35      Napokon tvrdenie, podľa ktorého mal odvolací senát zohľadniť hľadisko vyjadrené v nemeckej automobilovej tlači, treba zamietnuť. Nemožno vylúčiť, že by články z tlače mohli byť zohľadnené, ale odvolací senát ich nemá povinnosť zohľadniť, pokiaľ sa ako v prejednávanej veci domnieva, že vyjadrené hľadisko nie je relevantné, pretože neodráža celkový dojem vyvolaný u informovaného užívateľa.

36      Z toho vyplýva, že druhú časť jediného žalobného dôvodu treba zamietnuť ako nedôvodnú.

 prvej časti jediného žalobného dôvodu týkajúcej sa celkového dojmu vyvolaného u informovaného užívateľa

37      Žalobkyňa tvrdí, že z judikatúry vyplýva, že EUIPO musí vyvážiť charakteristické znaky kolidujúcich dizajnov v rozsahu, v akom môžu rôzne charakteristické znaky viac či menej silne ovplyvniť vzhľad dizajnov. Odvolací senát tak mal na jednej strane analyzovať spoločné body kolidujúcich dizajnov. Takáto analýza by ho viedla k záveru, že kolidujúce dizajny sú takmer totožné, čo sa týka základného tvaru ich karosérie, obrysu, tvaru a usporiadania okien, čelného skla a kapoty, masky chladiča a svetlometov. Na druhej strane mal rozlišovať estetické a technické znaky, keďže najmä vzhľadom na technickú funkciu svetlometov, ako aj rozdiely týkajúce sa len farieb nárazníkov a masiek chladiča, im informovaný užívateľ prizná, pokiaľ ide o celkový pohľad, len druhoradý význam. Naopak, jednoduchý výpočet údajných rozdielov medzi kolidujúcimi dizajnmi, ako ich vykonal odvolací senát v bode 24 a nasl. a v bode 33 a nasl. napadnutého rozhodnutia, mu neumožňuje posúdiť, či bude celkový dojem u informovaného užívateľa odlišný.

38      Je potrebné uviesť, že odvolací senát posúdil v bodoch 23 až 31 napadnutého rozhodnutia osobitý charakter sporného dizajnu v porovnaní so skorším dizajnom. Odvolací senát použil ako základ posúdenia nasledujúce pohľady na kolidujúce dizajny:

Sporný dizajn

Skorší dizajn


Image not found


Image not found


Image not found