Language of document : ECLI:EU:T:2019:377

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (трети състав)

6 юни 2019 година(*)

„Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ моторно превозно средство — Предходен промишлен дизайн на Общността — Основание за недействителност — Липса на оригиналност — Член 6 и член 25, параграф, 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002“

По дело T‑209/18

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, установено в Щутгарт (Германия), за което се явява C. Klawitter, адвокат,

жалбоподател,

срещу

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), за която се явява S. Hanne, в качеството на представител,

ответник,

като другата страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд, е

Autec AG, установено в Нюрнберг (Германия), за което се явява M. Krogmann, адвокат,

с предмет жалба срещу решението на трети апелативен състав на EUIPO от 19 януари 2018 г. (преписка R 945/2016‑3), постановено в производство за обявяване на недействителност със страни Autec AG и Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG,

ОБЩИЯТ СЪД (трети състав),

състоящ се от: S. Frimodt Nielsen, председател, N. Półtorak и E. Perillo (докладчик), съдии,

секретар: R. Ūkelytė, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 22 март 2018 г.,

предвид писмения отговор на EUIPO, подаден в секретариата на Общия съд на 13 юли 2018 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 4 юли 2018 г.,

предвид решението от 7 август 2018 г., с което се отказва прилагането към преписката на писмото на жалбоподателя от 23 юли 2018 г.,

предвид решението от 23 август 2018 г., с което се отказва прилагането към преписката на писмото на жалбоподателя от 13 август 2018 г.,

предвид решението от 20 септември 2018 г., с което се отказва съединяването на дела T‑43/18, T‑191/18, T‑192/18, T‑209/18 и T‑210/18,

предвид определянето на друг съдия за попълване на състава поради възпрепятстване на един от неговите членове,

предвид решението от 14 януари 2019 г., с което се отказва съединяването на дела T‑209/18 и T‑210/18 за целите на устната фаза на производството,

след съдебното заседание от 12 февруари 2019 г.,

постанови настоящото

Решение

 Обстоятелства по спора

1        На 20 август 2010 г. жалбоподателят, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, подава заявка за регистрация на промишлен дизайн на Общността в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) на основание на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността (ОВ L 3, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 70).

2        Промишленият дизайн на Общността, чиято регистрация се иска (наричан по-нататък „оспорваният дизайн“ или „дизайнът на серия 991 на автомобил Porsche 911“), е изобразен по следния начин:

Image not foundImage not found

Image not foundImage not foundImage not found

Image not found Image not found

3        Продуктите, към които оспорваният дизайн е предназначен да се прилага, спадат към клас 12.08 по смисъла на изменената Локарнска спогодба, учредяваща международна класификация на промишлените дизайни, от 8 октомври 1968 г. и съответстват на следното описание: „Моторни превозни средства“.

4        Оспорваният дизайн е публикуван в Бюлетин на промишлените дизайни на Общността № 2010/200 от 6 септември 2010 г. с дата на приоритет 27 април 2010 г., а изгледите на посочения дизайн са публикувани в Бюлетин на промишлените дизайни на Общността № 2012/172 от 7 септември 2012 г.

5        На 8 юли 2014 г. встъпилата страна, Autec AG, подава пред EUIPO искане за обявяване на недействителност на оспорвания дизайн. Това искане е подадено на основание член 25, параграф 1, буква б) от Регламент № 6/2002 във връзка с член 4, параграф 1 и членове 5 и 6 от същия регламент.

6        По същество встъпилата страна счита, че дизайнът на серия 991 на автомобил Porsche 911 не е нито нов, нито оригинален, което било пречка за закрилата му. В подкрепа на искането си тя изтъква главно, че оспорваният дизайн не се различава съществено от останалите дизайни на автомобил Porsche 911, пуснати на пазара след оригиналната версия от 1963 г.

7        В това отношение встъпилата страна се позовава по-конкретно на следните промишлени дизайни на Общността:

–        промишлен дизайн на Общността № 735428‑0001 (наричан по-нататък „предходният дизайн“ или „дизайнът на серия 997 на автомобил Porsche 911“), регистриран за „моторни превозни средства“ и публикуван на 23 юни 2008 г., който е изобразен по следния начин:

Image not foundImage not foundImage not found

Image not foundImage not found

Image not foundImage not found

–        промишлен дизайн на Общността № 633748‑0001, регистриран за „автомобили“ и публикуван на 9 януари 2007 г., който е изобразен по следния начин:

Image not foundImage not found

Image not foundImage not foundImage not found

Image not foundImage not found

8        Встъпилата страна прилага към искането си за обявяване на недействителност и различни статии от пресата относно дизайна на автомобила Porsche 911.

9        С решение от 10 май 2016 г. отделът по отмяна на EUIPO уважава искането за обявяване на недействителност и обявява оспорвания дизайн за недействителен поради липсата на оригиналност.

10      На 23 май 2016 г. на основание членове 55—60 от Регламент № 6/2002 жалбоподателят подава до EUIPO жалба срещу решението на отдела по отмяна.

11      С решение от 19 януари 2018 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) трети апелативен състав на EUIPO отхвърля жалбата поради липсата на оригиналност по смисъла на член 6, параграф 1 от Регламент № 6/2002.

12      Най-напред апелативният състав приема, че в случая на автомобилите свободата на автора е ограничена от техническите характеристики на разглеждания продукт като наличието на каросерия и колела, както и от законовите разпоредби, по-специално тези относно пътната безопасност като наличието на фарове, огледала за обратно виждане и задни светлини.

13      По-нататък този състав приема, че по отношение на проектирането на такива характеристики, наложени от техническата функция или от законовите разпоредби, свободата на автора сама по себе си обаче не подлежи на никакви ограничения. Той уточнява също, че потребителят на разглежданите продукти е информиран потребител на автомобилите като цяло, а именно лице, което управлява, използва и познава дизайните на предлаганите на пазара автомобили.

14      В този контекст апелативният състав приема, че конфликтните дизайни в крайна сметка съвпадат по отношение на основните си характеристики като формата или силуета на каросерията, на вратите и на стъклата.

15      Ето защо апелативният състав стига до заключението, че съществуването на дизайна на серия 997 на автомобил Porsche 911 само по себе си е пречка дизайнът на серията 991 на същия този автомобил да се приеме за оригинален и поради това не е необходимо да се разглежда промишлен дизайн на Общността № 633748‑0001, на който се позовава встъпилата страна, нито да се преценява новостта на оспорвания дизайн.

 Искания на страните

16      Жалбоподателят иска от Общия съд:

–        да отмени обжалваното решение,

–        да отхвърли искането за обявяване на недействителност на „промишлен дизайн […] № 198387‑0001“.

17      EUIPO и встъпилата страна искат от Общия съд:

–        да отхвърли жалбата,

–        да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

 От правна страна

18      В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква по същество едно-единствено основание — нарушение на член 25, параграф 1, буква б) от Регламент № 6/2002 във връзка с членове 5 и 6 от същия регламент.

19      В този контекст