Language of document :

Överklagande ingett den 5 maj 2021 av Universität Koblenz-Landau av den dom som tribunalen (tionde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 24 februari 2021 i mål T-108/18, Universität Koblenz-Landau mot Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur

(Mål C-288/21 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Universität Koblenz-Landau (ombud: C. von der Lühe, Rechtsanwalt, R. Di Prato, Rechtsanwältin)

Övrig part i målet:     Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur

Klaganden yrkar att domstolen ska

–    upphäva Europeiska unionens tribunals dom av den 24 februari 2021 i mål T-108/18 och fastställa att de krav på betalning som framställs mot klaganden i motpartens beslut av den 21 december 2017 (nr OF/2016/0720) och av den 7 februari 2018 (nr OF/2016/0720) inte föreligger,

–    i andra hand upphäva ovannämnda dom av Europeiska unionens tribunal och återförvisa målet till samma tribunal, och

–    förplikta motparten att bära rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande har klaganden anfört tre grunder.

1.    Första grunden: Processuell invändning avseende den omständigheten att det muntliga förfarandet inte har återupptagits

Klaganden har gjort gällande att nya faktiska omständigheter som den åberopar, vilka klaganden fick kännedom om först efter det att det muntliga förfarandet hade avslutats och som klaganden inte kunde göra gällande i första instans, innebär att de argument på vilka det angripna beslutet grundar sig i materiellt hänseende kullkastas, eftersom beslutet grundar sig på faktiska omständigheter vilka inte har bekräftats av den brottsbekämpande nationella myndigheten.

Dessutom har klagandens ansökan om återupptagande av det muntliga förfarandet på grundval av nya faktiska omständigheter, vilka det tidigare saknades kännedom om och vilka är rättsligt viktiga för lösningen av tvisten då de kan påverka utgången av densamma till klagandens fördel, avslagits på grundval av en felaktig bedömning.

2.    Andra grunden: Felbedömning av räckvidden av rätten att bli hörd

Tribunalen har underlåtit att beakta den omständigheten att motparten antog ett beslut avseende den korrekta användningen av subventioner vilket var till klagandens nackdel till följd av att det, utan att det kunde läggas klaganden till last, var objektivt omöjligt att vid tidpunkten för antagandet av det angripna beslutet inge handlingar vilka visade att subventionerna hade använts på ett korrekt sätt.

3.    Tredje grunden: Åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar och felbedömning av räckvidden av proportionalitetsprincipen

Tribunalen har inte, eller har inte på ett rättsligt korrekt sätt, beaktat klagandens berättigade förväntningar vilka var följden av att motparten skriftligen hade bekräftat att de berörda subventionerade projekten genomfördes på ett korrekt sätt.

.

Tribunalen har inte fastställt att en materiell avvikelse senare uppdagades i fråga om de faktiska omständigheter vilka låg till grund till motpartens bekräftelse av att subventionerna användes på ett korrekt sätt. Endast en sådan avvikelse kan läggas till grund för ett ifrågasättande av en ursprungligen positiv bedömning av genomförandeförfarfarandena och deras lämplighet.

Avslutningsvis är det inte förenligt med proportionalitetsprincipen att faktiska omständigheter, vilka ger vid handen att en avvikelse föreligger med avseende på den faktiska situationen, inte klarläggs till fullo, med användning av alla informationskällor som motparten och tribunalen har tillgång till, innan motparten använder sig av den strängaste åtgärd som står myndigheten till buds (i förevarande fall återkrav av samtliga subventioner som beviljats och utbetalats).

____________